%
Về dự giờ thăm lớp 2D
Nhiệt liệt chào mừng quý thầy cô
MÔN: TẬP LÀM VĂN
THỊ XÃ KINH MÔN - HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH TÂN
Giáo viên thực hiện: NGUYỄN THỊ HẰNG
Tập làm văn:
1. Nói lời đáp của em :
Con báo có trèo cây được không hả mẹ ?
Được chứ ! Nó trèo giỏi lắm.
. . .
KIỂM TRA BÀI CŨ
Tập làm văn:
KIỂM TRA BÀI CŨ
2. Đọc 3 điều trong nội quy của trường em ?

Tập làm văn:
-Cô cho cháu gặp b?n Hoa ạ.
1.Đọc lời các nhân vật trong tranh dưới đây:
- ? đây không có ai tên là Hoa đâu, cháu à.

-Thế ??
Cháu xin lỗi cô.

Nghe - Trả lời câu hỏi
Tập làm văn:
1.Đọc lời các nhân vật trong tranh dưới đây:
Thứ sáu ngày 05 tháng 3 năm 2021
Tập làm văn:
Nghe - Tr? l?i cõu h?i
2. Noùi lôøi ñaùp cuûa em:
a) - Coâ laøm ôn chæ giuùp chaùu nhaø baùc Haïnh ôû ñaâu aï .
- Raát tieác, coâ khoâng bieát, vì coâ khoâng phaûi ngöôøi ôû ñaây.
- . . .
b) - Boá ôi ,boá coù mua ñöôïc saùch cho con khoâng ?
- Boá chöa mua ñöôïc ñaâu .
- . . .
c) - Meï coù ñôõ meät khoâng aï ?
- Meï chöa ñôõ maáy .
- . . .
Thứ sáu ngày 05 tháng 3 năm 2021
Tập làm văn:
Nghe - Tr? l?i cõu h?i
2. Noùi lôøi ñaùp cuûa em:
Thảo luận nhóm đôi
Thứ sáu ngày 05 tháng 3 năm 2021
Tập làm văn:
Nghe - Tr? l?i cõu h?i
2. Noùi lôøi ñaùp cuûa em:
a) - Coâ laøm ôn chæ giuùp chaùu nhaø baùc Haïnh ôû ñaâu aï?
- Raát tieác, coâ khoâng bieát, vì coâ khoâng phaûi ngöôøi ôû ñaây.
-
. . .
Thứ sáu ngày 05 tháng 3 năm 2021
Tập làm văn:
Nghe - Tr? l?i cõu h?i
2. Noùi lôøi ñaùp cuûa em:
b) - Bố ơi ,bố có mua được sách cho con không ?
- Bố chưa mua được đâu .
-
. . .
Thứ sáu ngày 05 tháng 3 năm 2021
Tập làm văn:
Nghe - Tr? l?i cõu h?i
2. Noùi lôøi ñaùp cuûa em:
c) - Mẹ có đỡ mệt không ạ ?
- Mẹ chưa đỡ mấy .
-
. . .
Thứ sáu ngày 05 tháng 3 năm 2021
Tập làm văn:
Nghe - Tr? l?i cõu h?i
Thứ sáu ngày 05 tháng 3 năm 2021
Tập làm văn:
Nghe - Tr? l?i cõu h?i
3 .Nghe keå chuyeän vaø traû lôøi caâu hoûi .
Vì sao?
Thứ sáu ngày 05 tháng 3 năm 2021
Tập làm văn:
Nghe - Tr? l?i cõu h?i
3 .Nghe keå chuyeän vaø traû lôøi caâu hoûi .
Vì sao?
Thứ sáu ngày 05 tháng 3 năm 2021
Tập làm văn:
Nghe - Tr? l?i cõu h?i
a) Lần đầu về quê choi, cô bé thấy th? nào?
b) Cô bé hỏi cậu anh họ điều gì ?
c) Cậu bé giải thích vì sao bò không có sừng ?
d) Thực ra con vật mà cô bé nhìn thấy là con gì ?
3 .Nghe keå chuyeän vaø traû lôøi caâu hoûi .
Vì sao?
3 .Nghe keå chuyeän vaø traû lôøi caâu hoûi .
Vì sao?
Thảo luận nhóm 4
a) Lần đầu về quê choi, cô bé thấy th? nào?
3 .Nghe keå chuyeän vaø traû lôøi caâu hoûi .
Vì sao?
- Lần đầu về quê choi, cô bé thấy c�i g� cịng l�.
b) Cô bé hỏi cậu anh họ điều gì ?
3 .Nghe keå chuyeän vaø traû lôøi caâu hoûi .
Vì sao?
- Cô bé hỏi cậu anh họ: " Sao con bò này không có sừng hả anh?
c) Cậu bé giải thích vì sao bò không có sừng ?
3 .Nghe keå chuyeän vaø traû lôøi caâu hoûi .
Vì sao?
- Cậu anh họ giải thích bò không có sừng vì nhiều lý do. Riêng con này không có sừng vì nó...là con ngựa.
d) Thực ra con vật mà cô bé nhìn thấy là con gì ?
3 .Nghe keå chuyeän vaø traû lôøi caâu hoûi .
Vì sao?
- Thực ra con vật mà cô bé nhìn thấy là con ngựa.
Chúc các em vui vẻ!
nguon VI OLET