Ôn tập về tìm số
Trung bình cộng


Toán - Lớp 4D
KIỂM TRA BÀI CŨ:
* Muốn tìm trung bình cộng của nhiều số ta làm như thế nào?
Muốn tìm Trung bình cộng của nhiều số:
+ B1:Tính tổng.
+ B2: Lấy tổng chia số các số hạng.
Bài 1. Tìm trung bình cộng của các số sau :
a. 137; 248 và 395
b. 348; 219; 560 và 725
( 137 + 248 + 395) : 3 = 260
( 348 + 219 + 560 + 725) : 4 = 463
Bài 2: Trong 5 năm liền số dân của một phường tăng lần lượt là: 158 người, 147 người, 132 người, 103 người, 95 người. Hỏi trong 5 năm đó, trung bình số dân tăng hang năm là bao nhiêu người?
Bài giải
Số dân tăng trong 5 năm là:
158 + 147 + 132 + 103 + 95 = 635 ( người )
Số người tăng trung bình hàng năm là :
635 : 5 = 127 ( người)
Đáp số: 127 ( người)
Bài 3: Tổ một góp được 36 quyển vở. Tổ hai được nhiều hơn tổ một 2 quyển nhưng lại ít hơn tổ ba 2 quyển. Hỏi trung bình mỗi tổ góp được bao nhiêu quyển vở?
Bài giải
Số quyển vở tổ hai góp được là:
36 + 2 = 38 (quyển)
Số quyển vở tổ 3 góp được là:
38 + 2 = 40 (quyển)
Tổng số vở 3 tổ góp được là:
36 + 38 + 40 = 114 (quyển)
Trung bình mỗi tổ góp được là:
114 : 3 = 38 (quyển)
Đáp số: 38 (quyển)
Bài 4: Một công ty vận chuyển máy bơm bằng ô tô. Lần đầu có 3 ô tô, mỗi ô tô chở được 16 máy. Lần sau có 5 ô tô, mỗi ô tô chở được 24 máy. Hỏi trung bình mỗi ô tô chở được bao nhiêu máy bơm?
Bài giải
Lần đầu 3 ô tô trở được là:
16 x 3 = 48 (máy)
Lần sau 5 ô tô chở được là:
24 x 5 = 120 (máy)
Số ô tô chở máy bơm là :
3 + 5 = 8 (ô tô)
Trung bình mỗi ô tô chở được số máy bơm là:
( 48 + 120 ) : 8 = 21 (máy) Đáp số: 21 (máy)
TRÒ CHƠI:
CHỌN CÁNH HOA TÔI YÊU


3


4

1


2
Em chọn cánh hoa nào ?
Tìm số trung bình cộng của 2; 4 và 6
4
Tìm số trung bình cộng của 1; 3 và 5
3
Tìm số trung bình cộng của 1; 3; 5 và 7
4
Tìm số trung bình cộng của 2; 4; 6và 8
5

Muốn tìm trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó, rồi chia tổng đó cho số các số hạng.
* Lưu ý: Số trung bình cộng của một số lẻ các số cách đều nhau chính là số ở chính giữa dãy số. Số trung bình cộng của một số chẵn các số cách đều nhau thì bằng tổng của 1 cặp số cách đều hai đầu dãy số chia cho 2.
Chúc các em học tốt !
nguon VI OLET