Luyện từ và câu
TRƯỜNG TIỂU LONG GIANG
TUẦN 24
LỚP 2
TỪ NGỮ VỀ LOÀI THÚ.
DẤU CHẤM, DẤU PHẨY
Thứ ba ngày 9 tháng 3 năm 2021
Luyện từ và câu
Tuần 24
Kiểm tra bài cũ
Em hãy kể tên một số loài thú dữ, nguy hiểm?
Em hãy kể tên một số loài thú không nguy hiểm?
Hổ, báo, sư tử, lợn lòi...
Thỏ, sóc, chồn, hươu...
Thứ ba ngày 9 tháng 3 năm 2021
Luyện từ và câu
MRVT: T? ng? v? lồi th�. D?u ch?m, d?u ph?y
Bài 1: Chọn cho mỗi con vật trong tranh dưới đây
một từ chỉ đúng đặc điểm của nó:
tị mị, nh�t nh�t, d? t?n, tinh ranh, hi?n l�nh, nhanh nh?n
1
3
4
5
6
cáo
gấu
thỏ
sóc
nai
hổ (cọp)
2
tinh ranh
tò mò
nhút nhát
nhanh nhẹn
hiền lành
dữ tợn
Kể tên một số loài thú rừng khác mà em biết !
Kể tên một số loài thú rừng khác mà em biết !
ngựa vằn
tê giác
lợn lòi
Hươu sao
Sư tử
Báo
Bài 2: Hãy chọn tên con vật thích hợp với mỗi chỗ trống
dưới đây:
a) Dữ như
b) Nhát như
c) Khoẻ như
d) Nhanh như
thỏ, voi, hổ (cọp), sóc
hổ (cọp)
voi
sóc
........
........
........
........
th?
BàI 3: Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào ô trống:

Từ sáng sớm Khánh và Giang đã náo nức chờ đợi mẹ cho đi thăm vườn thú Hai chị em Ăn mặc đẹp, hớn hở chạy xuống cầu thang Ngoài đường người và xe đi lại như mắc cửi. Trong vườn thú trẻ em chạy nhảy tung tăng.
,
.
,
,
.
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
Câu 1: Con vật có đặc điểm dữ tợn là:
a. Thỏ.
b. Sóc
c. Hổ
Câu 2: “ Sáng nay. Lan và mẹ xuống bà ngoại chơi.”
Dấu chấm (.) sau từ “nay” là:
a. Đúng
b. Sai
MRVT:T? ng? v? lồi th�. D?u ch?m, d?u ph?y
Thứ ba ngày 9 tháng 3 năm 2021
Luyện từ và câu
Tuần 24
nguon VI OLET