TOÁN
LỚP 5C.
ĐỀ-CA-MÉT VUÔNG.
HEC-TÔ-MÉT VUÔNG.
GIÁO VIÊN: NGUYỄN PHÚ QUỐC.
TRƯỜNG TIỂU HỌC C NHƠN MỸ.
Toán
* Nêu tên các đơn vị đo diện tích đã học?
Thứ năm, ngày 27 tháng 09 năm 2019
KIỂM TRA BÀI CŨ.
a. Đề-ca-mét vuông
1dam
Một đề-ca-mét vuông (1dam2)
1m2
* Đề-ca-mét vuông là diện tích hình vuông có cạnh dài 1dam.
* Đề-ca-mét vuông viết tắt là: dam2.
*Ta thấy hình vuông 1 dam2 gồm 100 hình vuông 1m2.
1dam2 = 100m2
Đề-ca-mét vuông, Héc-tô-mét vuông.
Toán
Thứ năm, ngày 27 tháng 09 năm 2019
a.Héc-tô-mét vuông
1hm
Một héc-tô-mét vuông (1hm2)
1dam2
* Héc-tô-mét vuông là diện tích hình vuông có cạnh dài 1hm.
* Héc-tô-mét vuông viết tắt là hm2.
*Ta thấy hình vuông 1 hm2 gồm 100hình vuông 1dam2.
2
1hm = 100dam
2
Toán
Đề- ca-mét vuông, Héc-tô-mét vuông.
Thứ năm, ngày 27 tháng 09 năm 2019
Bài 1: Đọc các số đo diện tích:
105 dam2
32 600 dam2
492 hm2
180 350 hm2
: Một trăm linh năm đề-ca-mét vuông.
: Bốn trăm chín mươi hai héc-tô-mét vuông.
:Ba mươi hai nghìn sáu trăm đề-ca-mét vuông.
: Một trăm tám mươi nghìn ba trăm năm mươi héc-tô-mét vuông.
Toán
Đề-ca-mét vuông, Héc-tô-mét vuông.
Thứ năm, ngày 27 tháng 09 năm 2019
Bài 2: Viết các số đo diện tích sau:
271 dam2
18954 dam2
603 hm2
34620 hm2
a. Hai trăm bảy mươi mốt đề-ca-mét vuông.
b. Mười tám nghìn chín trăm năm mươi tư đề-ca-mét vuông.
c. Sáu trăm linh ba héc-tô-mét vuông.
d. Ba mươi tư nghìn sáu trăm hai mươi héc-tô-mét vuông.
Toán
Đề-ca-mét vuông, Héc-tô-mét vuông.
Thứ năm, ngày 27 tháng 09 năm 2019
Bài 3: a) Viết các số đo vào chỗ chấm:
2 dam2 =…………..m2
3 dam2 15 m2 =…………..m2
200 m2 =…………..dam2
30 hm2 =…………..dam2
12 hm2 5 dam2 =…………..dam2
750 m2 =…..dam2…….m2
200
315
2
3000
1205
7
50
Toán
Đề-ca-mét vuông, Héc-tô-mét vuông.
Thứ năm, ngày 27 tháng 09 năm 2019
Bài 3: b)Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:
1 m2 =………dam2

3 m2 =……… dam2

27 m2 =……… dam2
1 dam2 =………hm2

8 dam2 =……… hm2

15 dam2 =……… hm2
Hướng dẫn:
100 m2 = 1 dam2 1m2 = 3m2 =
Toán
Đề-ca-mét vuông, Héc-tô-mét vuông.
Thứ năm, ngày 27 tháng 09 năm 2019
Bài 4: Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là đề-ca-mét vuông (theo mẫu):
5 dam2 23m2
16 dam2 91m2
32 dam2 5m2
5 dam2 23m2
= 5 dam2 +
=
Mẫu :
= 5dam2 +
=
= 16 dam2 +
=
= 32 dam2 +
=
Toán
Đề- ca-mét vuông, Héc-tô-mét vuông.
Thứ năm, ngày 27 tháng 09 năm 2019
AI NHANH ?
A. 3 hm2 = 30 dam2
B. 4200 m2 = 42 dam2
C. 9 hm2 17 dam2 = 917 dam2
D. 6 hm2 8 dam2 = 680 dam2
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Đ
Đ
S
S
Chúc các em học tốt