Bài Giảng Tập Đọc 5:Tuần 16. Thầy Cúng Đi Bệnh Viện

bài giảng điện tử Tiểu Học Lớp 5 Tập đọc 5
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       4      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
zilx0q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2017-12-04 23:01:58
Loại file
pptx
Dung lượng
0.59 M
Trang
17
Lần xem
4
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Thứ tư ngày 6 tháng 12 năm 2017 Tập đọcThứ tư ngày 6 tháng 12 năm 2017 Tập đọcKiểm tra bài cũ1/ Tìm những chi tiết nói lên lòng nhân ái của Lãn Ông trong việc ông chữa bệnh cho con người thuyền chài.*

  • Tuần 16. Thầy cúng đi bệnh viện - 1
  • Tuần 16. Thầy cúng đi bệnh viện - 2
  • Tuần 16. Thầy cúng đi bệnh viện - 3
  • Tuần 16. Thầy cúng đi bệnh viện - 4
  • Tuần 16. Thầy cúng đi bệnh viện - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Thứ tư ngày 6 tháng 12 năm 2017
Tập đọc
Thứ tư ngày 6 tháng 12 năm 2017
Tập đọc
Kiểm tra bài cũ
1/ Tìm những chi tiết nói lên lòng nhân ái của Lãn Ông trong việc ông chữa bệnh cho con người thuyền chài.
* Lãn Ông nghe tin con của người thuyền chài bị bệnh đậu nặng, tự tìm đến thăm. Ông tận tụy chăm sóc người bệnh suốt cả tháng trời, không ngại khổ, ngại bẩn. Ông không những không lấy tiền mà còn cho họ gạo, củi.
2/ Điều gì thể hiện lòng nhân ái của Lãn Ông trong việc chữa bệnh cho người phụ nữ?
* OÂng ghi trong soå thuoác cuûa mình : “Xeùt veà vieäc thì ngöôøi beänh cheát do tay thaày thuoác khaùc, song veà tình thì toâi nhö maéc phaûi toäi gieát ngöôøi. Caøng nghó caøng hoái haän.”
3/ Vì sao có thể nói Lãn Ông là một người không màng danh lợi?
* Lãn Ông nhiều lần được tiến cử vào chức ngự y, song ông đã khéo léo từ chối.
+ Ca ngợi tài năng chữa bệnh, tấm lòng nhân hậu và nhân cách cao thượng của Hải Thượng Lãn Ông
Nội dung chính
Thứ tư ngày 6 tháng 12 năm 2017
Tập đọc
Thầy cúng đi bệnh viện
Theo Nguyễn Lăng
Luyện đọc
Bài được chia mấy đoạn?
(4 đoạn)
Đoạn 1: “Cụ Ún … nghề cúng bái.”
Đoạn 2: “Vậy mà … không thuyên giảm.”
Đoạn 3: “Thấy cha …. Vẫn không lui.”
Thứ tư ngày 6 tháng 12 năm 2017
Tập đọc
Thầy cúng đi bệnh viện
Theo Nguyễn Lăng
Đoạn 4: Phần còn lại.
Luyện đọc
Từ ngữ
Thứ tư ngày 6 tháng 12 năm 2017
Tập đọc
Thầy cúng đi bệnh viện
Theo Nguyễn Lăng
đau quặn
thuyên giảm
khẩn khoản
quằn quại
thuyên giảm
Đọc với giọng kể phù hợp với diễn biến chuyện.
Đọc nối tiếp trong nhóm
Thứ tư ngày 6 tháng 12 năm 2017
Tập đọc
Thầy cúng đi bệnh viện
Theo Nguyễn Lăng
Câu 1. Cụ Ún làm nghề gì ?
- Cụ Ún làm nghề cúng bái.
Ý 1: Giới thiệu nghề nghiệp của cụ Ún.
Qua đoạn 1, cho em biết được điều gì?
Thứ tư ngày 6 tháng 12 năm 2017
Tập đọc
Thầy cúng đi bệnh viện
Theo Nguyễn Lăng
Câu 2. Khi mắc bệnh cụ Ún tự chữa bằng cách nào ?
- Cụ tự chữa bằng cách cúng bái nhưng bệnh tình không thuyên giảm
- Ngày xưa, người dân chưa có hiểu biết về y học hiện đại nhất là đối người dân tộc nên mới có tập tục cúng bái để trừ tà ma, họ cho rằng con người bệnh là do ma quỷ gây nên
Ý 2: Cụ Ún bị bệnh và tự chữa.
Qua đoạn 2, cho em biết được điều gì ?
Thứ tư ngày 6 tháng 12 năm 2017
Tập đọc
Thầy cúng đi bệnh viện
Theo Nguyễn Lăng
Câu 3. Vì sao bị sỏi thận mà cụ không chịu mổ, trốn viện về nhà ?
- Cụ sợ mổ, không tin bác sỹ người Kinh bắt được con ma người Thái
- Do mê tín dị đoan, tin vào các phong tục cúng bái lạc hậu và không có hiểu biết về sự tiến bộ của khoa học.
Qua đoạn 3, cho em biết điều gì ?
Ý 3: Thái độ thiếu tin tưởng của cụ Ún đối với bác sĩ người Kinh.
Câu 4. Nhờ đâu cụ Ún khỏi bệnh ? Câu nói cuối bài giúp em hiểu cụ Ún đã thay đổi cách nghĩ như thế nào ?
+ Nhờ bệnh viện mổ lấy sỏi thận ra.
+ Cụ đã hiểu khi bị bệnh chỉ có thầy thuốc mới chữa khỏi bệnh, cúng bái không chữa khỏi bệnh.
Ý 4: Cụ Ún đã thay đổi cách nghĩ của mình
Qua đoạn 4, cho em biết điều gì ?
Thứ tư ngày 6 tháng 12 năm 2017
Tập đọc
Thầy cúng đi bệnh viện
Theo Nguyễn Lăng
Thứ tư ngày 6 tháng 12 năm 2017
Tập đọc
Thầy cúng đi bệnh viện
Theo Nguyễn Lăng
Mổ lấy sỏi thận
Qua nội dung bài trên, tác giả muốn phê phán điều gì và khuyên ta điều gì ?
Ý 1: Giới thiệu nghề nghiệp của cụ Ún.
Ý 2: Cụ Ún bị bệnh và tự chữa.
Ý 3: Thái độ thiếu tin tưởng của cụ Ún đối với bác sĩ người Kinh.
Ý 4: Cụ Ún đã thay đổi cách nghĩ của mình.
- Phê phán cách chữa bệnh bằng cúng bái, khuyên mọi người chữa bệnh phải đi bệnh viện.
Thứ tư ngày 6 tháng 12 năm 2017
Tập đọc
Thầy cúng đi bệnh viện
Theo Nguyễn Lăng
Thứ tư ngày 6 tháng 12 năm 2017
Tập đọc
Thầy cúng đi bệnh viện
Theo Nguyễn Lăng
Nội dung chính
- Phê phán cách chữa bệnh bằng cúng bái, khuyên mọi người chữa bệnh phải đi bệnh viện.
Luyện đọc diễn cảm
Dọc diễn cảm nhấn giọng các từ : khẩn khoản, nói mãi, nể lời, mổ lấy sỏi, sợ mổ, không tin, trốn, quằn quại, suốt ngày đêm, vẫn không lui.
Thứ tư ngày 6 tháng 12 năm 2017
Tập đọc
Thầy cúng đi bệnh viện
Theo Nguyễn Lăng
Luyện đọc diễn cảm
Thứ tư ngày 6 tháng 12 năm 2017
Tập đọc
Thầy cúng đi bệnh viện
Theo Nguyễn Lăng
Thấy cha ngày càng đau nặng, con trai cụ khẩn khoản xin đưa cụ đi bệnh viện. Anh nói mãi, nể lời, cụ mới chịu đi.
Bác sĩ bảo cụ bị sỏi thận, phải mổ lấy sỏi ra. Cụ sợ mổ. Hơn nữa cụ không tin bác sĩ người Kinh bắt được con ma người Thái. Thế là cụ trốn viện về nhà. Nhưng về đến nhà, cụ lại nên cơn đau quằn quại. Cụ bắt con mời thầy Vui, học trò giỏi nhất của cụ, đến cúng trừ ma. Cúng suốt ngày đêm, bệnh vẫn không lui.
Thi đọc diễn cảm
Thứ tư ngày 6 tháng 12 năm 2017
Tập đọc
Thầy cúng đi bệnh viện
Theo Nguyễn Lăng
Thấy cha ngày càng đau nặng, con trai cụ khẩn khoản xin đưa cụ đi bệnh viện. Anh nói mãi, nể lời, cụ mới chịu đi.
Bác sĩ bảo cụ bị sỏi thận, phải mổ lấy sỏi ra. Cụ sợ mổ. Hơn nữa cụ không tin bác sĩ người Kinh bắt được con ma người Thái. Thế là cụ trốn viện về nhà. Nhưng về đến nhà, cụ lại nên cơn đau quằn quại. Cụ bắt con mời thầy Vui, học trò giỏi nhất của cụ, đến cúng trừ ma. Cúng suốt ngày đêm, bệnh vẫn không lui.
Thứ tư ngày 6 tháng 12 năm 2017
Tập đọc
Thầy cúng đi bệnh viện
Theo Nguyễn Lăng
- Chuẩn bị : Ngu Công xã Trịnh Tường
- Phê phán cách chữa bệnh bằng cúng bái, khuyên mọi người chữa bệnh phải đi bệnh viện.
Qua nội dung bài, tác giả muốn phê phán điều gì và khuyên ta điều gì ?
- Hiện nay vẫn còn rất nhiều người tin tưởng vào cúng bái, bói toán. Chúng ta cần phải kiên quyết bài trừ các tập tục mê tín đị đoan bằng cách giải thích cho người thân hiểu về khoa học.
Chúc các em chăm ngoan, học giỏi
Thứ tư ngày 6 tháng 12 năm 2017
Tập đọc
Thầy cúng đi bệnh viện
Theo Nguyễn Lăng

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Tuần 16. Thầy cúng đi bệnh viện
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

pptx.pngTD_Thay_cung_di_benh_vien.pptx[0.59 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng tương tự