TOÁN
KHỞI ĐỘNG
Thứ năm ngày 14 tháng 10 năm 2021
Toán
* Hãy tính nhanh giá trị của biểu thức sau:
45 + 23 + 77 =
45 + (23 + 77)
= 45 + 100
= 145
45 + 23 + 77 =
TOÁN
TÍNH CHẤT KẾT HỢP
CỦA PHÉP CỘNG
Toán
Tính chất kết hợp của phép cộng
* So sánh giá trị của hai biểu thức a + b và b + a trong bảng:
* Tính giá trị của biểu thức trong bảng sau:
(5 + 4) + 6 = 9 + 6 =
5 +(4 + 6 )=5 + 10 =
(35 + 15) + 20
35 + (15 + 20)
(28+49) + 51
28+ (49+51)
15
15
70
= 50 + 20 =
70
= 35 + 35 =
= 77 + 51 =
128
= 28 + 100 =
128
* So sánh giá trị của hai biểu thức a + b và b + a trong bảng :
(5 + 4) + 6 =9+6=15
5 +(4 + 6 )=5+10=15
(35 + 15) + 20
= 50 + 20 = 70
35 + (15 + 20)
= 35 + 35 = 70
(28+49) + 51
= 77 + 51 = 128
28+ (49+51)
= 28 + 100 = 128
Ta thấy giá trị của (a + b) + c và của a + (b + c) luôn luôn bằng nhau, ta viết:
(a + b) + c = a + (b + c)
= (a + c) + b
Toán
Tính chất kết hợp của phép cộng
Toán
Tính chất kết hợp của phép cộng
- Vậy tính chất kết hợp của phép cộng có tác dụng gì khi tính giá trị của biểu thức?
+ Tính giá trị của biểu thức bằng nhiều cách.
+ Tính giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện nhất, có thể tính nhẩm được.
Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba.
* Bài 1. Tính bằng cách thuận tiện nhất.
4367 + 199 + 501
921 + 898 + 2079
= 4367 + (199 + 501)
= 4367 + 700
= 5067
= (921 + 2079 ) + 898
= 3000 + 898
= 3898
4400 + 2148 + 252
= 4400 + (2148 + 252 )
= 4400 + 2400
= 6800
Toán
Tính chất kết hợp của phép cộng
Thứ năm ngày 14 tháng 10 năm 2021
467 + 999 + 9533
= (467 + 9533) + 999
= 10 000+ 999
= 10 999
Toán
Tính chất kết hợp của phép cộng
* Bài 2. Một quỹ tiết kiệm ngày đầu nhận được 75 500 000 đồng, ngày thứ hai nhận được 86 950 000 đồng, ngày thứ ba nhận được 14 500 000 đồng. Hỏi cả ba ngày quỹ tiết kiệm đó nhận được bao nhiêu tiền?
? đồng
Ngày 1
Ngày 2
Ngày 3
75 500 000 đồng
86 950 000 đồng
14 500 000 đồng
Thứ tư ngày 13 tháng 10 năm 2021
Cả ba ngày quỹ tiết kiệm nhận được số tiền là:
(75 500 000 +14 500 000 ) + 86 950 000 = 176 950 000 (đồng)
Đáp số: 176 950 000 đồng
Hai ngày sau quỹ tiết kiệm nhận được số tiền là:
86 950 000 +14 500 000 = 101 450 000 (đồng)
Cả ba ngày quỹ tiết kiệm nhận được số tiền là:
101 450 000+ 75 500 000= 176 950 000 (đồng)
Đáp số: 176 950 000 đồng
Hai ngày đầu quỹ tiết kiệm nhận được số tiền là:
75 500 000+86 950 000= 162 450 000 (đồng)
Cả ba ngày quỹ tiết kiệm nhận được số tiền là:
162 450 000+14 500 000= 176 950 000 (đồng)
Đáp số: 176 950 000 đồng
Cách 1
Cách 2
Cách 3
Bài 3. Tính bằng cách thuận tiện
a) 12+ 14 + 16 + 18 + 20 =
(12 + 18) + (14 + 16) + 20
= 30 + 30 + 20
= 80
b) (11+19) + (12+18) + (13+17) + (14+16) + 15
= 30 + 30 + 30 + 30 + 15
= 135
* Bài tập 3: Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:
a. a + 0 = … + a = …
b. 5 + a = … + 5
c. (a + 28) + 2 = a + (28 + …) = a + …
a
0
a
30
2
Toán
Tính chất kết hợp của phép cộng
Thứ tư ngày 13 tháng 10 năm 2021
Tính nhanh giá trị của mỗi biểu thức sau:
Vận dụng – Trải nghiệm
436 + 199 + 101
275 + 425 + 725
= 2404
= 1425
= 736
2016 + (184 + 204)
(350 + 115) + 150
= 615
DẶN DÒ:
Làm bài tập 2/45 vào vở tập
CHÀO CÁC EM !
nguon VI OLET