TOÁN
LỚP 5/1.
LUYỆN TẬP.
Toán
* Nêu tên các đơn vị đo độ dài đã học?
Thứ năm, ngày 21 tháng 10 năm 2021
KIỂM TRA BÀI CŨ.
* Nêu tên các đơn vị đo khối lượng đã học?
Tiết 23: Luyện tập.
* Bài 1: Liên đội trường Hòa Bình thu gom được 1 tấn 300 kg giấy vụn. Liên đội trường Hoàng Diệu thu gom được 2 tấn 700 kg giấy vụn. Biết rằng cứ 2 tấn giấy vụn thì sản xuất được 50 000 cuốn vở học sinh. Hỏi từ số giấy vụn mà cả hai trường đã thu gom được, có thế sản xuất được bao nhiêu cuốn vở học sinh?
2 tấn: 50 000 cuốn
Toán
Thứ năm, ngày 21 tháng 10 năm 2021
Tóm tắt:
Trường TH Hòa Bình: 1 tấn 300 kg = 1 300 kg.
Trường TH Hoàng Diệu: 2 tấn 700kg = 2 700 kg.
4 tấn: … cuốn ?
? tấn.
Cả hai trường thu được số giấy vụn: 1 300 + 2 700 = 4 000(kg) = 4 tấn 4 tấn so với 2 tấn gấp số lần là: 4 : 2 = 2 ( lần ) 4 tấn sản xuất được số cuốn vở là: 50 000 x 2 = 100 000 ( cuốn )
Cả hai trường thu được số giấy vụn: 1 300 + 2 700 = 4 000(kg) = 4 tấn 1 tấn sản xuất được số cuốn vở là: 50 000 : 2 = 25 000 ( cuốn ) 4 tấn sản xuất được số cuốn vở là: 25 000 x 4 = 100 000 ( cuốn )
Cách khác:
Bài giải
Tiết 23: Luyện tập.
Toán
Thứ năm, ngày 21 tháng 10 năm 2021
* Bài 1: Liên đội trường Hòa Bình thu gom được 1 tấn 300 kg giấy vụn. Liên đội trường Hoàng Diệu thu gom được 2 tấn 700 kg giấy vụn. Biết rằng cứ 2 tấn giấy vụn thì sản xuất được 50 000 cuốn vở học sinh. Hỏi từ số giấy vụn mà cả hai trường đã thu gom được, có thế sản xuất được bao nhiêu cuốn vở học sinh?
Đáp số : 100 000 cuốn vở
Đáp số: 100 000 cuốn vở
* Bài 2: Một con chim sâu cân nặng 60 g. Một đà điểu cân nặng 120 kg. Hỏi con đà điểu nặng gấp bao nhiêu lần con chim sâu?
Con đà điểu nặng gấp con chim sâu số lần là: 120 000 : 60 = 2 000 ( lần)
Tóm tắt
Chim sâu nặng: 60 g
Đà điểu nặng: 120 kg = 120 000g
Đà điểu nặng gấp : …. lần chim sâu?
Đáp số: 2 000 lần
Bài giải
Tiết 23: Luyện tập.
Toán
Thứ tư ngày 13 tháng 10 năm 2021
* Bài 3: Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên ( được tạo bởi hình chữ nhật ABCD và hình vuông CEMN ).
N M
14m
A D
B 6m C 7m E
Diện tích hình chữ nhật ABCD là:
14 x 6 = 84 (m2)
Diện tích hình vuông CEMN là:
7 x 7 = 49 (m2)
Diện tích của mảnh đất là:
84 + 49 = 133 (m2)
Đáp số: 133 m2
Bài giải
Tiết 23: Luyện tập.
Toán
Thứ tư ngày 13 tháng 10 năm 2021
A
B
D
C
4 cm
3 cm
S =…cm2?
Vẽ hình chữ nhật có S = S
* Bài 4: Hãy vẽ một hình chữ nhật có cùng diện tích với hình chữ nhật ABCD nhưng có các kích thước khác với kích của hình chữ nhật ABCD.
Tiết 23: Luyện tập.
Toán
ABCD
ABCD
Vậy có thể vẽ hình chữ nhật MNPQ có chiều dài 6 cm, chiều rộng 2 cm. Lúc này hình chữ nhật MNPQ có diện tích bằng diện tích của hình chữ nhật ABCD nhưng có các kích thước khác với các kích thước của hình chữ nhật ABCD.
6cm
2cm
12cm
1cm
* Bài 4: Hãy vẽ một hình chữ nhật có cùng diện tích với hình chữ nhật ABCD nhưng có các kích thước khác với kích của hình chữ nhật ABCD.
Tiết 23: Luyện tập.
Toán
Diện tích hình chữ nhật ABCD: 4 x 3 = 12 (cm2)
12 = 6 x 2 = 2 x 6 = 12 x 1 = 1 x 12.
CHÀO CÁC EM!
nguon VI OLET