Trường MN Kim Đồng

* Bé hãy đếm và khoanh tròn sô tương ứng với nhóm số lượng nhé !
nguon VI OLET