slide 1
Trang 1
slide 2
Trang 2
slide 3
Trang 3
slide 4
Trang 4
slide 5
Trang 5
slide 6
Trang 6
slide 7
Trang 7
slide 8
Trang 8
slide 9
Trang 9
slide 10
Trang 10

Toan" so sanh them bot trong ph vi 5" bài giảng Lá

Đăng ngày 10/19/2012 2:44:00 PM | Thể loại: Lá | Lần tải: 144 | Lần xem: 0 | Page: 10 | FileSize: 1.25 M | File type: ppt
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Trò chơi
Ô cửa
5
5
hình ảnh hoa
5
Muốn có 5 qu? trong r? phải làm thế nào?
Có bao nhiêu qu? trong r? ?
Muốn 2 r? có qu? nhi?u bằng nhau phải làm thế nào?

Sponsor Documents