slide 1
Trang 1
slide 2
Trang 2
slide 3
Trang 3
slide 4
Trang 4
slide 5
Trang 5
slide 6
Trang 6
slide 7
Trang 7
slide 8
Trang 8
slide 9
Trang 9
slide 10
Trang 10
slide 11
Trang 11
slide 12
Trang 12
slide 13
Trang 13
slide 14
Trang 14
slide 15
Trang 15

toan sap xep theo quy tăc cua 3 đối tượng bài giảng Lá

Đăng ngày 3/18/2015 3:55:56 PM | Thể loại: Lá | Lần tải: 111 | Lần xem: 0 | Page: 15 | FileSize: 0.76 M | File type: ppt
0 lần xem

Bình luận

Nội dung


TRƯỜNG MN TAM HƯNG B
HO?T D?NG PT NH?N TH?C
Đề tài: S?p x?p theo quy t?c 3 d?i tu?ng
Quy tắc 1-1-1
Quy tắc 1-2-1
Quy tắc 1-2-1
Quy tắc 2-1-2
Quy tắc 2-1-2
1-1-1
1-2-1
2-1-2

Sponsor Documents