Luyện tập
Trang 21
Toán
Bài 1: Một người mua 25 quyển vở, giá 3000 đồng một quyển thì vừa hết số tiền đang có. Cũng với số tiền đó nếu mua vở với giá 1500 đồng một quyển thì người đó mua được bao nhiêu quyển vở?
Tóm tắt
Có một số tiền không đổi:
3000 đồng /1 quyển : 25 quyển
1500 đồng /1 quyển : …quyển ?
Số quyển vở = số tiền mua vở: giá bán 1 quyển vở
Cách 2:
Cách 1
3000 đồng gấp 1500 đồng số lần là:
Cách 1
25 x 2 = 50 (quyển )
Đáp số : 50 quyển
3000 : 1500 = 2 (lần )
Nếu mỗi quyển vở giá 1500 đồng thì mua được số quyển vở là:
Cách 2
Số tiền mua vở:
3000 x 25 = 75000 (đồng)
Nếu mỗi quyển vở giá 1500 đồng thì mua được số quyển vở là:
75000 : 1500 = 50 (quyển)
Đáp số : 50 quyển
Bài 3: Một đội 10 người trong một ngày đào được 35m mương. Người ta bổ sung thêm 20 người nữa cùng đào thì trong một ngày đào được bao nhiêu mét mương ? (Mức đào của mỗi người như nhau)
Tóm tắt
10 người : 35 m mương
(10 + 20 ) người : …m mương ?
? người
Số người thực tế đào mương :
10 + 20 = 30 (người)
30 người gấp 10 người số lần:
30 : 10 = 3 (lần)
Số mét mương đội đó đào được:
35 x 3 = 105 (m mương)
Đáp số: 105 m mương
Tóm tắt
10 người : 35 m mương
(10 + 20 ) người : …m mương ?
?
Bài 4: Một xe tải chỉ có thể chở được 300 bao gạo, mỗi bao 50kg. Nếu chất lên xe đó loại bao gạo 75kg thì xe chở được nhiều nhất bao nhiêu bao ?
Tóm tắt
Sức chứa xe tải không đổi.
50kg /1 bao : 300 bao
75kg /1 bao: …bao?
Số bao gạo = số kg gạo xe chở: số kg gạo 1 bao
Số kg gạo xe tải chở được:
50 x 300 = 15 000 (kg)
Số bao gạo loại 75kg xe tải chở được:
15 000 : 75 =200 (bao gạo)
Đáp số: 200 bao gạo

Tóm tắt
50kg /1 bao : 300 bao
75kg /1 bao: …bao?
Số bao gạo = số kg gạo xe chở: số kg gạo 1 bao
Bài 2: Một gia đình gồm 3 người (bố, mẹ và một con). Bình quân thu nhập hằng tháng là 800000 đồng mỗi người. Nếu gia đình đó có thêm một con nữa mà tổng thu nhập của gia đình không thay đổi thì bình quân thu nhập hằng tháng của mỗi người bị giảm đi bao nhiêu tiền?
Tóm tắt
Tổng thu nhập không đổi
Có 3 người : 800 000đồng/1 người
Có 4 người : …..đồng/1người?
(giảm đi : …..đồng/1người?)
Tổng thu nhập của cả gia đình là:
800 000 x 3 = 2 400000 ( đồng )
Nếu có 4 người thì bình quân thu nhập hằng tháng
của mỗi người là:
2400000 : 4 = 600000 (đồng )
Bình quân thu nhập hằng tháng của mỗi người
bị giảm đi là:
800000 – 600000 = 200000 (đồng )
Đáp số : 200000 đồng
Chuẩn bị bài sau:
Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
( Trang 22)
nguon VI OLET