trường MN HUNG TH�NH.

Giáo án

Hoạt động học: làm quen với chữ cái
Đề tài: TRề CHOI V?I chữ cái e-ê
Giáo viên: Nguyễn thị MINH THU?
Năm học 2015-2016
Hát bài:
Cả nhà thương nhau
Mẹ bế bé
b
b
M
?
b
e
b
M
b
?
b
Tr� choi
Khoanh tr�n ch? câi
Tr� choi
X?p ch? theo quy t?c 1 - 1.
Tr� choi
V? d�ng nhă

Giờ học kết thúc.
Chúc các bé chăm ngoan, học giỏi.
nguon VI OLET