TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC XUÂN
Toán – Lớp 5B
Tổng nhiều số thập phân.
Số điền vào chỗ chấm là:
6,39 + 6,8 = 6,8 +….
6,39
Muốn cộng hai số thập
phân ta làm thế nào?
Muốn cộng hai số thập phân ta làm như sau:
- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các
chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
Cộng như cộng các số tự nhiên.
Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu
phẩy của các số hạng.
Nêu kết quả của phép tính
10+ 6,39= ….
16,39
TRÒ CHƠI - BÔNG HOA BÍ ẨN
Tổng nhiều số thập phân
a.Ví dụ: Có ba thùng đựng dầu, thùng thứ nhất có 27,5 lít,
thùng thứ hai có 36,75 lít, thùng thứ ba có 14,5 lít. Hỏi cả
ba thùng có bao nhiêu lít dầu?
27,5
36,75
14,5
78,75
Ta phải tính: 27,5 + 36,75 + 14,5 = ? (l)
+
Hoạt động 1: Hướng dẫn tính tổng nhiều số thập phân.
Toán
Để tính tổng nhiều số thập phân ta làm tương tự
Như tính tổng hai số thập phân.
 Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số
ở cùng một hàng thẳng cột với nhau.
 Cộng như cộng các số tự nhiên.
 Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của
Các số hạng.
Tổng nhiều số thập phân
Toán
b.Bài toán: Người ta uốn một sợi dây thép thành hình
tam giác có độ dài các cạnh lần lượt là 8,7dm ; 6,25dm ;
10dm. Tính chu vi của hình tam giác đó.
Bài giải
Chu vi của hình tam giác là:
8,7 + 6,25 + 10 = 24,95 (dm)
Đáp số: 24,95 dm
8,7
6,25
10
24,95
+
10dm
6,25dm
8,7dm
Bài 1. Tính:
a) 5,27 + 14,35 + 9,25 = b) 6,4 + 18,36 + 52 =

c) 20,08 + 32,91 + 7,15 = d) 0,75 + 0,09 + 0,8 =

Hoạt động 2. Thực hành - Luyện tập.
5,27
14,35
9,25
28,87
+
28,87
6,4
18,36
52
76,76
76,76
+
0,75
0,09
0,8
1,64
1,64
+
20,08
32,91
7,15
60,14
+
60,14
Bài 2. Tính rồi so sánh giá trị của (a + b ) + c và a + (b + c )
(2,5 + 6,8 ) + 1,2
= 9,3 + 1,2 = 10,5
2,5 + (6,8 + 1,2)
= 2,5 + 8 = 10,5
(1,34 + 0,52) + 4
= 1,86 + 4 = 5,86
1,34 + (0,52 + 4)
= 1,34 + 4,52 = 5,86
(a + b ) + c = a + (b + c )
Nhận xét: Phép cộng các số thập phân có tính chất kết hợp:
Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba ta có thể cộng số
thứ nhất với tổng của hai số còn lại.
Bài 3. Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để tính.
a) 12,7 + 5,89 + 1,3 =


b) 38,6 + 2,09 + 7,91 =c) 5,75 + 7,8 + 4,25 + 1,2 =d) 7,34 + 0,45 + 2,66 + 0,55 =

(12,7 + 1,3) + 5,89
= 14 + 5,89
= 19,89
38,6 + (2,09 + 7,91)
= 38,6 + 10
= 48,6
(5,75 + 4,25) + (7,8 + 1,2)
= 10 + 9
= 19
(7,34 + 2,66) + (0,45 + 0,55)
= 10 + 1
= 11
Nêu cách tính tổng nhiều số thập phân?
Để tính tổng nhiều số thập phân ta làm tương tự như tính tổng
hai số thập phân.
 Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng
một hàng thẳng cột với nhau.
 Cộng như cộng các số tự nhiên.
 Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng
Nêu tính chất kết hợp của phép
cộng các số thập phân.
Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba ta có
thể cộng số thứ nhất với tổng của hai số còn lại.
Về nhà làm lại các bài tập
để khắc sâu kiến thức đồng thời
xem trước bài luyện tập
GIỜ HỌC KẾT THÚC
Chúc các em học tốt !