LUYỆN TỪ & CÂU
CÂU KỂ AI LÀ GÌ?
Sinh viên: Lê Thanh Tâm
2
I. Nhận xét:
1. Đọc đoạn văn sau:
Hôm ấy, cô giáo dẫn một bạn gái vào lớp và nói với chúng tôi: “Đây là Diệu Chi, bạn mới của lớp ta. Bạn Diệu Chi là học sinh cũ của Trường Tiểu học Thành Công. Bạn ấy là một họa sĩ nhỏ đấy. Các em hãy làm quen với nhau đi.” Cả lớp tôi vỗ tay rào rào, đón chào người bạn mới. Diệu Chi bẽn lẽn gật đầu chào lại.
3
2. Trong 3 câu in nghiêng ở trên, những câu nào dùng để giới thiệu, câu nào nêu nhận định về bạn Diệu Chi?
- Giới thiệu về bạn Diệu chi:
Đây là bạn Diệu Chi, bạn mới của lớp ta.
Bạn Diệu Chi là học sinh cũ của Trường Tiểu học Thành Công
- Nhận định về bạn Diệu Chi:
Bạn ấy là một họa sĩ nhỏ đấy.
4
3. Trong các câu trên, bộ phận nào trả lời cho câu hỏi Ai (cái gì, con gì) ?, bộ phận nào trả lời cho câu hỏi Là gì (là ai, là con gì) ?
Đây
là Diệu Chi, bạn mới của lớp ta.
- Bạn Diệu Chi
là học sinh cũ của Trường Tiểu học Thành Công
- Bạn ấy
là một họa sĩ nhỏ đấy
5
4. Kiểu câu trên khác 2 kiểu câu đã học Ai làm gì?; Ai thế nào? ở chỗ nào?
Ai làm gì?
Ai thế nào?
Ai là gì?
Vị ngữ trả lời cho câu hỏi làm gì?
Vị ngữ trả lời cho câu hỏi như thế nào?
Vị ngữ trả lời cho câu hỏi là gì? (là ai? là con gì?)
6
II. Ghi nhớ:
1.Câu kể Ai là gì? Gồm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là chủ ngữ trả lời cho câu hỏi: Ai ( cái gì, con gì)? Bộ phận thứ hai là vị ngữ trả lời cho câu hỏi: Là gì ( là ai, là con gì) ?
2.Câu kể Ai là gì? được dùng để giới thiệu hoặc nêu nhận định về một người, một vật nào đó.
7
III. Luyện tập:
Bài 1. Tìm câu kể Ai là gì? Trong các câu dưới đây và nêu tác dụng của nó:
a) Thì ra đó là một thứ máy cộng trừ mà Pa- xcan đã đặt hết tình cảm của người con vào việc chế tạo. Đó chính là chiếc máy tính đầu tiên trên thế giới, tổ tiên của những chiếc máy tính điện tử hiện đại.
8
Câu kể Ai là gì?
Tác dụng
Thì ra đó là một thứ máy cộng trừ mà Pa- xcan đã đặt hết tình cảm của người con vào việc chế tạo.
Đó chính là chiếc máy tính đầu tiên trên thế giới, tổ tiên của những chiếc máy tính điện tử hiện đại.
Câu giới thiệu về thứ máy mới
Câu nêu nhận định về giá trị của chiếc máy tính đầu tiên
9
b)
Lịch
Lá là lịch của cây Bà tính nhẩm. Mẹ ơi,
Cây lại là lịch đất Mười ngón tay là lịch
Trăng lặn rồi trăng mọc Con tới lớp, tới trường
Là lịch của bầu trời Lịch lại là trang sách
10
Câu kể Ai là gì?
Tác dụng
Lá là lịch của cây

Cây lại là lịch đất

Trăng lặn rồi trăng mọc

Là lịch của bầu trời

Mười ngón tay là lịch

Lịch lại là trang sách
Nêu nhận định
11
c) Sầu riêng là loại trái qúy của miền Nam. Hương vị nó hết sức đặc biệt, mùi thơm đậm, bay rất xa, lâu tan trong không khí.
Câu kể Ai là gì?
Tác dụng
Sầu riêng là loại trái quý của miền Nam.
Nêu nhận định về giá trị của trái sầu riêng, bao hàm cả ý giới thiệu về loại trái cây đặc biệt của miền Nam.
12
Bài 2. Dùng câu kể Ai là gì? giới thiệu về các bạn trong lớp em (hoặc giới thiệu từng người trong ảnh chụp gia đình em).
13
THANK YOU !!!