GIÂO ÂN
LINH V?C PHÂT TRI?N NH?N TH?C
Ho?t d?ng: KHÂM PHÂ M�I TRU?NG XUNG QUANH
Ch? d?: QUÍ HUONG, D?T NU?C, BÂC H?
Nhânh: Quí huong em M� Cang Ch?i
D? tăi: Tr� chuy?n v? quí huong M� Cang Ch?i
*Tang cu?ng ti?ng vi?t:
- Dỉo Khau Ph?
- Nh?y D�
- D?i mđm s�i
D?i tu?ng: Tr? 5-6 tu?i
Th?i gian: 30 - 35 ph�t
Ngăy d?y: 18/6/2020
Ngu?i so?n: Dinh th? Di?n
Ngu?i d?y: Dinh Th? Di?n�
Trường mầm non Sơn ca
nguon VI OLET