BIỂU THỨC CÓ CHỨA HAI CHỮ
Kiểm tra bài cũ
Bài tập 1: Đặt tính rồi tính
78901 + 9632
63420 – 37089
Kiểm tra bài cũ
Bài tập 2: Tìm x
x + 6008 = 97228
x – 3869 = 6404
x + 6008 = 97228
x = 97228 – 6008
x = 91220
x – 3869 = 6404
x = 6404 + 3869
x = 10273
BIỂU THỨC CÓ CHỨA HAI CHỮ
Nếu anh câu được 3 con cá và em câu được 2 con cá thì hai anh em câu được mấy con cá?
Hai anh em cùng câu cá. Anh câu được … con cá. Em câu được … con cá. Cả hai anh em câu được … con cá.
3
2
3 + 2
Nếu anh câu được 0 con cá và em câu được 1 con cá thì hai anh em câu được mấy con cá?
Hai anh em cùng câu cá. Anh câu được … con cá. Em câu được … con cá. Cả hai anh em câu được … con cá.
0
1
0 + 1
Nếu anh câu được 4 con cá và em câu được 0 con cá thì hai anh em câu được mấy con cá?
Hai anh em cùng câu cá. Anh câu được … con cá. Em câu được … con cá. Cả hai anh em câu được … con cá.
4
0
4 + 0
a + b được gọi là biểu thức có chứa hai chữ.
Nếu a = 3 và b = 2 thì a + b bằng bao nhiêu?
a
3
+
+
b
2
=
=
5
Khi đó ta nói 5 là một giá trị của biểu thức a + b
Nếu a = 4 và b = 0 thì a + b bằng bao nhiêu?
a
4
+
+
b
0
=
=
4
Khi đó ta nói 4 là một giá trị của biểu thức a + b
Nếu a = 0 và b = 1 thì a + b bằng bao nhiêu?
a
0
+
+
b
1
=
=
1
Khi đó ta nói 1 là một giá trị của biểu thức a + b
Bài 1: Tính giá trị của c+d nếu:
c=10 và d=25
b) c= 15cm và d= 45cm
Nếu c = 10 và d = 25 thì giá trị của biểu thức c + d là:
c + d = 10 + 25 = 35
Nếu c = 15cm và d = 45cm thì giá trị của biểu thức c + d là:
c + d = 15 + 45 = 60cm
Bài 2: a-b là biểu thức có chứa hai chữ. Tính giá trị biểu thức
a= 32 và b= 20
Nếu a = 32 và b = 20 thì giá trị của biểu thức c + d là:
a - b = 32 - 20 = 12
Bài 2: a-b là biểu thức có chứa hai chữ. Tính giá trị biểu thức
b) a= 45 và b= 36
Nếu a = 45 và b = 36 thì giá trị của biểu thức c + d là:
a - b = 45 - 36 = 9
Bài 2: a-b là biểu thức có chứa hai chữ. Tính giá trị biểu thức
Nếu a = 18m và b = 10m thì giá trị của biểu thức a - b là:
a - b = 18 – 10 = 8 m
c) a= 18m và b= 10m
Bài 3: a x b và a :b là các biểu thức có chứa hai chữ.
Viết giá trị của biểu thức vào ô trống (theo mẫu)
Bài 3: a x b và a :b là các biểu thức có chứa hai chữ.
Viết giá trị của biểu thức vào ô trống (theo mẫu)
Bài 4: Viết giá trị của biểu thức vào ô trống
Bài 4: Viết giá trị của biểu thức vào ô trống
Cảm ơn thầy cô và học sinh