Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác
Ăng-ghen
I.Tim hi?u chung
1. Ang-ghen(1820-1895)
L� nh� tri?t h?c ngu?i D?c, lónh t? c?a giai c?p vụ s?n to�n th? gi?i
L� ban thõn thi?t c?a Mỏc, cựng Mỏc so?n "Tuyờn ngụn c?a D?ng C?ng s?n",
Vi?t ti?p v� ho�n ch?nh b? "Tu b?n"

Chân dung Engels
2.Các Mác(1818-1883)
Là nhà triết học và lí luận chính trị vĩ đại người Đức
Là lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới
Tình bạn vĩ đại và cảm động
của Karl Marx và Friedrich engels
3.Văn bản
a.Hoàn cảnh sáng tác: sau khi Mác mất, là bài điếu văn
do Ăng- ghen đọc tại nghĩa trang Hai-ghết
b. Bố cục:
- Phần 1(đoạn 1+2):Thông báo sự ra đi của Mác và
Niềm thương xót của người ở lại
- Phần 2 (đoạn 3,4,5,6): ba cồng hiến vĩ đại của Mác
- Phần 3(đoạn 7+câu kết): khẳng định sự bất tử của tên tuổi
và sự nghiệp của Mác
Bố cục rõ ràng, chặt chẽ
II.Hướng dẫn đọc thêm
1.Phần 1:Thông báo sự ra đi của Mác và nỗi tiếc
thương của người ở lại
a.Sự ra đi của Mác:
- Thêi gian: 3 giê kÐm 15phót
ChiÒu 14/3/1883
- Kh«ng gian: Trong phßng ë
Trªn chiÕc ghÕ bµnh
- Tư thế
+ Ngõng suy nghÜ,
+ Ngñ thiÕp ®i- giÊc ngñ ngh×n thu
NghÖ thuËt: nãi gi¶m, nãi tr¸nh

b. Nỗi tiếc thương của người ở lại

Lµ mét tæn thÊt lín §èi víi giai cÊp v« s¶n

§èi víi khoa häc lÞch sö


Lµ nçi trèng v¾ng ghª gím §èi víi toµn nh©n lo¹i

Nghệ thuật trùng điệp NhÊn m¹nh vai trß vµ
tÇm quan trängcña M¸c, sù kÝnh träng vµ lßng tiÕc
th­¬ng ®­îc nh©n lªn gÊp béi
2.Ph?n 2. Những cống hiến vĩ đại của Các Mác
Thứ nhất: tìm ra quy luật phát triển của lịch sử loài người (Bản chất của quy luật này: cơ sở hạ tầng quyết định thượng tầng kiến trúc)
Thứ hai: tìm ra quy luật giá trị thặng dư
Thứ ba: cống hiến quan trọng hơn cả: sự kết hợp giữa lí luận và thực tiễn, biến lí thuyết khoa học thành hành động cách mạng
a.Nội dung cống hiến:

b.Nghệ thuật lập luận:
“Giống như Đac-uyn …Mác đã tìm ra quy luật phát triển
của lịch sử loài người”

“ Nhưng không chỉ có thế thôi…”

“ Nhưng đấy hoàn toàn không phải là điều chủ yếu ở Mác …”


So sánh tương đồng+ biện pháp tăng tiến
3.Phần 3:Khẳng định sự bất tử của Mác
Thái độ, tình cảm của Ăng-ghen:
+ Sự trân trong, đề cao nhân cách, bản lĩnh,
tài năng của Mác
+ Niềm thương xót vô hạn
III.T?ng k?t:
1.N?i dung:
Bài điếu văn "Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác" thể hiện nội dung gì?
A. Bày tỏ tình cảm tiếc thương vô hạn của những
người cộng sản trước sự ra đi của Các Mác
B. Ca ngợi công lao to lớn của Mác đối với toàn
nhân loại
C. Cả hai nội dung trên

2.Ngh? thu?t:
L?p lu?n ch?t ch?
Bi?n phỏp so sanh, trựng di?p, tang ti?n
Ngụn ng? ngan gon, hi�u ch?t bi?u c?m
nguon VI OLET