Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
truyện: kiến con đi ô tô - 1
Trang 1
truyện: kiến con đi ô tô - 2
Trang 2
truyện: kiến con đi ô tô - 3
Trang 3
truyện: kiến con đi ô tô - 4
Trang 4
truyện: kiến con đi ô tô - 5
Trang 5
truyện: kiến con đi ô tô - 6
Trang 6
truyện: kiến con đi ô tô - 7
Trang 7
truyện: kiến con đi ô tô - 8
Trang 8
truyện: kiến con đi ô tô - 9
Trang 9
truyện: kiến con đi ô tô - 10
Trang 10
truyện: kiến con đi ô tô - 11
Trang 11
truyện: kiến con đi ô tô - 12
Trang 12
truyện: kiến con đi ô tô - 13
Trang 13
truyện: kiến con đi ô tô - 14
Trang 14
truyện: kiến con đi ô tô - 15
Trang 15
truyện: kiến con đi ô tô - 16
Trang 16
truyện: kiến con đi ô tô - 17
Trang 17
truyện: kiến con đi ô tô - 18
Trang 18
truyện: kiến con đi ô tô - 19
Trang 19
truyện: kiến con đi ô tô - 20
Trang 20
truyện: kiến con đi ô tô - 21
Trang 21
truyện: kiến con đi ô tô - 22
Trang 22
truyện: kiến con đi ô tô - 23
Trang 23
truyện: kiến con đi ô tô - 24
Trang 24
truyện: kiến con đi ô tô - 25
Trang 25
truyện: kiến con đi ô tô - 26
Trang 26
truyện: kiến con đi ô tô - 27
Trang 27
truyện: kiến con đi ô tô - 28
Trang 28
truyện: kiến con đi ô tô - 29
Trang 29
truyện: kiến con đi ô tô - 30
Trang 30
truyện: kiến con đi ô tô - 31
Trang 31
truyện: kiến con đi ô tô - 32
Trang 32
truyện: kiến con đi ô tô - 33
Trang 33
truyện: kiến con đi ô tô - 34
Trang 34
truyện: kiến con đi ô tô - 35
Trang 35
truyện: kiến con đi ô tô - 36
Trang 36
truyện: kiến con đi ô tô - 37
Trang 37
truyện: kiến con đi ô tô - 38
Trang 38
truyện: kiến con đi ô tô - 39
Trang 39
truyện: kiến con đi ô tô - 40
Trang 40
truyện: kiến con đi ô tô - 41
Trang 41
truyện: kiến con đi ô tô - 42
Trang 42
truyện: kiến con đi ô tô - 43
Trang 43
truyện: kiến con đi ô tô - 44
Trang 44
truyện: kiến con đi ô tô - 45
Trang 45
truyện: kiến con đi ô tô - 46
Trang 46
truyện: kiến con đi ô tô - 47
Trang 47
truyện: kiến con đi ô tô - 48
Trang 48
truyện: kiến con đi ô tô - 49
Trang 49
truyện: kiến con đi ô tô - 50
Trang 50
truyện: kiến con đi ô tô - 51
Trang 51
truyện: kiến con đi ô tô - 52
Trang 52
truyện: kiến con đi ô tô - 53
Trang 53
truyện: kiến con đi ô tô - 54
Trang 54
truyện: kiến con đi ô tô - 55
Trang 55
truyện: kiến con đi ô tô - 56
Trang 56
truyện: kiến con đi ô tô - 57
Trang 57
truyện: kiến con đi ô tô - 58
Trang 58
truyện: kiến con đi ô tô - 59
Trang 59
truyện: kiến con đi ô tô - 60
Trang 60
truyện: kiến con đi ô tô - 61
Trang 61
truyện: kiến con đi ô tô - 62
Trang 62
truyện: kiến con đi ô tô - 63
Trang 63
truyện: kiến con đi ô tô - 64
Trang 64
truyện: kiến con đi ô tô - 65
Trang 65
truyện: kiến con đi ô tô - 66
Trang 66
truyện: kiến con đi ô tô - 67
Trang 67
truyện: kiến con đi ô tô - 68
Trang 68
truyện: kiến con đi ô tô - 69
Trang 69
truyện: kiến con đi ô tô - 70
Trang 70
truyện: kiến con đi ô tô - 71
Trang 71
truyện: kiến con đi ô tô - 72
Trang 72
truyện: kiến con đi ô tô - 73
Trang 73
truyện: kiến con đi ô tô - 74
Trang 74
truyện: kiến con đi ô tô - 75
Trang 75
truyện: kiến con đi ô tô - 76
Trang 76
truyện: kiến con đi ô tô - 77
Trang 77
truyện: kiến con đi ô tô - 78
Trang 78
truyện: kiến con đi ô tô - 79
Trang 79
truyện: kiến con đi ô tô - 80
Trang 80
truyện: kiến con đi ô tô - 81
Trang 81
truyện: kiến con đi ô tô - 82
Trang 82
truyện: kiến con đi ô tô - 83
Trang 83
truyện: kiến con đi ô tô - 84
Trang 84
truyện: kiến con đi ô tô - 85
Trang 85
truyện: kiến con đi ô tô - 86
Trang 86
truyện: kiến con đi ô tô - 87
Trang 87
truyện: kiến con đi ô tô - 88
Trang 88
truyện: kiến con đi ô tô - 89
Trang 89
truyện: kiến con đi ô tô - 90
Trang 90
truyện: kiến con đi ô tô - 91
Trang 91
truyện: kiến con đi ô tô - 92
Trang 92
truyện: kiến con đi ô tô - 93
Trang 93
truyện: kiến con đi ô tô - 94
Trang 94
truyện: kiến con đi ô tô - 95
Trang 95
truyện: kiến con đi ô tô - 96
Trang 96
truyện: kiến con đi ô tô - 97
Trang 97
truyện: kiến con đi ô tô - 98
Trang 98
truyện: kiến con đi ô tô - 99
Trang 99
truyện: kiến con đi ô tô - 100
Trang 100
truyện: kiến con đi ô tô - 101
Trang 101
truyện: kiến con đi ô tô - 102
Trang 102
truyện: kiến con đi ô tô - 103
Trang 103
truyện: kiến con đi ô tô - 104
Trang 104
truyện: kiến con đi ô tô - 105
Trang 105
truyện: kiến con đi ô tô - 106
Trang 106
truyện: kiến con đi ô tô - 107
Trang 107
truyện: kiến con đi ô tô - 108
Trang 108
truyện: kiến con đi ô tô - 109
Trang 109
truyện: kiến con đi ô tô - 110
Trang 110
truyện: kiến con đi ô tô - 111
Trang 111
truyện: kiến con đi ô tô - 112
Trang 112
truyện: kiến con đi ô tô - 113
Trang 113
truyện: kiến con đi ô tô - 114
Trang 114
truyện: kiến con đi ô tô - 115
Trang 115
truyện: kiến con đi ô tô - 116
Trang 116
truyện: kiến con đi ô tô - 117
Trang 117
truyện: kiến con đi ô tô - 118
Trang 118
truyện: kiến con đi ô tô - 119
Trang 119
truyện: kiến con đi ô tô - 120
Trang 120
truyện: kiến con đi ô tô - 121
Trang 121
truyện: kiến con đi ô tô - 122
Trang 122
truyện: kiến con đi ô tô - 123
Trang 123
truyện: kiến con đi ô tô - 124
Trang 124
truyện: kiến con đi ô tô - 125
Trang 125
truyện: kiến con đi ô tô - 126
Trang 126
truyện: kiến con đi ô tô - 127
Trang 127
truyện: kiến con đi ô tô - 128
Trang 128
truyện: kiến con đi ô tô - 129
Trang 129
truyện: kiến con đi ô tô - 130
Trang 130
truyện: kiến con đi ô tô - 131
Trang 131
truyện: kiến con đi ô tô - 132
Trang 132
truyện: kiến con đi ô tô - 133
Trang 133
truyện: kiến con đi ô tô - 134
Trang 134
truyện: kiến con đi ô tô - 135
Trang 135
truyện: kiến con đi ô tô - 136
Trang 136
truyện: kiến con đi ô tô - 137
Trang 137
truyện: kiến con đi ô tô - 138
Trang 138
truyện: kiến con đi ô tô - 139
Trang 139
truyện: kiến con đi ô tô - 140
Trang 140
truyện: kiến con đi ô tô - 141
Trang 141
truyện: kiến con đi ô tô - 142
Trang 142
truyện: kiến con đi ô tô - 143
Trang 143
truyện: kiến con đi ô tô - 144
Trang 144
truyện: kiến con đi ô tô - 145
Trang 145
truyện: kiến con đi ô tô - 146
Trang 146
truyện: kiến con đi ô tô - 147
Trang 147
truyện: kiến con đi ô tô - 148
Trang 148
truyện: kiến con đi ô tô - 149
Trang 149
truyện: kiến con đi ô tô - 150
Trang 150
truyện: kiến con đi ô tô - 151
Trang 151
truyện: kiến con đi ô tô - 152
Trang 152
truyện: kiến con đi ô tô - 153
Trang 153
truyện: kiến con đi ô tô - 154
Trang 154
truyện: kiến con đi ô tô - 155
Trang 155
truyện: kiến con đi ô tô - 156
Trang 156
truyện: kiến con đi ô tô - 157
Trang 157
truyện: kiến con đi ô tô - 158
Trang 158
truyện: kiến con đi ô tô - 159
Trang 159
truyện: kiến con đi ô tô - 160
Trang 160
truyện: kiến con đi ô tô - 161
Trang 161
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới

truyện: kiến con đi ô tô

Đăng ngày 5/15/2016 8:41:30 AM | Thể loại: Lớp 5 tuổi | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 161 | FileSize: 0.05 M | File type: ppt
0 lần xem

bài giảng truyện: kiến con đi ô tô, Lớp 5 tuổi. . Chúng tôi chia sẽ tới bạn đọc thư viện truyện: kiến con đi ô tô .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng xem , Thư viện truyện: kiến con đi ô tô trong thể loại Lớp 5 tuổi được giới thiệu bởi user Tâm Đào Thị đến thành viên nhằm mục tiêu nghiên cứu , thư viện này đã đưa vào chuyên mục Lớp 5 tuổi , có tổng cộng 161 trang, thuộc định dạng .ppt, cùng thể loại còn có Bài giảng Bài giảng Lớp 5 tuổi ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem GIÁO ÁN PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ Hoạt động: Làm quen với văn học Đề tài: Kể chuyện bé nghe: “Kiến con đi ô tô” Chủ đề: Phương tiện và quy định liên lạc, kế tiếp là Đối tượng: trẻ 5-6 tuổi, cho biết thêm Số lượng: 25-30 trẻ, nói thêm Thởi gian: 30-35 phút, ngoài ra Ngày thực hiện: Người thực hiện: Đào Thị Tâm, thêm nữa I, nói thêm Mục đích, yêu cầu: 1, ngoài ra Kiến thức: -Trẻ nhớ tên truyện, tên tác giả và tên những nhân vật trong truyện, cho biết thêm -Trẻ cảm nhận được nội dung chính của truyện: Câu chuyện kể về

https://nslide.com/bai-giang/truyen-kien-con-di-o-to.axhl0q.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng khác tại đây : tìm kiếm bài giảng Lớp 5 tuổi


GIÁO ÁN PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
Hoạt động: Làm quen với văn học
Đề tài: Kể chuyện bé nghe: “Kiến con đi ô tô”
Chủ đề: Phương tiện và quy định giao thông.
Đối tượng: trẻ 5-6 tuổi.
Số lượng: 25-30 trẻ.
Thởi gian: 30-35 phút.
Ngày thực hiện:
Người thực hiện: Đào Thị Tâm.

I.Mục đích, yêu cầu:
1. Kiến thức:
-Trẻ nhớ tên truyện, tên tác giả và tên các nhân vật trong truyện.
-Trẻ cảm nhận được nội dung chính của truyện: Câu chuyện kể về bạn Kiến con đi xe buýt vào rừng xanh thăm bà ngoại, với trí thông minh và lòng tốt bụng, chú đã nhanh nhẹn nhường chỗ ngồi của mình cho bác Gấu khi xe đã chật kín người.
-Trẻ hiểu cách chơi trò chơi: “Bé trổ tài”.
2.Kỹ năng:
-Trẻ chú ý, quan sát, lắng nghe, ghi nhớ có chủ định và tư duy ngôn ngữ văn học.
-Trả lời to, rõ ràng, mạch lạc và đủ câu.
-Nghe và đánh giá phẩm chất của nhân vật trong truyện: Kiến con tốt bụng, thông minh.
-Trẻ chơi được trò chơi.
3.Thái độ:
-Trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động.
II. Chuẩn bị.
1. Địa điểm:
-Trong lớp học sạch sẽ, thoáng mát
- trẻ ngồi trên ghế hình chữ U.
2. Chuẩn bị của cô và trẻ.
* Của cô: Nhạc bài hát: Bé tập lái ô tô.
-Video truyện: Kiến con đi ô tô.
-Tranh minh họa truyện: Kiến con đi ô tô:
+Tranh 1:Kiến con cùng các bạn ngồi trên xe buýt.
+Tranh 2: Bác Gấu lên xe và các bạn mởi bác ngồi vào chỗ của mình.
+Tranh 3: Kiến con mời bác ngồi vào chỗ của mình.
+Tranh 4: Kiến con trên vai bác Gấu.
-Tranh cho trẻ chơi trò chơi.
-6 vòng cho trẻ chơi trò chơi.
* Của trẻ: trang phục gọn gàng, sạch sẽ.
- Mỗi trẻ 1 ghế ngồi.
III. Nội dung:
Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ.
1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú
-Các con ơi! Hôm nay lớp chúng rất vinh dự được đón các cô tới thăm lớp mình. Chúng mình cùng khoanh tay đẹp chào các cô đi nào!
-Chúng mình cùng hát và vận động bài hát: “Em tập lái ô tô” để tặng các cô nhé.
+Chúng mình vừa hát bài hát gì?
+Trong bài hát chúng mình vừa hát có nhắc đến phương tiện gì?
- Bài hát nói về bạn nhỏ tập lái ô tô và bạn có ước mơ sau này lớn lên sẽ lái ô tô và đón cô. Cô có 1 câu chuyện kể về chú kiến con đi ô tô đấy! Không biết chuyện gì đã xảy ra trong chuyến đi của chú kiến con, chúng mình cùng cô nhẹ nhàng ngồi xuống và lắng nghe cô kể câu chuyện: “Kiến con đi ô tô” do cô Phạm Mai Chi sưu tầm thì rõ nhé!
2.Nội dung chính:
HĐ 1: Kể chuyện bé nghe: Kiến con đi ô tô (Phạm Mai Chi sưu tầm)
*Cô kể truyện lần 1:Kể diễn cảm, kết hợp cử chỉ, điệu bộ.
-Cô vừa kể cho chúng mình nghe câu chuyện gì?
- Có bạn nào biết câu chuyện nói về điều gì không?
À đúng rồi câu chuyện kể về bạn Kiến con đi xe buýt vào rừng xanh thăm bà ngoại, với trí thông minh và lòng tốt bụng, chú đã nhanh nhẹn nhường chỗ ngồi của mình cho bác Gấu khi xe đã chật kín người.
- Để câu chuyện hấp dẫn hơn cô sẽ kể cho chúng mình nghe qua tranh minh họa. Cô mời các con nhẹ nhàng ngồi về chỗ của mình nào!
HĐ 2:Kể lần 2: Kết hợp tranh minh họa và đàm thoại theo tranh.
- Cô vừa kể cho chúng mình nghe câu chuyện gì?
- Do ai sưu tầm nhỉ?
- Trong chuyện cô vừa kể có những nhân vật nào?
- Kiến con đi đâu?
“Cô kể trích dẫn từ đầu cho đến …náo nhiệt”
+Kiến con đi bằng phương tiện gì?
+Xe buýt là phương tiện giao thông đường gì?
+Trên xe buýt có những ai?
+Các bạn đi đâu?
- Ai đã lên xe ở bến đón xe buýt nhỉ?
“Bim bim…Xe dừng…. các cháu lại phải đứng”
+Khi bác Gấu lên xe thì chuyện gì đã xảy ra?
Cô giải thích: Chật kín có nghĩa là ngồi sát cạnh nhau.
+ Mọi người đã nói gì khi bác Gấu không có chỗ ngồi?
+Bác Gấu có ngồi vào chỗ của các bạn đó không?
-Kiến con đã làm gì khi bác Gấu không có chỗ ngồi nhỉ?
“ Lúc này Kiến mới…hóm hỉnh”
+ Cô giải thích: lấp láy nghĩa là kiến con nháy mi mắt đấy.
-Bác Gấu đã ngồi chỗ của ai?
“Bác Gấu ngồi vào ….lắng nghe”
+Kiến con ngồi ở đâu?
+Trên đường đi kiến con làm gì?
=> Giáo dục: + Chúng mình cần học tập bạn nào trong câu chuyện vừa rồi? Vì sao nhỉ?
+ Các con đã đi xe buýt bao giờ chưa? Khi đi xe chúng mình phải làm gì?
Bạn Kiến và các bạn trong truyện rất đáng khen, mong rằng khi các con đi xe buýt các con biết nhường chỗ cho người lớn tuổi, các em nhỏ hơn. Và khi ngồi trên xe chúng mình không được thò tay, đầu ra ngoài cửa chúng mình nhớ chưa nào!
-Cô có đoạn video kể lại câu chuyện: “Kiến con đi ô tô” để tặng cho lớp chúng mình đấy. Chúng mình có thích không? Và chúng mình hãy cùng hướng mắt lên ti vi và theo dõi câu chuyện nhé.
HĐ 3: Cho trẻ xem video trên màn hình tivi:
-Chúng mình vừa được xem video câu chuyện gì?
HĐ 4: Trò chơi củng cố: Bé trổ tài
-Chúng mình vừa học rất giỏi cô sẽ thưởng cho chúng mình 1 trò chơi đó là trò chơi: “Bé trổ tài”
-Cách chơi như sau: cô sẽ chia lóp thành 2 đội. Mỗi đội có 4 bạn. Nhiệm vụ của chúng mình phải bật qua các ô và chạy đến rổ nhặt những mảnh ghép có gắn số đằng sau dán vào đúng chỗ có số đó để tạo thành bức tranh đúng. Thời gian chơi là 1 bản nhạc.
-Trẻ chơi. Cô khuyến khích, động viên trẻ chơi.
- Trẻ chơi xong cô kiểm tra kết quả.
3.Kết thúc:
-Chúng mình vừa nghe cô kể câu chuyện gì? Do ai sưu tầm?
- Giờ học của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Chúng mình cùng khoanh tay đẹp chào các cô đi nào.
-Trẻ chào khách.
- Trẻ hát và vận động.
-Trẻ trả lời.
- ô tô.
- trẻ trả lời.
-Trẻ lắng nghe khi cô kể chuyện.
-Trẻ nghe.
-Trẻ chú ý cô kể chuyện lần 2.
-Trẻ trả lời.
-Đi thăm bà ngoại.
-ô tô
-Trẻ trả lời.
-Trẻ suy nghĩ và trả lời.
-Trẻ trả lời.
-Trẻ trả lời.
-Trẻ trả lời.
-Trẻ trả lời câu hỏi của cô.
-Bạn Kiến con.
-Trẻ trả lời.
-Hát
-Trẻ suy nghĩ và trả lời.
-Vâng ạ.
-Vâng ạ!
-Trẻ xem trên màn hình ti vi.
-Trẻ lắng nghe.
-Trẻ chơi.
-Trẻ trả lời
-Trẻ chào khách.

Sponsor Documents