TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ ANH XUÂN
TOÁN LỚP 3
TRỪ CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ
(có nhớ một lần)
Bài học:
a) 432 – 215 = ?
 2 không trừ được 5, lấy 12 trừ 5 bằng 7, viết 7 nhớ 1.
7
4
4
8
 1 cộng thêm 1 bằng 2; 3 trừ 2 bằng 1, viết 1.
1
2
432 – 215 = 217
b) 627 – 143 = ?
627 – 143 = 484
 4 trừ 2 bằng 2, viết 2.
 2 không trừ được 4, lấy 12 trừ 4 bằng 8, viết 8 nhớ 1.
 1 cộng thêm 1 bằng 2; 6 trừ 2 bằng 4, viết 4.
 7 trừ 3 bằng 4, viết 4.
414
308
349
1 84
495
174
Bạn Bình và bạn HΞ sưu tầm được tất cả 335 con tem, trong đó bạn Bình sưu tầm đưϑ 128 con tem. Hỏi bạn HΞ sưu tầm đưϑ bao nhiêu con tem?
Tóm tắt:
Cả hai bạn : 335 con tem
Bạn Bình : 128 con tem
Bạn Hoa : … con tem?
Bài giải
Bạn HΞ sưu tầm đưϑ số con tem là:
335 – 128 = 207 (con tem)
Đáp số: 207 con tem
Chúc các bạn
chăm ngoan, học giỏi.
nguon VI OLET