Thứ hai, ngày 27 tháng 9 năm 2021
Toán
Trừ các số có ba chữ số
(có nhớ một lần)
Câu 1:

150 + 250 =

Đáp án: 400
Câu 2:

515 - 215 =

Đáp án: 300
Câu 3:

85 + 72 =
Đáp án: 157
Câu 4

420 - 120 =
Đáp án: 300
Câu 5:
108 + 75 =
Đáp án: 183
Câu 6:
950 – 50 =
Đáp án: 900
Trừ các số có ba chữ số
(có nhớ một lần)
a) 432 - 215 = ?
432
215
-
* 2 khơng tr? du?c 5, l?y 12 tr? 5 b?ng 7, vi?t 7 nh? 1.
7
.
*1 thêm 1 bằng 2; 3 trừ 2 bằng 1, viết 1.
1
* 4 trừ 2 bằng 2, viết 2.
2
432 - 215 = 217
b) 627 - 143 = ?
627
143
-
* 7 tr? 3 b?ng 4, vi?t 4.
4
.
* 2 khơng tr? du?c 4, l?y 12 tr? 4 b?ng 8 , vi?t 8 nh? 1.
8
* 1 th�m 1 b?ng 2, 6 tr? 2 b?ng 4, vi?t 4.
4
627 - 143 = 484
Giống nhau: Đều là phép tính trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Khác nhau: Ví dụ 1 phép trừ có nhớ ở hàng chục, ví dụ 2 phép trừ có nhớ ở hàng trăm.
2 phép tính trên có điểm gì giống và khác nhau ?
432
-
7
.
1
2
215
627
143
-
4
.
8
4
Khi thực hiện phép trừ các số có ba chữ số( có nhớ một lần) ta làm theo 2 bước
Bước 1: Đặt tính.
- Các số cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau: Hàng đơn vị thẳng với hàng đơn vị, hàng chục thẳng với hàng chục, hàng trăm thẳng hàng trăm.
B­ước 2: Tính
- Bắt đầu tính từ hàng đơn vị, mượn ở số bị trừ phải trả vào số trừ.
Khi thực hiện phép trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần) ta làm theo mấy bước ?
1. Tính
541
127
-
422
114
-
564
215
-
4
.
1
4
8
0
.
3
9
.
4
3
Bài 2: Tính
627
443
-
746
251
-
516
342
-
4
.
8
1
5
9
.
4
4
.
7
1
Thứ hai ngày 12 tháng 9 năm 2096
3. Bạn Bình và bạn Hoa sưu tầm được tất cả 335 con tem, trong đó bạn Bình sưu tầm được 128 con tem. Hỏi bạn Hoa sưu tầm được bao nhiêu con tem?
Tóm tắt:
Có tất cả: 335 con tem
Bạn Bình : 128 con tem
Bạn Hoa : … con tem ?
1. Tính:
783
356
-
935
551
-
3. Tóm tắt:
Có tất cả: 335 con tem
Bạn Bình : 128 con tem
Bạn Hoa : … con tem ?
Bài giải
nguon VI OLET