Bài 2
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP
(Hồ Chí Minh)
Khởi động
Hoàn thành nội dung theo mẫu sau:
Về Hồ Chí Minh…
TÁC GIẢ NGUYỄN ÁI QUỐC – HỒ CHÍ MINH
***
TÁC GIẢ NGUYỄN ÁI QUỐC – HỒ CHÍ MINH
***
I. VÀI NÉT VỀ TIỂU SỬ
Xem video về Bác
TÁC GIẢ NGUYỄN ÁI QUỐC – HỒ CHÍ MINH
***

I. VÀI NÉT VỀ TIỂU SỬ

Xuất than trong gia đình nhà nho yêu nước.
Chủ trì hội nghị thống nhất các tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930).
Lãnh đạo cách mạng  Tổng khởi nghĩa tháng Tám.1945 thành công; được bầu làm Chủ tịch nước VNDCCH (1946 – 1969)
UNESCO vinh danh: “Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam”.
TÁC GIẢ NGUYỄN ÁI QUỐC – HỒ CHÍ MINH
***

II. SỰ NGHIỆP VĂN HỌC
Quan điểm sáng tác
a. Điểm 1: Hồ Chí Minh coi văn học là vũ khí phục vụ cho sự nghiệp cách mạng:
- Trong bài "Cảm tưởng đọc Thiên gia thi”, Bác viết:
Thơ xưa yêu cảnh thiên nhiên đẹp
Mây gió trăng hoa tuyết núi sông
Nay ở trong thơ nên có thép
Nhà thơ cũng phải biết xung phong 
- Bác căn dặn nghệ sĩ: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”.
Chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ,
Chòm mây trôi nhẹ giữa từng không;
Cô em xóm núi xay ngô tối,
Xay hết, lò than đã rực hồng.
Đi tìm chất “thép” trong bài Chiều tối ?
TÁC GIẢ NGUYỄN ÁI QUỐC – HỒ CHÍ MINH
***

II. SỰ NGHIỆP VĂN HỌC
1. Quan điểm sáng tác văn học:
b. Điểm 2: HCM luôn chú trọng tính chân thật và tính dân tộc của văn học:
Tính chân thật:
Là thước đo giá trị văn học: Nhà văn phải “miêu tả cho hay, cho chân thật và cho hùng hồn” hiện thực phong phú của đời sống, và phải “giữ tình cảm chân thật”.
Tính dân tộc:
Bác căn dặn nhà văn: “Nên chú ý phát huy cốt cách dân tộc”.






TÁC GIẢ NGUYỄN ÁI QUỐC – HỒ CHÍ MINH
***

II. SỰ NGHIỆP VĂN HỌC
1. Quan điểm sáng tác văn học:
c. Điểm 3: Bác luôn xuất phát từ mục đích, đối tượng sáng tác để lựa chọn nội dung và hình thức diễn đạt cho phù hợp và hiệu quả.

Bác thường đặt ra các câu hỏi trước khi viết:
- Viết cho ai?
- Viết để làm gì?
- Viết cái gì?
- Viết như thế nào?




TÁC GIẢ NGUYỄN ÁI QUỐC – HỒ CHÍ MINH
***

II. SỰ NGHIỆP VĂN HỌC
2. Di sản văn học



Phiếu học tập số …
Tìm hiểu về Di sản văn học của Hồ Chí Minh
***
Sản phẩm của HS 1



Sản phẩm của HS 2



TÁC GIẢ NGUYỄN ÁI QUỐC – HỒ CHÍ MINH


II. SỰ NGHIỆP VĂN HỌC
3. Phong cách nghệ thuật





Phiếu học tập số …
Tìm hiểu về Phong cách nghệ thuật của Hồ Chí Minh
Sản phẩm của HS 3



TÁC GIẢ NGUYỄN ÁI QUỐC – HỒ CHÍ MINH
***


III. KẾT LUẬN

Văn thơ HCM là di sản tinh thần vô giá, là một bộ phận gắn bó hữu cơ với sự nghiệp CM vĩ đại của Người.
Sự nghiệp thơ văn của Bác có giá trị lịch sử to lớn; thể hiện sâu sắc tư tưởng, tình cảm và tâm hồn cao cả của Người.




nguon VI OLET