Tuần 14. Đọc Tiểu Thanh kí (Độc Tiểu Thanh kí)

bài giảng điện tử Ngữ văn Ngữ văn 10
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Ngày đăng 2018-11-12 23:23:45 Tác giả Nga Hang loại .ppt kích thước 2.02 M số trang 18
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

ĐỘC TIỂU THANH KÝNGUYỄN DUNGUYỄN THỊ HẰNG NGA112/11/2018ĐỘC TIỂU THANH KÝI- TÌM HIỂU CHUNG1- Tiểu ThanhLµ mét c« g¸i Trung Quèc cã tµi , s¾c vµ am hiÓu nghÖ thuËt thi ca, ©m nh¹c.N¨m 16 tuæi c« ph¶i l

  • Tuần 14. Đọc Tiểu Thanh kí (Độc Tiểu Thanh kí) - 1
  • Tuần 14. Đọc Tiểu Thanh kí (Độc Tiểu Thanh kí) - 2
  • Tuần 14. Đọc Tiểu Thanh kí (Độc Tiểu Thanh kí) - 3
  • Tuần 14. Đọc Tiểu Thanh kí (Độc Tiểu Thanh kí) - 4
  • Tuần 14. Đọc Tiểu Thanh kí (Độc Tiểu Thanh kí) - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

ĐỘC TIỂU THANH KÝ
NGUYỄN DU
NGUYỄN THỊ HẰNG NGA
1
12/11/2018
ĐỘC TIỂU THANH KÝ
I- TÌM HIỂU CHUNG
1- Tiểu Thanh
Lµ mét c« g¸i Trung Quèc cã tµi , s¾c vµ am hiÓu nghÖ thuËt thi ca, ©m nh¹c.
N¨m 16 tuæi c« ph¶i lµm vî lÏ cña mét nhµ quyÒn quÝ. Vî c¶ ghen b¾t c« ph¶i sèng mét m×nh trªn nói C« S¬n, c¹nh T©y Hå. V× ®au buån nªn c« sinh bÖnh vµ chÕt ë tuæi 18
NGUYỄN THỊ HẰNG NGA
2
12/11/2018
ĐỘC TIỂU THANH KÝ
I- TÌM HIỂU CHUNG
1- Tiểu Thanh
§au buån vµ uÊt øc ®­uîc c« göi g¾m qua nhiÒu bµi th¬ ®· bÞ vî c¶ ®èt, may m¾n mét sè bµi th¬ cßn sãt l¹i. Ngu­êi ta cho kh¾c in sè th¬ Êy vµ gäi lµ phÇn dư­( phÇn bÞ ®èt cßn sãt l¹i)
NGUYỄN THỊ HẰNG NGA
3
12/11/2018
ĐỘC TIỂU THANH KÝ
2- Hoàn cảnh sáng tác
Thư­¬ng xãt cho nh÷ng ngu­êi phô n÷ tµi s¾c bÞ bÊt h¹nh lµ nguån c¶m høng lín trong s¸ng t¸c cña NguyÔn Du. Nhµ th¬ kh«ng chØ khãc nµng TiÓu Thanh mµ cßn khãc nang KiÒu .
S¾c ®Ñp, tµi n¨ng th¬ ca, ®µn h¸t lµ nh÷ng gi¸ trÞ tinh thÇn cao ®Ñp, nhu­ng chñ nh©n cña nh÷ng gi¸ trÞ ®ã l¹i ph¶i chÞu mét sè phËn bÊt h¹nh. HiÖn tưîng nµy ®ư­îc NguyÕn Du nªu lªn thµnh mét vÊn ®Ò lín trong c¸c s¸ng t¸c cña «ng.

NGUYỄN THỊ HẰNG NGA
4
12/11/2018
ĐỘC TIỂU THANH KÝ
2- Hoàn cảnh sáng tác
VÒ tªn bµi th¬ §éc TiÓu Thanh Ký cã hai c¸ch gi¶i thÝch: TiÓu Thanh ký lµ tËp th¬ cña nµng TiÓu Thanh. VËy tªn cña tËp th¬ cã thÓ hiÓu lµ ®äc th¬ cña TiÓu Thanh, c¸ch thø hai TiÓu Thanh Ký lµ tªn truyÖn vÒ nµng TiÓu thanh

NGUYỄN THỊ HẰNG NGA
5
12/11/2018
ĐỘC TIỂU THANH KÝ
II- ĐỌC –HIỂU VĂN BẢN
Phiªn ©m
T©y Hå hoa uyÓn tÉn thµnh kh­ư
§éc ®iÕu song tiÒn nhÊt chØ thư­
Chi phÊn h÷u thÇn liªn tö hËu
V¨n ch­u¬ng v« mÖnh luþ phÇn dư­
Cæ kim hËn sù thiªn nan vÊn
Phong vËn kú oan ng· tù c­ư
BÊt tri tam b¸ch dư­ niªn hËu
Thiªn h¹ hµ nh©n khÊp Tè Nh­ư


Dịch thơ
Hồ Tây cảnh đẹp hoá gò hoang
Thổn thức bên song mảnh giấy tàn
Son phấn có thần chôn vẫn hận
Văn chuương không mệnh đốt còn vuương
N?i h?n kim c? tr?i khụn h?i
Cỏi ỏn phong luu khỏch t? mang
Chẳng biết ba trăm năm lẻ nữa
Nguười đời ai khóc Tố Nhu ư chăng?
NGUYỄN THỊ HẰNG NGA
6
12/11/2018
ĐỘC TIỂU THANH KÝ
1-Hai c©u ®Ò:
T©y Hå hoa uyÓn tÉn thµnh khư
Tõ “ tÉn”: ë c©u th¬ ®Çu lµ tËn nghÜa lµ ®Õn cïng, triÖt ®Ó
“ tÉn thµnh kh­ư” nghÜa lµ tÊt c¶ ®· biÕn thµnh b·i hoang råi.
C¶nh ®Ñp cña vư­ên hoa bªn T©y Hå ngµy xư­a ®Ñp lµ thÕ mµ nay ®· thµnh b·i hoang råi -> cèt ®Ó nãi lªn nh÷ng thay ®æi bÓ d©u trong cuéc ®êi.
NGUYỄN THỊ HẰNG NGA
7
12/11/2018
ĐỘC TIỂU THANH KÝ
Câu thơ thứ 2:
Độc điếu song tiền nhất chỉ thu .
" Độc điếu": điếu nghĩa là viếng, độc có nghĩa là một mình. Nhà thơ chỉ còn một mình viếng nguười đã khuất
->Nguười chết vốn là kẻ cô đơn, và ngưuời viếng cũng là kẻ cô đơn. hai tâm hồn cô đơn gặp nhau. Phải nói bài thơ thực sự bắt đầu từ câu thơ này
NGUYỄN THỊ HẰNG NGA
8
12/11/2018
ĐỘC TIỂU THANH KÝ
2-Hai câu th?c:
Chi phấn hữu thần liên tử hậu
Son phấn có thần chắc phải xót xa về những việc sau khi chết.
Sau khi chết nguời vợ cả vẫn còn ghen vẫn tìm cách trả thù nàng nhu đốt tập thơ của nàng. Cũng có thể hiểu rộng ra đó là những ngang trái của cuộc đời nói chung, nó không phải kết thúc với cái chết của nàng, mà nó vẫn cứ tồn tại sau khi chết.
NGUYỄN THỊ HẰNG NGA
9
12/11/2018
ĐỘC TIỂU THANH KÝ
Câu thơ thứ 4:
Văn chưuơng vô mệnh luỵ phần duư
có thể hiểu: Văn chuơng ở đây là tập thơ của Tiểu Thanh, vừa có thể hiểu là tài năng của nàng . Văn chuương không có số mệnh nhu con nguời mà cũng bị đốt dở?
-> th?t vụ cựng ai oỏn
NGUYỄN THỊ HẰNG NGA
10
12/11/2018
ĐỘC TIỂU THANH KÝ
3- Hai câu luận
" Nỗi hờn kim cổ trời khôn hỏi
" Nỗi hờn kim cổ" là sự tiếc hận từ xuưa đến nay nói chung cho nhiều kiếp ngưuời. Nỗi hờn của Tiểu Thanh là xuưa (cổ). Còn nỗi hờn nay tuy không nói rõ nhuưng bao hàm của cả Nguyễn Du và nhiều kiếp nguười khác m� ư Nguyễn Du đã nói trong Văn tế thập loại chúng sinh, Nguời hát rong ở đất Thái Bình, Nguười ca nữ Đất Long Thành...
NGUYỄN THỊ HẰNG NGA
11
12/11/2018
ĐỘC TIỂU THANH KÝ
" Trời khôn hỏi": hỏi trời cũng không trả lời nổi, nó là bí hiểm của số phận, và vô lý của kiếp nguười, đành phải ngậm đắng nuốt cay than thở mà thôi.
=> Ti?ng than dau xút v� b?t l?c.
NGUYỄN THỊ HẰNG NGA
12
12/11/2018
ĐỘC TIỂU THANH KÝ
" cái án phong lưuu khách tự mang" là cái án mà số phận khoác vào vai những con nguời tài hoa nhuư Tiểu Thanh, Thuý Kiều và cả Nguyễn Du và bao kiếp nguời tài hoa khác nữa.
=> Câu thơ này Nguyễn Du tự nhận mình là ngưuời cùng hội cùng thuyền với Tiểu Thanh và những ngưuời tài hoa bạc mệnh
NGUYỄN THỊ HẰNG NGA
13
12/11/2018
ĐỘC TIỂU THANH KÝ
4- Hai câu kết
Chăng biết ba trăm năm lẻ nữa
Nguười đời ai khóc Tố Nhuư chăng?
Đã chứng tỏ trong cuộc đời mình Nguyễn Du đã sống rất cô đơn, không có bạn bè tri âm, tri kỷ, ông chỉ có thể gửi hy vọng vào đời sau.
NGUYỄN THỊ HẰNG NGA
14
12/11/2018
ĐỘC TIỂU THANH KÝ
Câu thơ gửi vào hậu thế nhuư một câu hỏi, một lời trăn trối: sau Nguyễn Du liệu ai là kẻ thuương tài, xót sắc mà khóc cho Tố Nhuư?
Câu kết này cũng thổ lộ tâm sự thất vọng cô đơn, tại sao phải 300 năm năm lẻ nữa mà không phải đuơng thời?
NGUYỄN THỊ HẰNG NGA
15
12/11/2018
ĐỘC TIỂU THANH KÝ
Con số 300 năm hiện nay vẫn chuưa rõ do đâu mà có, nhuưng chắc chắn đó là tâm sự mà Nguyễn Du muốn gửi vào tuương lai.
NGUYỄN THỊ HẰNG NGA
16
12/11/2018
III- KẾT LUẬN
Nội dung:
Bài thơ khong chỉ là niềm cảm thông sâu sắc đối với thân phận nàng Tiểu Thanh nói riêng và thân phận những con ngưuời tài sắc mà bất hạnh nói chung mà còn là tâm sự sâu kín của chính bản thân Nguyễn Du.
Nghệ thuật:
Bài thơ có ngôn từ cô đọng, đa nghĩa, giàu hình ảnh có giá trị biểu cảm cao.
Kết cấu của thể thơ Đuường Luật thất ngôn bát cú chặt chẽ, lôgic, mỗi phần đều huướng về chủ đề tác phẩm tạo nên sức âm vang cho bài thơ.
NGUYỄN THỊ HẰNG NGA
17
12/11/2018
IV- LUYÊN TẬP CỦNG CỐ
1- Sau khi häc xong bµi th¬ em cã suy nghÜ g× vÒ sè phËn nh÷ng con ngưêi tµi hoa, b¹c mÖnh tõ xư­a ®Õn nay?
2- Em c¶m nhËn như­ thÕ nµo vÒ t©m sù cña NguyÔn Du ®· göi g¾m qua bµi th¬?
NGUYỄN THỊ HẰNG NGA
18
12/11/2018

Nguồn:Nga Hang

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Tuần 14. Đọc Tiểu Thanh kí (Độc Tiểu Thanh kí)
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

ppt.pngDOC_TIEU_THANH_KY.ppt[2.02 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
z3120q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-11-12 23:23:45
Loại file
ppt
Dung lượng
2.02 M
Trang
18
Lần tải
0
Lần xem
2
bài giảng điện tử Tuần 14. Đọc Tiểu Thanh kí (Độc Tiểu Thanh kí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan