u
Người thực hiện: Nguyễn Thị Xiêm
Trường Mầm non Thị Trấn Rạng Đông
Giáo án
TRÒ CHƠI CHỮ CÁI
Mục đích yêu cầu
1, Kiến thức:
Trẻ nhận biết và phát âm đúng các chữ cái u,ư. Biết nhận xét cấu tạo của chữ cái u,ư
Trẻ so sánh được sự giống và khác nhau giữa chữ u, ư
2, Kĩ năng:
Phát âm đúng chuẩn chữ cái u, ư
Thông qua trò chơi rèn cho trẻ kĩ năng so sánh cho trẻ
Phát triển ngôn ngữ cho trẻ
3, Thái độ:
Trẻ hứng thú trong giờ học, giờ chơi,
Giáo dục trẻ biết ơn người nông dân vất vả trồng lúa gạo để mọi người có cơm ăn hàng ngày.Có ý thức giữ gìn đồ dùng sử dụng tiết kiệm sản phẩm của các nghề trong xã hội.Tôn trọng yêu quý người lao động
Biết thực hiện đúng theo yêu cầu của cô.
Chuẩn bị:
1, Đồ dùng của cô :
-Máy tính. Các tranh ?nh về nghề nông và một số nghề khác có chứa chữ u, ư, e, ờ có 2 từ hoàn chỉnh,
-Thẻ chữ cái u, ư, e, ờ.
2, Địa điểm học:
Lớp 5 tuổi B
Trò chơi 1: Chọn chữ trong từ.
Người nông dân đang bừa ruộng
B?a xong, m? em nh? m? cấy lúa.
Cây lúa đang trổ bông
Mẹ em đang gặt lúa.
Người nông dân phơi thóc
Trò chơi 2: H·y chän ®óng tªn t«i.

KÐo c­a lõa kÝt
Lµm Ýt ¨n nhiÒu
N»m ®©u ngñ ®Êy
Nã lÊy mÊt c­a
LÊy g× mµ kÐo.
Trò chơi 3: Ai d¸n ch÷ ®Ñp.
Trò chơi 4:
Chuyển lúa về kho
Trß ch¬i: 5
Ch÷ nµo biÕn mÊt.
e
u
u
ê
u
u
a
e
u
u
ê
u
e
ê
u
â
u
u
Hoạt động 3:
Nhận xét ,kết thúc hoạt động
Chúc các cô
và các cháu mạnh khỏe
nguon VI OLET