Tư Tưởng Hồ Chí Minh

bài giảng điện tử Giáo dục Công dân Khác (Giáo dục Công dân)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 12       14      0
Ngày đăng 2017-01-03 20:10:56 Tác giả Cẩm Nguyễn Trọng loại .pptx kích thước số trang 37
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

BÀI 3 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM Giáo viên Nguyễn Trọng Cẩm MỤC ĐÍCH Giới thiệu cho học viên nắm được một số vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam; trên cơ sở đó rút ra được..

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh - 1
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh - 2
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh - 3
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh - 4
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

BÀI 3
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ
CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Giáo viên
Nguyễn Trọng Cẩm
MỤC ĐÍCH
Giới thiệu cho học viên nắm được một số vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam; trên cơ sở đó rút ra được ý nghĩa phương pháp luận để vận dụng vào quá trình học tập, công tác sau này.
YÊU CẦU
Tập trung nghe, ghi chép và nắm nội dung của bài.
Chấp hành nghiêm quy chế huấn luyện.
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ BẢN CHẤT VÀ
MỤC TIÊU CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
NỘI DUNG
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH VỀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀO CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI
THỜI GIAN
6 TIẾT

I
.

II
.

III
.
TÀI LIỆU : Giáo trình Giáo dục lý luận chính trị (Dùng cho đào tạo nhân viên trung học chuyên nghiệp trong quân đội), Tập 2, Tổng cục Chính trị, Nxb QĐND, H. 2012; Giáo trình Chính trị (Dùng trong các trường Trung cấp chuyên nghiệp hệ tuyển sinh tốt nghiệp Trung học Phổ thông), Bộ GD&ĐT, Nxb Giáo dục, 2011; Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb CTQG.
CH? NGHIA X�
H?I
?
I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ BẢN CHẤT VÀ MỤC TIÊU CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
1. Con đường hình thành tư duy Hồ Chí Minh về CNXH ở Việt Nam
Trình độ
phát triển kinh tế -
xã hội


CSNT
CHNL
PK
TBCN
CNCS
Vậy HìNH THáI
KINH Tế - Xã HộI CSCN
ĐUược Hồ Chí Minh tiếp cận nhUư thế nào?
Trước hết: Hồ Chí Minh luận giải sự ra đời và bản chất của CNXH từ phương diện kinh tế, trình độ phát triển của lực lượng sản xuất
HCM tiếp thu những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MLN về CNXH, đã vận dụng và phát triển một các sáng tạo và đưa ra nhiều kiến giải mới phù hợp với thực tế Việt Nam; Hồ Chí Minh tiếp cận CNXH từ nhiều phương diện:
Nghĩa là:
Từ học thuyết HTKT – XH và từ sứ mệnh lịch sử của GCCN
Người đã tiếp thu những quan điểm về bản chất và mục tiêu của CNXHKH
- Hồ Chí Minh tiếp cận CNXH từ lập trường yêu nước và khát vọng giải phóng dân tộc, nhu cầu giải phóng con người. Đây là nét sáng tạo của Hồ Chí Minh.
“Chỉ có CNXH và CNCS mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và GCCN toàn thế giới”
Bác viết:
- Hồ Chí Minh tiếp cận CNXH từ văn hóa, đã đưa văn hóa thâm nhập vào bên trong của chính trị và kinh tế, tạo nên sự thống nhất biện chứng giữa văn hóa, kinh tế và chính trị.

Văn hóa trong CNXH ở Việt Nam có quan hệ biện chứng
Kết tinh, kế thừa truyền thống văn hóa VN, tiếp thu văn hóa thế giới, kết hợp truyền thống với hiện đại, dân tộc và quốc tế
Chính trị
Kinh tế
Quá trình xây dựng XHXHCN ở VN gắn với xây dựng nền VH
- Về kinh tế: Nước ta đi lên CNXH từ một nền kinh tế phổ biến là sản xuất nhỏ, điểm xuất phát thấp, trình độ LLXS thấp
- Về chính trị-xã hội: Nước ta đi lên CNXH từ một nước thuộc địa nửa phong kiến, chưa trải qua nền dân chủ Tư sản, chịu ảnh hưởng còn nặng nề của chế độ phong kiến, chiến tranh tàn phá, giai cấp công nhân ít về số lượng, còn hạn chế về chất lượng.
Việt Nam là nước nông nghiệp, không qua chế độ CHNL, lại phải liên tục chống thiên tai địch họa
Làm cho người
Việt Nam sớm
gắn kết với nhau
Đó là nhân tố
thuận lợi để đi
vào CNXH
Văn hoá Việt Nam lấy nhân nghĩa làm gốc, là văn hoá trọng trí thức, hiền tài
Hồ Chí Minh tiếp cận CNXH từ chủ nghĩa yêu nước và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; từ yêu cầu thực tiễn của các mạng Việt Nam và xu hướng phát triển của thời đại
Con người Việt Nam có tâm hồn trong sáng, giàu lòng vị tha…
Truyền thống tốt đẹp của văn hoá và con người Việt Nam đã dẫn dắt Bác đến với CNXH
Với Bác, CNXH mang trong bản thân nó bản chất nhân văn và văn hoá, nó cao hơn CNTB về mặt văn hoá và giải phóng con người
- Hồ Chí Minh tiếp cận CNXH từ phương diện đạo đức. CNXH đối lập với chủ nghĩa cá nhân.
Bác
cho
rằng:
CNXH không phủ nhận lợi ích cá nhân, trái lại đề cao tôn trọng lợi ích cá nhân, phát triển mọi năng lực cá nhân vì sự phát triển của XH và hạnh phúc của con người
Vì thế, “có gì sung sướng vẻ vang hơn là trau dồi đạo đức cách mạng để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng CNXH và giải phóng loài người”
Đạo đức cách mạng đối lập với chủ nghĩa cá nhân
“Chủ nghĩa cá nhân là một trở ngại lớn cho việc xây dựng CNXH. Cho nên thắng lợi của CNXH không thể tách rời thắng lợi của cuộc đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân”
Như vậy, đối với Hồ Chí Minh, đạo đức cao cả là đạo đức cách mạng, đạo đức giải phóng dân tộc, GP loài người. CNXH chính là giai đoạn phát triển mới của đạo đức
+ Chủ nghĩa xã hội tạo mọi điều kiện cho sự phát triển hài hòa giữa cá nhân và xã hội.
- Hồ Chí Minh tiếp cận CNXH từ chủ nghĩa yêu nước, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và yêu cầu thực tiễn của cách mạng Việt Nam
kháng chiến chống Pháp. Từ cây đa Tân Trào, Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân tiến vào giải phóng thị xã Thái Nguyên, ngày 16/8/1945
Nội dung chủ yếu của đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tóm lại: Quan niệm của Hồ Chí minh về CNXH là sự thống nhất biện chứng giữa các nhân tố kinh tế, chính trị, xã hội với các nhân tố nhân văn, đạo đức, văn hoá.
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về những đặc trưng bản chất của CNXH
Nắm vững quan điểm của CN Mác – Lênin về đặc trưng bản chất CNXH và từ thực tiễn cách mạng Việt Nam HCM đã đưa ra những quan điểm sâu sắc về CNXH:
Hồ Chí Minh định nghĩa tổng quát, xem xét CNXH, chủ nghĩa cộng sản như là một chế độ xã hội hoàn chỉnh, bao gồm nhiều mặt khác nhau của đời sống, là con đường giải phóng nhân loại cần lao, áp bức.

Hồ Chí Minh định nghĩa CNXH bằng một cách chỉ ra một mặt nào đó của nó (kinh tế, chính trị, văn hóa…).
Hồ Chí Minh định nghĩa bằng cách xác định mục tiêu của CNXH, chỉ rõ phương hướng, phương tiện để đạt mục tiêu đó.
Chủ nghĩa xã hội là nhằm nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân và do nhân dân tự xây dựng lấy
Quan niệm của Hồ Chí Minh về đặc trưng bản chất của CNXH
CNXH là một chế độ xã hội có lực lượng sản xuất phát triển cao, gắn liền với sự phát triển tiến bộ của khoa học – kỹ thuật và văn hóa, dân giàu, nước mạnh.
Thực hiện chế độ sở hữu xã hội về tư liệu sản xuất và thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động.
CNXH có chế độ chính trị dân chủ, nhân dân lao động làm chủ, Nhà nước là của dân, do dân và vì dân, dựa trên khối đại đoàn kết toàn dân mà nòng cốt là liên minh công – nông – lao động trí óc, do Đảng Cộng sản lãnh đạo.
CNXH có hệ thống quan hệ xã hội lành mạnh công bằng, bình đẳng, không còn áp bức, bóc lột, bất công, không còn sự đối lập giữa lao động chân tay và lao động trí óc, giữa thành thị và nông thôn, con người được giải phóng, có điều kiện phát triển toàn diện, có sự hài hòa trong phát triển của xã hội và tự nhiên.
CNXH là của quần chúng nhân dân và do quần chúng nhân dân tự xây dựng lấy.
3. Quan niệm của Hồ Chí Minh về mục tiêu và động lực của CNXH
a) Những mục tiêu cơ bản của CNXH
Độc lập, tự do cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân
- Mục tiêu chung
- Mục tiêu cụ thể
Mục tiêu chính trị
Mục tiêu kinh tế
Mục tiêu VH-XH
b) Các động lực của CNXH
Động lực là
những nhân tố góp phần thúc đẩy
sự phát triển kinh tế - XH thông qua
hoạt động của con người
Phát huy sức mạnh đoàn kết của cả cộng đồng dân tộc - động lực chủ yếu để phát triển đất nước.
Phát huy sức mạnh của con người với tư cách cá nhân người lao động .
Gồm
+ Con người, nhân dân lao động, nòng cốt là công – nông – trí thức là động lực quan trọng và quyết định nhất.
+ Kinh tế là động lực quan trọng, cần thiết.
Phải kết hợp được với sức mạnh thời đại, tăng cường đoàn kết quốc tế, chủ nghĩa yêu nước phải gắn liền với chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân, phải sử dụng tốt thành quả khoa học – kỹ thuật của thế giới.
+ Văn hóa, khoa học, giáo dục, là động lực tinh thần không thể thiếu của CNXH.
HCM chỉ ra các yếu tố kìm hãm sự phát triển của CNXH, đó là các lực cản như:
Chống mất
đoàn kết
nội bộ
chủ quan,
bảo thủ,
giáo điều,
lười biếng
v.v…
Căn bệnh thái hóa, biến chất của cán bộ;
Chống chủ nghĩa cá nhân; người coi đó là kẻ thù hung ác của CNXH
Chống tham ô lãng phí; người coi đó là bạn đồng minh của thực dân phong kiến
II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
2. Bước đi và biện pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta
1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam
Quan niệm của CN Mác-Lênin về thời kỳ quá độ lên CNXH
Mác
viết:
Giữa XH TBCN & XH CSCN là một thời kỳ cải biến CM từ XH nọ sang XH kia. Thích ứng với thời kỳ ấy là một thời kỳ quá độ chính trị, và Nhà nước của thời kỳ ấy không thể là cái gì khác hơn là nền chuyên chính CM của GCVS
Hồ Chí Minh thống nhất quan điểm của các nhà kinh điển và nhấn mạnh về thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam
- Người đã chỉ ra hai phương thức quá độ chủ yếu:
Quá độ trực tiếp
lên CNXH từ
những nước TBCN
Quá độ gián tiếp
lên CNXH bỏ qua
chế độ TBCN
Chỉ có thể thực hiện được với điều kiện có sự giúp đỡ của một nước công nghiệp tiên tiến đã làm CM XHCN thành công dưới sự lãnh đạo của Đảng CS
Người đã chỉ ra những đặc điểm & mâu thuẫn của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam
Đặc điểm lớn nhất của thời kỳ này là “từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên CNXH không phải kinh qua giai đoạn phát triển TBCN”
Mâu thuẫn cơ bản nhất của thời kỳ quá độ, đó là mâu thuẫn giữa nhu cầu phát triển cao của đất nước theo xu hướng tiến bộ và thực trạng kinh tế-xã hội quá thấp kém của nước ta.

vậy
Bác
nói:
“Xây dựng CNXH là một cuộc đấu tranh CM phức tạp, gian khổ và lâu dài”; “là một cuộc biến đổi khó khăn và sâu sắc nhất”.
Bác chỉ rõ nhiệm vụ của thời kỳ quá độ
a) Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhiệm vụ lịch sử của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

* Nhiệm vụ lịch sử của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam:
Một là, xây dựng nền tảng vật chất và kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội, xây dựng các tiền đề kinh tế, chính trị, văn hóa, tư tưởng cho chủ nghĩa xã hội.
Hai là, cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới, kết hợp xây dựng và cải tạo, trong đó lấy xây dựng là trọng tâm, làm nội dung cốt yếu nhất, chủ chốt, lâu dài

Thực chất, của thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta là quá trình cải biến nền sản xuất lạc hậu thành nền sản xuất hiện đại.

* Tính chất khó khăn và phức tạp của thời kỳ quá độ
Thứ nhất, đây thực sự là cuộc cách mạng làm đảo lộn mọi mặt của đời sống xã hội, cả lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, cả cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng; đặt ra và đòi hỏi đồng thời giải quyết hàng loạt những mâu thuẫn khác nhau.
Thứ hai, trong sự nghiệp xây dựng CNXH, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta chưa có kinh nghiệm, nhất là trên lĩnh vực kinh tế.
Thứ ba, sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta luôn luôn bị các thế lực phản động trong và ngoài nước tìm cách chống phá.
b) Tư tưởng Hồ Chí Minh về nội dung xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong thời kỳ quá độ
- Bác chỉ rõ những nhân tố bảo đảm
thực hiện thắng lợi CNXH ở Việt Nam
- Về chính trị: Giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng
- Về kinh tế: Nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước
- Về văn hóa-xã hội: Xây dựng con người mới đề cao vai trò của văn hóa, giáo dục và khoa học kỹ thuật trong xã hội xã hội chủ nghĩa
2. Bước đi và các biện pháp xây dựng CNXH ở nước ta
a) Hai nguyên tắc có tính chất phương pháp luận
b) Phương châm thực hiện bước đi trong xây dựng CNXH
c) Phương thức, biện pháp xây dựng CNXH
a) Hai nguyên tắc có tính chất phương pháp luận
Một là, xây dựng CNXH là một hiện tượng phổ biến mang tính quốc tế, cần quán triệt các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin về xây dựng chế độ mới, có thể tham khảo, học tập kinh nghiệm của các nước anh em.
Hai là, xác định bước đi và biện pháp xây dựng CNXH chủ yếu xuất phát từ điều kiện thực tế, đặc điểm của dân tộc, nhu cầu và khả năng thực tế của nhân dân.
b) Phương châm thực hiện bước đi trong xây dựng CNXH
Đồng thời phải: tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội, nhưng tiến nhanh, tiến mạnh cũng không phải làm bừa, làm ẩu mà phải phù hợp với điều kiện thực tế.
Dần dần, thận trọng từng bước một, từ thấp đến cao, không chủ quan nôn nóng và sự tuần tự của các bước đi do điều kiện khách quan quy định.
c) Phương thức, biện pháp xây dựng CNXH
- Thực hiện cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới, kết hợp cải tạo với xây dựng, lấy xây dựng làm chính.
- Kết hợp xây dựng và bảo vệ, đồng thời tiến hành hai nhiệm vụ chiến lược ở hai miền khác nhau trong phạm vi một quốc gia.
- Xây dựng CNXH phải có kế hoạch, biện pháp, quyết tâm để thực hiện thắng lợi kế hoạch đã đề ra.
- Trong điều kiện nước ta, biện pháp cơ bản, quyết định lâu dài trong xây dựng CNXH là đem của dân, tài dân, sức dân, làm lợi cho dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
III. VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀO CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI
Đối với chúng ta, đổi mới không bao giờ là thay đổi mục tiêu
Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh
Đây là sự nghiệp đầy khó khăn, phức tạp
Vì vậy rất cần sự đóng góp tích cực của mỗi chúng ta
KẾT LUẬN
Bài
học
kết

đây
Xin
cảm
ơn
các
đồng
chí

Nguồn:Cẩm Nguyễn Trọng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Tư tưởng Hồ Chí Minh
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

pptx.pngB3TTHCM_ve_CNXH_va_con_duong_qua_do_len_CNXH_o_VN.pptx[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
6oxq0q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2017-01-03 20:10:56
Loại file
pptx
Dung lượng
Trang
37
Lần tải
12
Lần xem
14
bài giảng điện tử Tư tưởng Hồ Chí Minh

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan

 • Tu tuong Ho Chi Minh
  hoc tập bồi dưỡng
  Tu tuong Ho Chi Minh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử hoc tập bồi dưỡng

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/1/2010

  Xem: 17

 • tu tuong ho chi minh
  Toán học 6
  tu tuong ho chi minh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/12/2008

  Xem: 445

 • tu tuong ho chi minh
  Toán học 6
  tu tuong ho chi minh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/12/2008

  Xem: 41

 • TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
  Bài giảng
  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/3/2011

  Xem: 0

 • TƯ TỬONG HỒ CHÍ MINH
  Lịch sử 9
  TƯ TỬONG HỒ CHÍ MINH

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/12/2010

  Xem: 0

 • TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
  Bác Hồ kính yêu
  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Bác Hồ kính yêu

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/6/2011

  Xem: 0

 • tu tuong ho chi minh
  TÀI LIỆU CHUYÊN NGHÀNH
  tu tuong ho chi minh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử TÀI LIỆU CHUYÊN NGHÀNH

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/9/2010

  Xem: 0

 • tu tuong ho chi minh
  Toán học 6
  tu tuong ho chi minh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/12/2008

  Xem: 37

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
  Tìm hiểu về Bác Hồ kính yêu!
  Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tìm hiểu về Bác Hồ kính yêu!

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/2/2013

  Xem: 68

 • Môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh
  Ngữ văn
  Môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/6/2011

  Xem: 0