Tuần 20. Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng

bài giảng điện tử Tiểu Học Lớp 5 Tập đọc 5
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       7      0
Ngày đăng 2018-01-13 09:29:04 Tác giả Trang Trần Thị loại .ppt kích thước 1.49 M số trang 16
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

PHÒNG GD&ĐT TAM KỲ- QUẢNG NAMTRÖÔØNG TIEÅU HOÏC LÊ THỊ HỒNG GẤM T?P D?C: (Tu?n 20)NH� T�I TR? D?C BI?T C?A C�CH M?NGGiáo viên: Phạm Thị Tường LangTháng 01 năm 2013Thứ tư ngày 16 tháng 01 năm 2013KIỂM TRA BÀI CŨ: 1/ Đọc đoạn 1 và trả lời câu hỏi: Khi có người muốn xin chức câu đương, Trần Thủ Độ đã làm gì? 2/ Đọc đoạn 2 và trả lời câu hỏi: Trước việc làm của người quân hiệu , Trần Thủ Độ xử lí ra sao?TẬP ĐỌC:Thứ tư ngày 16 tháng 01 năm 2013TẬP ĐỌC:NHÀ TÀI TRỢ ĐẶC BIỆT CỦA CÁCH MẠNG (S/20)Thứ tư n

  • Tuần 20. Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng - 1
  • Tuần 20. Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng - 2
  • Tuần 20. Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng - 3
  • Tuần 20. Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng - 4
  • Tuần 20. Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

PHÒNG GD&ĐT TAM KỲ- QUẢNG NAM
TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC LÊ THỊ HỒNG GẤM
T?P D?C: (Tu?n 20)
NH� T�I TR? D?C BI?T C?A C�CH M?NG
Giáo viên: Phạm Thị Tường Lang
Tháng 01 năm 2013
Thứ tư ngày 16 tháng 01 năm 2013
KIỂM TRA BÀI CŨ:
1/ Đọc đoạn 1 và trả lời câu hỏi: Khi có người muốn xin chức câu đương, Trần Thủ Độ đã làm gì?
2/ Đọc đoạn 2 và trả lời câu hỏi: Trước việc làm của người quân hiệu , Trần Thủ Độ xử lí ra sao?
TẬP ĐỌC:
Thứ tư ngày 16 tháng 01 năm 2013
TẬP ĐỌC:
NHÀ TÀI TRỢ ĐẶC BIỆT CỦA CÁCH MẠNG (S/20)
Thứ tư ngày 16 tháng 01 năm 2013
TẬP ĐỌC:
NHÀ TÀI TRỢ ĐẶC BIỆT CỦA CÁCH MẠNG (S/20)
2. Tìm hiểu bài
1.Luyện đọc
- Trôï giuùp
- Sửng sốt
- Ngân quỹ
- Thu hoạch
Thứ tư ngày 16 tháng 01 năm 2013
TẬP ĐỌC:
NHÀ TÀI TRỢ ĐẶC BIỆT CỦA CÁCH MẠNG (S/20)
2. Tìm hiểu bài
1. Kể lại những đóng góp to lớn và liên tục của ông Thiện qua các thời kỳ:
a/ Trước cách mạng.
b/ Khi cách mạng thành công.
c/ Trong kháng chiến chống thực dân Pháp.
d/ Sau khi hòa bình lập lại.
2. Việc làm của ông Thiện thể hiện những phẩm chất gì?
3. Từ câu chuyện trên, em suy nghĩ thế nào về trách nhiệm của người công dân với đất nước?
Thứ tư ngày 16 tháng 01 năm 2013
TẬP ĐỌC:
NHÀ TÀI TRỢ ĐẶC BIỆT CỦA CÁCH MẠNG (S/20)
2. Tìm hiểu bài
1.Luyện đọc
- Trôï giuùp
- Sửng sốt
- Ngân quỹ
- Thu hoạch
- T? ch?c
- Đồng Đông Dương
- Tay hịm chìa khĩa
- T�i tr?
- Đồn điền
- Tu?n l? V�ng
- Qu? D?c l?p
Thứ tư ngày 16 tháng 01 năm 2013
TẬP ĐỌC:
NHÀ TÀI TRỢ ĐẶC BIỆT CỦA CÁCH MẠNG (S/20)
2. Tìm hiểu bài
1. Kể lại những đóng góp to lớn và liên tục của ông Thiện qua các thời kỳ:
a/ Trước cách mạng:
Năm 1943 ông ủng hộ quỹ Đảng 3 vạn đồng Đông Dương.
b/ Khi cách mạng thành công:
Năm 1945, trong Tuần lễ Vàng, ông ủng hộ chính phủ 64 lạng vàng, góp vào Quỹ Độc lập Trung ương 10 vạn đồng Đông Dương.
c/ Trong kháng chiến chống thực dân Pháp:
Gia đình ông ủng hộ cán bộ, bộ đội khu II hàng trăm tấn thóc.
d/ Sau khi hòa bình lập lại:
Ông hiến toàn bộ đồn điền Chi Nê cho nhà nước.
Thứ tư ngày 16 tháng 01 năm 2013
TẬP ĐỌC:
NHÀ TÀI TRỢ ĐẶC BIỆT CỦA CÁCH MẠNG (S/)
Đồng Đông Dương
Thứ tư ngày 16 tháng 01 năm 2013
TẬP ĐỌC:
NHÀ TÀI TRỢ ĐẶC BIỆT CỦA CÁCH MẠNG (S/)
D?n di?n Chi N� (L?c Th?y - Hịa Bình) v� nh� m�y in ti?n (?nh tu li?u do ơng D? Long V�n, con trai �t c?a nh� tu s?n y�u nu?c D? Dình Thi?n cung c?p)
Thứ tư ngày 16 tháng 01 năm 2013
TẬP ĐỌC:
NHÀ TÀI TRỢ ĐẶC BIỆT CỦA CÁCH MẠNG (S/20)
2. Việc làm của ông Thiện thể hiện những phẩm chất gì?
- Việc làm của ông Thiện cho thấy ông là một công dân yêu nước, có tấm lòng vì đại nghĩa, sẵn sàng hiến tặng số tài sản lớn của mình cho Cách mạng vì mong muốn được góp sức mình vào sự nghiệp chung.
3. Từ câu chuyện trên, em suy nghĩ thế nào về trách nhiệm của người công dân với đất nước?
* Nêu nội dung chính của bài.
Thứ tư ngày 16 tháng 01 năm 2013
TẬP ĐỌC:
NHÀ TÀI TRỢ ĐẶC BIỆT CỦA CÁCH MẠNG (S/20)
2. Tìm hiểu bài
1.Luyện đọc
- Trôï giuùp
- Sửng sốt
- Ngân quỹ
- Thu hoạch
- T? ch?c
- Đồng Đông Dương
- Tay hịm chìa khĩa
- T�i tr?
- Đồn điền
- Tu?n l? V�ng
- Qu? D?c l?p
Nội dung:
Bi?u duong nh� tu s?n y�u nu?c D? Dình Thi?n d� ?ng h? v� t�i tr? ti?n c?a cho C�ch m?ng.
Thứ tư ngày 16 tháng 01 năm 2013
TẬP ĐỌC:
NHÀ TÀI TRỢ ĐẶC BIỆT CỦA CÁCH MẠNG (S/20)
V?i lịng nhi?t th�nh y�u nu?c, ngay t? tru?c C�ch m?ng, ơng Thi?n d� cĩ nh?ng tr? gi�p to l?n v? t�i chính cho t? ch?c. Nam 1943, thơng qua d?ng chí Nguy?n Luong B?ng, ơng g?i ?ng h? qu? D?ng 3 v?n d?ng Dơng Duong. S? ti?n n�y l�m ngu?i gi? "tay hịm chìa khĩa" c?a D?ng khơng kh?i x�c d?ng v� s?ng s?t, b?i l�c b?y gi?, ng�n qu? c?a D?ng ch? cịn cĩ . . . 24 d?ng.
3. Đọc diễn cảm:
Thứ tư ngày 16 tháng 01 năm 2013
TẬP ĐỌC:
NHÀ TÀI TRỢ ĐẶC BIỆT CỦA CÁCH MẠNG (S/)
1
2
* Thi đọc diễn cảm
a)
b)
Thứ tư ngày 16 tháng 01 năm 2013
TẬP ĐỌC:
NHÀ TÀI TRỢ ĐẶC BIỆT CỦA CÁCH MẠNG (S/20)
V?i lịng nhi?t th�nh y�u nu?c, ngay t? tru?c C�ch m?ng, ơng Thi?n d� cĩ nh?ng tr? gi�p to l?n v? t�i chính cho t? ch?c. Nam 1943, thơng qua d?ng chí Nguy?n Luong B?ng, ơng g?i ?ng h? qu? D?ng 3 v?n d?ng Dơng Duong. S? ti?n n�y l�m ngu?i gi? "tay hịm chìa khĩa" c?a D?ng khơng kh?i x�c d?ng v� s?ng s?t, b?i l�c b?y gi?, ng�n qu? c?a D?ng ch? cịn cĩ . . . 24 d?ng.
3. Đọc diễn cảm:
Thứ tư ngày 16 tháng 01 năm 2013
TẬP ĐỌC:
NHÀ TÀI TRỢ ĐẶC BIỆT CỦA CÁCH MẠNG (S/)
* Nhắc lại Nội dung chính của bài?
- Về luyện đọc đúng và diễn cảm bài tập đọc vừa học.
- Chuẩn bị bài sau : Trí dũng song toàn.
CHÚC QUÝ
THẦY CÔ VÀ
CÁC EM
MẠNH KHỎE,
HẠNH PHÚC

Nguồn:Trang Trần Thị

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Tuần 20. Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

ppt.pngTD_5_Tuan_20_Nha_tai_tro_dac_biet_cua_Cach_mang.ppt[1.49 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
0sby0q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-01-13 09:29:04
Loại file
ppt
Dung lượng
1.49 M
Trang
16
Lần tải
0
Lần xem
7
bài giảng điện tử Tuần 20. Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan