Tuần 16. Kéo co

Đăng ngày 12/17/2017 8:48:13 PM | Thể loại: Tập đọc 4 | Chia sẽ bởi: Quỳnh Vũ Thị | Lần tải: 22 | Lần xem: 20 | Page: 41 | Kích thước: 4.92 M | Loại file: ppt
  • Tuần 16. Kéo co - 1
  • Tuần 16. Kéo co - 2
  • Tuần 16. Kéo co - 3
  • Tuần 16. Kéo co - 4
  • Tuần 16. Kéo co - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Tuần 16. Kéo co, Tập đọc 4. . https://nslide.com/bai-giang/tuan-16-keo-co.d9ux0q.html

Nội dung

KIỂM TRA BÀI CŨ
1/ Đọc thuộc khổ thơ thứ nhất và cho biết bạn nhỏ tuổi gì? Mẹ bảo tuổi ấy tính nết thế nào?
2) Đọc thuộc khổ thơ cuối và cho biết “ ngựa con” nhắn nhủ với mẹ điều gì?

Nêu nội dung của bài thơ ?
Cậu bé tuổi Ngựa thích bay nhảy, thích du ngoạn nhiều nơi nhưng rất yêu mẹ, đi đâu cũng nhớ tìm đường về với mẹ.
Bức ảnh chụp cảnh gì?
Kéo co
SGK / 155

Đoạn 1: Tõ ®Çu ... ®Õn bªn Êy th¾ng.
Đoạn 2: Héi lµng H÷u TrÊp … ®Õn người xem héi.
Đoạn 3: Lµng TÝch S¬n .....®Õn th¾ng cuéc .
*Bài chia làm … đoạn:
3

- Toµn bµi ®äc víi giäng s«i næi hµo høng
-NhÊn giäng ë nh÷ng tõ ng÷ : thượng vâ , nam , n÷ , ®Êu tµi ,®Êu søc, rÊt lµ vui , ganh ®ua , hß hÐt , khuyÕn khÝch , chuyÓn b¹i thµnh th¾ng , næi tiÕng , kh«ng ngít lêi .
Luyện đọc đoạn
Luyện đọc :
- khuyến khích
- nam và nữ
- hội làng
- Hữu Trấp
Luyện đọc :
- khuyến khích
- nam và nữ
+ Hội làng Hữu Trấp thuộc huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh thu?ng tổ chức kéo co giữa nam và nữ . Có năm bên nam thắng, có năm bên nữ thắng .
- hội làng
- Hữu Trấp
Giải nghĩa từ khó
GiápTìm hiểu bài
Tinh thần thượng võ
Kéo co là một trò chơi thể hiện điều gì?
Đọc đoạn 1, trả lời câu hỏi:
Kéo co phải có hai đội, số người 2 đội phải bằng nhau, thành viên 2 đội nắm chung 1 sợi dây thừng dài. Kéo co phải đủ 3 keo. Mỗi đội kéo mạnh đội mình về sau vạch ngăn cách 2 đội. Đội nào kéo tuột được đội kia ngã sang vùng đất của đội mình nhiều keo hơn là thắng.
Qua phần đầu bài văn, em hiểu cách chơi kéo co như thế nào?
3 keo
Qua tìm hiểu nội dung đoạn 1, tác giả muốn nói lên điều gì?
1. Giới thiệu cách thức chơi kéo co .
Đọc đoạn 2, trả lời câu hỏi:
Em hãy giới thiệu cách chơi kéo co ở làng Hữu Trấp?
Em hãy giới thiệu cách chơi kéo co ở làng Hữu Trấp?
Cuộc thi kéo co ở làng Hữu Trấp rất đặc biệt so với cách thi thông thường. Đó là cuộc thi giữa bên nam và bên nữ. Nam là phái mạnh thì phải khoẻ hơn nữ. Thế mà có năm bên nam thắng, có năm bên nam phải chịu thua bên nữ là phái yếu. Nhưng dù bên nào thắng thì cuộc thi cũng rất là vui. Vui vì không khí ganh đua rất sôi nổi, vui vì tiếng trống, tiếng reo hò, cổ vũ rất náo nhiệt của những người vây xung quanh.
ganh đua
Qua tìm hiểu nội dung đoạn 2, tác giả muốn nói lên điều gì?
Ý 2: C¸ch thøc ch¬i kÐo co cña lµng H÷u TrÊp.
Cách chơi kéo co ở làng Tích Sơn có gì đặc biệt?
Chơi kéo co ở làng Tích Sơn là cuộc thi giữa trai tráng hai giáp trong làng. Số lượng mỗi bên không hạn chế. Có giáp thua keo đầu, keo sau đàn ông trong giáp kéo đến đông hơn thế là chuyển bại thành thắng.
Đọc đoạn 2, trả lời câu hỏi:
giáp
Em đã thi kéo co hay xem kéo co bao giờ chưa? Theo em, vì sao trò chơi kéo co bao giờ cũng rất vui?
Trò chơi kéo co bao giờ cũng rất vui vì có rất đông người tham gia, không khí ganh đua rất sôi nổi những tiếng hò reo khích lệ của rất nhiều người xem.
Ngoài kéo co, em còn biết những trò chơi dân gian nào?
Ngoài kéo co, còn có những trò chơi dân gian: Đấu vật, múa võ, đá cầu, chọi gà, thổi cơm thi, đua ghe ngo, nhảy bao bố, …
đấu vật
Nhảy dây
Thả diều
Múa lân
Chơi đu
Múa sạp
Đua thuyền
Qua tìm hiểu nội dung đoạn 3, tác giả muốn nói lên điều gì?
Ý 3: C¸ch thøc ch¬i kÐo co cña lµng TÝch S¬n
Kéo co
ý1: Giới thiệu cách thức chơi kéo co .
ý2: Cách thức chơi kéo co của làng Hữu Trấp.
ý3: Cách thức chơi kéo co của làng Tích Sơn
Bài tập đọc cho chỳng ta bi?t di?u gỡ?
Đại ý: KÐo co lµ mét trß ch¬i thó vÞ vµ thÓ hiÖn tinh thÇn thượng vâ cña người d©n ViÖt Nam ta .
Đọc diễn cảm :
Hội làng Hữu Trấp thuộc huyện Quế Võ , tỉnh Bắc Ninh thường tổ chức thi kéo co giữa nam và nữ . Có năm bên nam thắng , có năm bên nữ thắng . Nhưng dù bên nào thắng thì cuộc thi cũng rất là vui . Vui ở sự ganh đua , vui ở những tiếng hò reo khuyến khích của người xem hội .
nam
nữ
nam
nữ
rất là vui
ganh đua
hò reo khuyến khích
Đọc diễn cảm
Hội làng Hữu Trấp thuộc huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh thường tổ chức thi kéo co giữa nam và nữ. Có năm bên nam thắng, có năm bên nữ thắng. Nhưng dù bên nào thắng thì cuộc thi cũng rất là vui. Vui ở sự ganh đua, vui ở những tiếng hò reo khuyến khích của người xem hội.
Trò chơi kéo co có những ý nghĩa gì ?
Thể hiện sự khéo léo của ngu?i chơi .
Thể hiện sức và tài của ngu?i chơi .
Thể hiện ý chí của ngu?i chơi .
Thể hiện tinh thần thu?ng võ của nhân dân ta
Thể hiện sự thông minh của ngu?i chơi .
g Thể hiện tinh thần đoàn kêt nhất trí của những bên tham gia trò chơi
TRÒ CHƠI
Thử tài kiến thức
Làng nào có tục thi bên nam kéo co với bên nữ?
Câu 1
Kéo co là một trò chơi thể hiện?
Câu 2
Đâu không phải là trò chơi dân gian?
Câu 3