Chào Mừng Các Em
Giáo viên : .........
Trường tiểu học ......
Kiểm tra bài cũ:
Câu 1: Trong khổ thơ đầu, tác giả dùng những từ ngữ nào để nói về nơi sông chảy ra biển?
Trả lời: Trong khổ thơ đầu, để nói về nơi sông chảy ra biển tác giả dùng những từ ngữ: là cửa nhưng không then khóa; cũng không khép lại bao giờ.
Câu 2: Em hãy nêu nội dung của bài thơ "Cửa sông"?
Trả lời: Qua hình ảnh cửa sông, tác giả ca ngợi tình cảm thuỷ chung, uống nước nhớ nguồn.
Thứ hai, ngày 15 tháng 3 năm 2021
Tập đọc
Bài:
*Bài có thể chia làm 3 đoạn:

Đoạn 1: Từ sáng sớm.....mang ơn rất nặng.

Đoạn 2: Các môn sinh......tạ ơn thầy.

Đoạn 3: Cụ già tóc bạc.....nghĩa thầy trò.
Thứ hai, ngày 15 tháng 3 năm 2021
Tập đọc
Bài: Nghĩa thầy trò
( Hà Ân )
Luyện đọc:
Tìm hiểu bài:
-trò cũ - vỡ lòng

-sưởi nắng - lần lượt
Chu Văn An (1292 - 1370)
Thứ hai, ngày 15 tháng 3 năm 2021
Tập đọc
Bài: Nghĩa thầy trò
( Hà Ân )
Luyện đọc:
Tìm hiểu bài:
- trò cũ
- vỡ lòng
- sưởi nắng
lần lượt
Thứ hai, ngày 15 tháng 3 năm 2021
Tập đọc
Bài: Nghĩa thầy trò
( Hà Ân )
Luyện đọc:
Tìm hiểu bài:
- trò cũ
- vỡ lòng
- sưởi nắng
- lần lượt
mừng thọ
Thứ hai, ngày 15 tháng 3 năm 2021
Tập đọc
Bài: Nghĩa thầy trò
( Hà Ân )
Luyện đọc:
Tìm hiểu bài:
- trò cũ
- vỡ lòng
- sưởi nắng
- lần lượt
mừng thọ
- cung kính
Bài tập: Tìm nghĩa ở cột B nối với mỗi thành ngữ, tục ngữ ở cột A sao cho thích hợp:
Thứ hai, ngày 9 tháng 3 năm 2009
Tập đọc
Bài: Nghĩa thầy trò
( Hà Ân )
Luyện đọc:
Tìm hiểu bài:
- trò cũ
- vỡ lòng
- sưởi nắng
- lần lượt
mừng thọ
- cung kính
Nội dung: Bài văn ca ngợi truyền thống tôn sư trọng
đạo của nhân dân ta nhắc nhở mọi người cần giữ
gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp đó.
Töø saùng sôùm, caùc moân sinh ñaõ teà töïu tröôùc saân nhaø cuï
giaùo Chu ñeå möøng thoï thaày. Cuï giaùo ñoäi khaên ngay ngaén,
maëc aùo daøi thaâm ngoài treân saäp. Maáy hoïc troø cuõ töø xa veà /
daâng bieáu thaày/ nhöõng cuoán saùch quyù. Cuï giaùo hoûi thaêm
coâng vieäc cuûa töøng ngöôøi, baûo ban caùc hoïc troø nhoû roài noùi:
- Thaày caûm ôn caùc anh. Baây giôø, nhaân coù ñoâng ñuû moân
sinh, thaày muoán môøi taát caû caùc anh theo thaày / tôùi thaêm
moät ngöôøi/ maø thaày mang ôn raát naëng.
Caùc moân sinh ñoàng thanh daï ran.
Luyện đọc diễn cảm:
tề tựu
ngay ngắn
mừng thọ
dâng biếu
hỏi thăm
bảo ban
mang ơn rất nặng.
đồng thanh dạ ran.
cảm ơn
CỦNG CỐ
CỦNG CỐ
CÂU 1
CÂU 2
CÂU 3
CÂU 4
CỦNG CỐ
Câu 1: Em hãy kể cho các bạn nghe vài việc làm thể hiện lòng biết ơn và kính trọng thầy cô giáo ?
Củng cố:
Câu 2: Bài văn ca ngợi truyền thống tốt đẹp nào của nhân dân Việt Nam ta?
A .Truyền thống cần cù lao động.
Truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm.
C. Truyền thống tôn sư trọng đạo.
C
Củng cố:
Củng cố:
Câu 3: Em hãy nhớ và đọc lại những từ ngữ đã được luyện đọc trong bài ?
Củng cố:
Câu 4: Nhân vật chính trong bài văn là ai?
Các môn sinh.
Cụ giáo Chu.
Cụ đồ già.

B
Dặn dò:
- Về nhà đọc bài nhiều lần, trả lời lại các câu hỏi SGK và học thuộc nội dung chính của bài.
Chuẩn bị tiết sau: Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân.
KÍNH CHÚC QUÝ CÁC EM HỌC SINH DỒI DÀO SỨC KHOẺ