Tổng Kêt Nông Thôn Mới 2016

bài giảng điện tử Giáo dục Công dân Khác (Giáo dục Công dân)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       5      0
Ngày đăng 2017-01-03 08:13:30 Tác giả Hào Trần Chí loại .ppt kích thước số trang 37
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

UBND THỊ XÃ HỒNG NGỰ BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THỊ XÃ HỒNG NGỰ NĂM 2016 Tx. Hồng Ngự, ngày 30/12/2016 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XD NÔNG THÔN MỚI THỊ XÃ HỒNG NGỰ NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017 Tx...

 • Tổng kêt nông thôn mới 2016 - 1
 • Tổng kêt nông thôn mới 2016 - 2
 • Tổng kêt nông thôn mới 2016 - 3
 • Tổng kêt nông thôn mới 2016 - 4
 • Tổng kêt nông thôn mới 2016 - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

UBND THỊ XÃ HỒNG NGỰ
BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
HỘI NGHỊ
TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THỊ XÃ HỒNG NGỰ
NĂM 2016
Tx. Hồng Ngự, ngày 30/12/2016
BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XD NÔNG THÔN MỚI THỊ XÃ HỒNG NGỰ
NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017
Tx. Hồng Ngự, ngày 30/12/2016
Xây dựng Nông thôn mới gắn với Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp

- Mục tiêu: nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân;
- Nguyên tắc: Phát huy nội lực là chính; Hay nói cách khác phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư .
- Phấn đấu đến năm 2020: Thị xã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ XD nông thôn mới.
Rớt
Đạt mới
* Đạt lại TC 11 về Hộ nghèo (xã ABA, TH) và TC 15 về Y tế (xã ABA, ABB)
Xã NTM An Bình A
Xã An Bình B
- TC 11: 88 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ: 6,59%
- Đạt lại TC 15: tỷ lệ BHYT hiện chỉ đạt 78,5%
Xã Bình Thạnh
Xã điểm Tân Hội (2016-2020)
Kết quả theo nhóm tiêu chí
2.1. Nhóm Quy hoạch xây dựng NTM
2.2. Nhóm Hạ tầng Kinh tế - xã hội
2.3. Nhóm Kinh tế và tổ chức sản xuất
2.3. Nhóm Kinh tế và tổ chức sản xuất (tt)
2.4. Nhóm Văn hóa, Xã hội và Môi trường

TC 14: Giáo dục &ĐT, đạt 4/4 xã (không tăng/2015)
TC 15: Y tế, đạt 4/4 xã (không tăng/2015)
2.4. Nhóm Văn hóa, Xã hội và Môi trường

TC 16: Văn hóa, đạt 4/4 xã (không tăng/2015)
TC 17: Môi trường & ATTP, đạt 2/4 xã (ABA, ABB) (không tăng/2015)
2.5. Nhóm Hệ thống Chính trị
TC 18
TC 19
Hệ thống tổ chức chính trị và tiếp cận pháp luật, đạt 2/4 xã (ABA, ABB) (không tăng/2015)
An ninh, trật tự xã hội được giữ vững, đạt 4/4 xã (không tăng/2015)
3. Huy động nguồn lực
Tổng nguồn vốn là 120.284,028 triệu đồng thực hiện 119 công trình, đã giải ngân 75.397,279 triệu đồng, tỷ lệ 62,7%. Trong đó:
Trung ương (ĐTPT, TPCP, CTr 135) 16.869,716 triệu đồng, chiếm 14,7%, đã giải ngân 3.671,563 triệu đồng, đạt 21,8% (vốn TPCP: 9.892 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 55,8%);
Ngân sách Tỉnh (huy động 10.184,048 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 8,5%, đã giải ngân 5.892,994 triệu đồng, đạt 57,9%);
Ngân sách huyện (huy động 18.988,077 triệu đồng chiếm tỷ lệ 15,8%, đã giải ngân 13.676,259 triệu đồng, đạt 72,0%%);
Vốn lồng ghép (huy động 64.794,641 triệu đồng chiếm tỷ lệ 53,9%, đã giải ngân 46.546,466 triệu đồng, đạt 71,8%);
Cộng đồng dân cư tham gia (huy động 5.772,800 triệu đồng chiếm tỷ lệ 4,8%, đã giải ngân 4.837,800 triệu đồng, đạt 83,8%).
TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN 2016
a) Vốn TW, Tỉnh (hỗ trợ 2 xã Biên giới Bình Thạnh và Tân Hội):
- Vốn TPCP: 17%;
- Vốn ĐTPT TW: 59%;
- Vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 29%.
- SNNS Tỉnh hỗ trợ xã điểm Tân Hội: 87%
- SNNS Tỉnh hỗ trợ xã biên giới: 47%

b) Vốn Thị xã:
Từ nguồn vốn Ngân sách tập trung và Tiền sử dụng đất năm 2016 đầu tư 15 công trình và 04 quy hoạch, tổng vốn 18.988,077 triệu đồng, đã giải ngân 13.676,259 triệu đồng chiếm tỷ lệ 72,0%.


c) Vốn Lồng ghép:
Từ các nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án như: Xổ số kiến thiết, Bảo vệ môi trường, Vay ưu đãi, Miễn thu Thủy lợi phí và Nghị định 35 của Chính phủ đầu tư 70 công trình, tổng vốn đầu tư 64.794,641 triệu đồng, đã giải ngân 46.546,466 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 71,8%.
+ Trong đó, từ nguồn vốn Miễn thu Thủy lợi phí và Nghị định 35 của Chính phủ: đã đầu tư 52 công trình, tổng vốn 15.132,021 triệu đồng, đã giải ngân 10.309,098 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 68,1%.

4. Đánh giá chung
4.1. Thuận lợi
Các nguồn vốn hỗ trợ của TW, Tỉnh cho các xã, đặc biệt là các xã biên giới, đã giúp các xã tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới.
Nhận thức của cộng đồng trong xây dựng NTM có nhiều chuyển biến tích cực.
Sự điều chỉnh kịp thời của BCĐ Tỉnh trong hướng dẫn đánh giá các tiêu chí NTM.
4.2. Hạn chế
Ý thức trong cộng đồng dân cư tham gia xây dựng NTM chưa thật sự được phát huy mạnh mẽ. Các xã thiếu những giải pháp thiết thực nhằm đẩy nhanh tiến trình xây dựng NTM.
Thiếu sự điều phối chung; thành viên Ban Chỉ đạo Thị xã, các ngành liên quan chưa có những giải pháp cụ thể để hỗ trợ các xã hoàn thành các TC.
Một số tiêu chí không phù hợp với điều kiện thực tế của các xã, chậm thay đổi cơ chế chính sách, hướng dẫn phù hợp.
Huy động nguồn nội lực tại chỗ còn hạn chế, nguồn vốn sự nghiệp chưa bố trí cho thực hiện NTM và TCC nông nghiệp; cũng như phân khai vốn, tổ chức thi công tương đối chậm nên chưa đáp ứng nhu cầu theo lộ trình đặt ra.
Thực hiện cơ chế đặc thù là rất cần thiết, tuy nhiên, sự hỗ trợ của các ngành để thực hiện đầu tư theo cơ chế này chưa tích cực, Trong khi Nghị định 161/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định tất các công trình, dự án nhóm C thuộc nguồn vốn ĐTPT TW phải thực hiện theo cơ chế này nhằm huy động và phát huy nguồn vốn nội lực trong cộng đồng.
Chế độ thông tin, báo cáo các ngành nhất là các tổ chức đoàn thể Thị xã và các xã thực hiện chưa nghiêm túc theo quy định hoặc không báo cáo.
II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2017
1.1. Nhiệm vụ chung
1.2. Nhiệm vụ, phân công cụ thể:
+ TC 6: Tăng cường công tác phối hợp các ngành, tổ chức rà soát đảm bảo thực hiện đạt 03 chỉ tiêu của TC. (phòng Văn hóa-TT phụ trách)
+ TC 7: Tổ chức lại hoạt động Chợ nông thôn (phòng Kinh tế phụ trách).
+ TC 9: phải xoá 03 nhà tạm bợ, dột nát; và tăng thêm 120 căn nhà đạt tiêu chuẩn Bộ xây dựng (phòng Quản lý-ĐT phụ trách).
+ TC 10: tập trung các giải pháp phát triển sản xuất, thu hút đầu tư, ... nhằm tăng thu nhập bình quân từ 28,72 lên ≥ 37 triệu đồng/người/năm (phòng Tài chính-KH và Chi cục Thống kê phụ trách).
+ TC 11 phải giảm từ 8/88 hộ nghèo trở lên (phòng Lao động-TB&XH phụ trách).
Xã An Bình B:
+ TC 2: rà soát đường trục ấp-liên ấp và các tuyến đường trục chính nội đồng hiện chưa đạt và triển khai thực hiện tốt các danh mục công trình giao thông (phòng Quản lý-ĐT phụ trách).
+ TC 9: phải xoá 354 nhà tạm bợ, dột nát; và tăng thêm 5 căn nhà đạt tiêu chuẩn Bộ Xây dựng, hiện chỉ đạt 69,86% (phòng Quản lý-ĐT phụ trách).
+ TC 11: phải giảm từ 176/389 hộ nghèo trở lên để đạt lại TC (phòng Lao động-TB&XH phụ trách).
+ TC 17: tập trung thực hiện chỉ tiêu 17.6 tỷ lệ hộ có nhà tiêu…: phải tăng từ 55,3% lên ≥70% và đảm bảo 03 sạch (phòng Tài nguyên-MT phụ trách).
+ TC 18: tập trung thực hiện chỉ tiêu 18.1 về Cán bộ, công chức đạt chuẩn (phòng Nội vụ phụ trách).
Xã Bình Thạnh


+ TC 6: Tăng cường công tác phối hợp các ngành, tổ chức rà soát đảm bảo thực hiện đạt 03 chỉ tiêu của TC (phòng Văn hóa-TT phụ trách).
+ TC 7: Tổ chức lại hoạt động Chợ nông thôn (phòng Kinh tế phụ trách).
+ TC 9: phải xoá 15 căn nhà tạm bợ, dột nát; và tăng thêm 324 căn nhà đạt tiêu chuẩn Bộ Xây dựng, hiện chỉ đạt 51,69%(phòng Quản lý-ĐT phụ trách).
+ TC 17: tập trung thực hiện chỉ tiêu 17.6: phải tăng tỷ lệ hộ dân có XD nhà tiêu HVS từ 57,3% lên ≥70% và phải đảm bảo 03 sạch (phòng Tài nguyên-MT phụ trách).
+ TC 18: tập trung thực hiện chỉ tiêu 18.1 về Cán bộ, công chức đạt chuẩn (phòng Nội vụ phụ trách).
Xã Tân Hội

2. Giải pháp chung

Rà soát đánh giá các TC theo Bộ tiêu chí NTM của Tỉnh theo Quyết định 1492/QĐ-UBND.HC ngày 20/12/2016 của UBND Tỉnh.
Tập trung phát triển sản xuất, giải quyết việc làm nâng cao đời sống người dân nông thôn, tạo tiền đề thực hiện các tiêu chí của Chương trình; phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư trong quá trình xây dựng NTM.
Các xã cần có sự chủ động trong việc ưu tiên triển khai thực hiện các tiêu chí dễ, mang tính cộng đồng xã hội, cần ít kinh phí, không nên trông chờ, ỷ lại vào nguồn vốn phân bổ từ cấp trên. Cần có sự phân công rõ ràng, cụ thể cho từng cán bộ, tổ chức trong việc chỉ đạo thực hiện Chương trình.
Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách phát triển kinh tế xã hội.
Thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm, lấy “mức độ tiếp cận và thụ hưởng của người dân” để đánh giá mức độ hoàn thành các tiêu chí.
Củng cố, đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất nhằm phát triển sản xuất, tạo sinh kế bền vững.
Thông tin tuyên truyền, vận động luôn là giải pháp cần thiết nhằm huy động mọi nguồn lực trong công cuộc XDNTM:
Trên trạm truyền thanh các xã, Thị xã,…
Xây dựng chuyên mục xây dựng NTM và TCC ngành nông nghiệp trên trang web Thị xã, …
5 NHÓM GIẢI PHÁP CỤ THỂ
Vận động liên kết
Tập huấn nông thôn mới
Chuyển giao KHKT
2. Giải pháp về sản xuất và liên kết sản xuất:
Phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống người dân nông thôn, tạo tiền đề thực hiện các tiêu chí NTM.
- Gắn nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp làm nhiệm vụ chính trong xây dựng NTM.
- Xây dựng hình ảnh, sản phẩm tiềm năng, thế mạnh của từng xã. Nâng cao giá trị nông sản để người nông dân làm giàu từ mảnh đất của chính mình.
- Đẩy mạnh phát triển kinh tập thể, phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh có quy mô lớn gắn với liên kết, tiêu thụ.
Nhân rộng, chuyển giao Mô hình hiệu quả
3. Giải pháp nguồn nhân lực:
- Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề nông thôn, tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận và làm chủ ứng dụng KHKT.
- Phát triển giáo dục, văn hóa, xã hội và môi trường nâng cao giá trị đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn.
4. Giải pháp Huy động các nguồn lực:
- Huy động nguồn nội lực, tập trung phát triển các cơ sở hạ tầng thiết yếu, đầu tư các công trình trọng điểm. Mọi nguồn vốn huy động phải được ghi nhận, công khai tài chính theo quy định.
5. Giải pháp XD hệ thống chính trị:
Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, năng lực quản lý, điều hành;
Huy động sức mạnh tổng hợp hệ thống chính trị trong việc bảo đảm an ninh quốc phòng, trật tự xã hội.
Xây dựng nông thôn mới không chỉ là cây cầu mới, con đường mới, trường học mới, … mà là tích hợp nhiều chương trình, giải pháp. Trong đó, phát huy vai trò chủ thể trong nhân dân nhằm đạt đến mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.
Cuối cùng:
Chân thành Cám ơn!
Gợi ý thảo luận: Giải pháp thực hiện các TC các xã chưa đạt:
TC 2 (Giao thông): BT;
TC 5 (Trường học): TH;
TC 6 (Cơ sở vật chất văn hóa): ABB, BT, TH;
TC 9 (Nhà ở dân cư): ABB, BT, TH;
TC 10 (Thu nhập): ABB, BT, TH;
TC 11 (Hộ nghèo): ABB, BT;
TC 17 (Môi trường &ATTP): BT, TH;
TC 18 (Hệ thống Chính trị &TCPL): BT, TH.

Nguồn:Hào Trần Chí

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Tổng kêt nông thôn mới 2016
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

ppt.pngBC_TKET_NTM_NAM_2016_28122016.ppt[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
9twq0q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2017-01-03 08:13:30
Loại file
ppt
Dung lượng
Trang
37
Lần tải
0
Lần xem
5
bài giảng điện tử Tổng kêt nông thôn mới 2016

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan

 • Tổng kêt nông thôn mới 2016
  Bài giảng khác
  Tổng kêt nông thôn mới 2016

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/1/2017

  Xem: 0

 • tổng kết nông thôn mới
  Bài giảng khác
  tổng kết nông thôn mới

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/5/2016

  Xem: 8

 • Nông thôn mới
  Bài viết - Liên kết Web
  Nông thôn mới

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài viết - Liên kết Web

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2014

  Xem: 24

 • nong thon moi
  Vật lý 12
  nong thon moi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/12/2012

  Xem: 6

 • thi nong thon moi
  Mỹ thuật 6
  thi nong thon moi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mỹ thuật 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/5/2013

  Xem: 5

 • XD nông thôn mới
  Văn bản năm học 2010 - 2011
  XD nông thôn mới

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Văn bản năm học 2010 - 2011

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/1/2011

  Xem: 1

 • Kế hoạch xây dựng nông thôn mới 2016
  Văn bản
  Kế hoạch xây dựng nông thôn mới 2016

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Văn bản

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/2/2016

  Xem: 0

 • Toàn dân đoàn kết XD Nông thôn mới
  Ngữ văn
  Toàn dân đoàn kết XD Nông thôn mới

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/8/2014

  Xem: 0

 • Báo cáo sơ kết Nông thôn mới quý 3
  Đạo đức
  Báo cáo sơ kết Nông thôn mới quý 3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2012

  Xem: 0

 • Báo cáo sơ kết Nông thôn mới quý 3
  Đạo đức 1
  Báo cáo sơ kết Nông thôn mới quý 3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2012

  Xem: 11