TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC XUÂN
Toán – Lớp 5B
Luyện tập chung
( Trang 52)
Kiểm tra
bài cũ
Bài mới
Tính :
20,08 + 32,91 + 7,15
0,75 + 0,09 - 0,8
60,14
1,64
Trong tiết học này chúng ta cùng làm một số bài tập luyện tập về các phép tính tổng nhiều số thập phân.
Bài tập 1: Tính .
a) 15,32 + 41,69 + 8,44
b) 27,05 + 9,38 + 11,23
15,32
41,69
+
65,45
8,44
27,05
9,38
+
47,66
11,23

Tốn: LUY?N T?P
Bài tập 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a) 4,68 + 6,03 + 3,97
b) 6,9 + 8,4 + 3,1 + 0,2
= 4,68 +
10
= 14,68
= 6,9 + 3,1 +
8,4 + 0,2
= 10 +
8,6
= 18,6
?
Chúc mừng bạn !
Chúc mừng bạn !
Bài tập 3:
3,6 + 5,8 .... 8,9
>
<
=
7,56 .... 4,2 + 3,4
>
<
?
Chúc mừng bạn !
Chúc mừng bạn !
Bài tập 4: Một người thợ dệt ngày thứ nhất dệt được 28,4m vải, ngày thứ hai dệt nhiều hơn ngày thứ nhất 2,2m vải, ngày thứ ba dệt nhiều hơn ngày thứ hai 1,5 m vải. Hỏi cả ba ngày người đó dệt được bao nhiêu mét vải?
Bài giải:
Tóm tắt:
Số mét vải người đó dệt ngày thứ hai là:
28,4 + 2,2 = 30,6 (m)
Đáp số: 91,1 m.
28,4m
2,2m
? m
1,5m
? m
? m
Số mét vải người đó dệt ngày thứ ba là:
Số mét vải người đó dệt cả ba ngày là:
30,6 + 1,5 = 32,1 (m)
28,4 + 30,6 + 32,1 = 91,1 (m)
Củng cố - Dặn dò
Nêu lại cách tính tổng nhiều số thập phân ?
Để tính tổng số nhiều số thập phân, ta làm tương tự như tính tổng hai số thập phân.
Để tính tổng số nhiều số thập phân, ta đặc tính sao cho hai dấu phẩy thẳng cột, các chữ số cùng một hàng thẳng cột với nhau. Cộng như cộng các số tự nhiên. Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của số hạng.