Tuần 12. Mùa thảo quả

Đăng ngày 12/2/2017 9:42:32 PM | Thể loại: Tập đọc 5 | Chia sẽ bởi: anh nguyễn thị vân | Lần tải: 6 | Lần xem: 5 | Page: 14 | Kích thước: 2.47 M | Loại file: pptx
  • Tuần 12. Mùa thảo quả - 1
  • Tuần 12. Mùa thảo quả - 2
  • Tuần 12. Mùa thảo quả - 3
  • Tuần 12. Mùa thảo quả - 4
  • Tuần 12. Mùa thảo quả - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx

bài giảng Tuần 12. Mùa thảo quả, Tập đọc 5. . https://nslide.com/bai-giang/tuan-12-mua-thao-qua.3zix0q.html

Nội dung

Good morning!
Unit 8: What are you reading?
Lesson 3 – P1, 2, 3
Thursday,November 16th,2017
Game: WHISPER
LUCKY NUMBER
1
4
2
5
3
6
(300 points)
1. What are you reading?
( 200 points )
I’m reading ________________
The Fox and the Crow
Aladdin and the Magic Lamp
The Fox and the Crow.
3. What’s she reading ?
( 300 points )
She’s reading ________________
a fairy tale
a funny story
a funny story.
4. What’s An Tiem like?
( 250 points )
He’s ________________
hard - working
clever
hard - working.
(300 points)
6. What’s Aladdin like?
( 350 points )
He’s ________________
generous
clever
clever.