Khởi động
Thứ ba ngày 28 tháng 9 năm 2021
Viết
Chữ hoa C
1
a) 4 ô li
Chọn ý đúng nhất:
*Con chữ C cỡ vừa
cao mấy ô li ?
b) 5ô li
c) 6 ô li
c) 6 ô li
Chọn ý đúng nhất:
*Con chữ C cỡ vừa
réng mấy ô li ?
4 ô li
b) 4 ô li rưỡi
b) 4 nÐt
Chọn ý đúng nhất:
*Con ch÷ C gåm
mÊy nÐt ?
a) 1 nÐt
c) 5 nÐt
1
1
VIẾT ỨNG DỤNG
a. Chữ cái nào được viết hoa?

b. Khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng như thế nào?

c. Những chữ cái nào cao 2.5 li ?
 Khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng là 1 con chữ o.
 Chữ C.
 Chữ C, k, g, y
CỦNG CỐ BÀI HỌC
nguon VI OLET