GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ KIM LIÊN.
TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN LƯƠNG 1
Toán
Lớp 5A.
Ôn tập về số thập phân (tiếp theo)
Trang 151
Thứ tư, ngày 7 tháng 4 năm 2021
Toán
Kiểm tra bài cũ
<
>
=
?
95,8 .... 95,78
48,54 .... 47,5400
3,678 .... 3,68
0,02 .... 0,20
Thứ tư ngày 7 tháng 4 năm 2021
Toán
Ôn tập về số thập phân (tiếp theo)
Kiểm tra bài cũ
<
>
=
?
95,8 ..<.. 95,78
48,54 ..>.. 47,5400
3,678 ..>.. 3,68
0,02 ..=.. 0,20
Ôn tập về số thập phân (tiếp theo)
Thứ tư ngày 7 tháng 4 năm 2021
Toán
Viết các số sau dưới dạng phân số thập phân
* Những phân số có mẫu số là 10; 100; 1000; 10000; …
được gọi là phân số thập phân.
Thứ tư ngày 7 tháng 4 năm 2021
Toán
2.a)Viết số thập phân dưới dạng tỉ số phần trăm
0,5 = ….
8,75 = ………
50%
875%
b)Viết tỉ số phần trăm dưới dạng số thập phân
5% = ……
625% = …….
6,25
0,05
Thứ tư ngày 7 tháng 4 năm 2021
Toán
3.Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân :
= 0,25 phút
= 0,4 kg
b)
a)
Thứ tư ngày 7 tháng 4 năm 2021
Toán
4.Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn :
a)
4,5 ;
4,505 ;
4,23 ;
4,203
b)
72,1 ;
71,2 ;
69,8 ;
69,78 ;
4,5 ;
4,505
4,23 ;
4,203 ;
=>
72,1
71,2 ;
69,8 ;
69,78 ;
=>
Thứ tư ngày 7 tháng 4 năm 2021
Toán
5.Tìm một số thập phân thích hợp để viết vào chỗ chấm,
sao cho :
0,1 < … < 0,2
Thứ tư ngày 7 tháng 4 năm 2021
Toán