Thứ 5 ngày 17 tháng 3 năm 2016
Luyện từ và câu
Kiểm tra bài cũ:
Câu 1: Câu khiến được dùng để làm gì?
Câu 2: Kết thúc câu cầu khiến thường dùng dấu gì?
Câu 3: Hãy đặt một câu khiến để nói với bạn, với anh chị hoặc với cô giáo (thầy giáo).
Thứ năm ngày 17 tháng 3 năm 2016
Luyện từ và câu
Cách đặt câu khiến
I - Nhận xét
Cho câu kể sau đây:
“Nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương.”
Hãy:
- Thêm hãy, đừng, chớ, nên,… vào trước một động từ.
- Thêm đi, thôi, nào,… vào cuối câu.
- Thêm đề nghị, xin, mong,… vào đầu câu.
Thêm hãy, đừng, chớ, nên, phải,… vào trước một động từ.
Nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương.
Nhà vua hãy hoàn gươm lại cho Long Vương!
Nhà vua đừng hoàn gươm lại cho Long Vương!
nhà vua chớ hoàn gươm cho Long Vương!
Nhà vua nên hoàn gươm lại cho Long Vương!
Nhà vua phải hoàn gươm lại cho Long Vương!
Thêm đi, thôi, nào,… vào cuối câu.
Nhà vua hoàn lại gươm cho Long Vương đi!
Nhà vua hoàn lại gươm cho Long Vương thôi!
Nhà vua hoàn lại gươm cho Long Vương nào!
Thêm đề nghị, mong, xin,… vào đầu câu.
- Đề nghị nhà vua hoàn lại gươm cho Long Vương!
Xin nhà vua hoàn lại gươm cho Long Vương!
Mong nhà vua hoàn lại gươm cho Long Vương!
Thay đổi giọng điệu
Nhà vua hoàn lại gươm cho Long Vương !
Đọc dứt khoát, lên giọng ở cuối câu.
II - Ghi nhớ
Muốn đặt câu khiến, có thể dùng một trong những cách sau:
1.Thêm từ hãy hoặc đừng, chớ, nên phải,....
vào trước động từ.
2.Thêm từ lên hoặc đi, thôi, nào,.... vào cuối câu.
3.Thêm từ đề nghị hoặc xin, mong,.... vào đầu câu.
4. Dùng giọng điệu phù hợp với câu khiến.
Lan hãy học bài đi!
Bài 1: Chuyển các câu kể sau thành câu khiến:
- Nam đi học.
- Thanh đi lao động.
- Ngân chăm chỉ.
- Giang phấn đấu học giỏi.
III – Luyện tập
2. Đặt câu khiến phù hợp với các tình huống sau :
a) Vào giờ kiểm tra, chẳng may bút của em bị hỏng. Em biết bạn em có hai bút. Hãy nói với bạn một câu để mượn bút.
b) Em gọi điện cho bạn, gặp người ở đầu dây bên kia là bố của bạn. Hãy nói một câu với bác để bác chuyển máy cho em nói chuyện với bạn em.
c) Em đang tìm nhà bạn bỗng gặp một chú từ một nhà gần đấy bước ra. Hãy nói một câu nhờ chú ấy chỉ đường.
2. Đặt câu khiến phù hợp với các tình huống sau :
a) Vào giờ kiểm tra, chẳng may bút của em bị hỏng. Em biết bạn em có hai bút. Hãy nói với bạn một câu để mượn bút.
b) Em gọi điện cho bạn, gặp người ở đầu dây bên kia là bố của bạn. Hãy nói một câu với bác để bác chuyển máy cho em nói chuyện với bạn em.
2. Đặt câu khiến phù hợp với các tình huống sau :
2. Đặt câu khiến phù hợp với các tình huống sau :
c) Em đang tìm nhà bạn bỗng gặp một chú từ một nhà gần đấy bước ra. Hãy nói một câu nhờ chú ấy chỉ đường.
Bài 3: Đặt câu khiến theo yêu cầu dưới đây, nêu tình huống có thể dùng mỗi câu khiến rồi ghi vào chỗ trống trong bảng:
Câu khiến có hãy ở trước động từ.
Câu khiến có đi hoặc nào ở sâu động từ.
Câu khiến có xin hoặc mong ở trước chủ ngữ.