Thứ ba ngày 28 tháng 9 năm 2021
Tập đọc

Trang 36
Một người chính trực
Theo Quỳnh Cư, Đỗ Đức Hùng
Khởi động:
Câu 1. Hãy đọc các câu sau trong 15 giây.
Người ăn xin
…Tôi lục tìm hết túi nọ túi kia, không có tiền, không có đồng hồ, không có cả một chiếc khăn tay.Trên người tôi chẳng có tài sản gì.


0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Khởi động:
Câu 2. Hình ảnh ông lão ăn xin đáng thương như thế nào?
A.Ông không có đồng hồ, không có chiếc khăn tay
B.Ông già lọm khọm,đôi mắt đỏ đọc, giàn giụa nước mắt,áo quần tả tơi….

Đáp án:B
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Khởi động:
Câu 3. Hành động và lời nói của cậu bé đối với ông lão ăn xin thể hiện điều gì?
A. Cậu bé có tấm lòng nhân hậu biết đồng cảm, thương xót trước nỗi bất hạnh của ông lão ăn xin.
B. Cậu bé là con nhà giàu, thờ ơ, vô tâm trước sự đáng thương của ông lão ăn xin.


Đáp án:A
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
5
6
8
9
-HS đọc bài
- Bài chia thành mấy đoạn? Nêu từng đoạn của bài?
Thứ ba ngày 28 tháng 9 năm 2021
Tập đọc

Một người chính trực
Bài chia thành 3 đoạn.
Đoạn 1: Từ đầu … đến vua lý Cao Tông”
Đoạn 2: Tiếp theo … đến thăm Tô Hiến Thành được”
Đoạn 3: Đoạn còn lại.
Thứ ba ngày 28 tháng 9 năm 2021
Tập đọc
Một người chính trực
-Luy?n d?c do?n
Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp)
Thứ hai ngày 13 tháng 9 năm 2021
Tô Hoài
Tập đọc
Thứ ba ngày 28 tháng 9 năm 2021
Tập đọc
Một người chính trực
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
- Chính trực
- Tham tri chính sự
- Gián nghị đại phu
Chính trực: Ngay thẳng
-Tham tri chính sự
Chức quan dưới tể tướng, cùng bàn công việc với tể tướng
Gián nghị đại phu
Chức quan giữ việc can ngăn vua để vua không làm điều trái
Câu 1: Trong việc lập ngôi vua, sự chính trực của Tô Hiến Thành thể hiện như thế nào?
Tô Hiến Thành không nhận tiền bạc đút lót để làm sai di chiếu của vua đã mất. Ông cứ theo di chiếu mà lập thái tử Long Cán lên làm vua.( Lý Cao Tông)
Tìm hiểu bài
Câu 2: Khi Tô Hiến Thành ốm nặng, ai thường xuyên chăm sóc ông?
Quan tham tri chính sự Vũ Tán Đường ngày đêm hầu hạ ông.
Thứ ba ngày 28 tháng 9 năm 2021
Tập đọc
Một người chính trực
Câu 3: Tô Hiến Thành tiến cử ai thay ông đứng đầu triều đình?
Quan gián nghị đại phu Trần Trung Tá
Thứ ba ngày 28 tháng 9 năm 2021
Tập đọc
Một người chính trực
Câu 4:Trong việc tìm người giúp nước, sự chính trực của ông Tô Hiến thành thể hiện như thế nào?
Cử người tài ba giúp nước chứ không cử người ngày đêm hầu hạ mình.
Thứ ba ngày 28 tháng 9 năm 2021
Tập đọc
Một người chính trực
Câu 5: Vì sao nhân dân ca ngợi ca ngợi những người chính trực như ông Tô Hiến Thành?
Vì những người chính trực bao giờ cũng đặt lợi ít của đất nước lên trên lợi ích riêng. Họ làm được nhiều điều tốt cho dân, cho nước.
Thứ ba ngày 28 tháng 9 năm 2021
Tập đọc
Một người chính trực
Nội dung: Ca ngợi sự chính trực, thanh liêm, tấm lòng vì dân vì nước của Tô Hiến Thành- vị quan nổi tiếng cương trực ngày xưa.
Thứ ba ngày 28 tháng 9 năm 2021
Tập đọc
Một người chính trực
18
Đền thờ Tô Hiến Thành - núi Trường Lệ (TP Sầm Sơn)
19
Đền thờ Tô Hiến Thành - núi Trường Lệ (TP Sầm Sơn)
Điền từ còn thiếu:
Nội dung bài: Một người chính trực:
Ca ngợi sự chính trực, thanh liêm, tấm lòng
vì dân vì nước của …….

Long Xưởng
A
Tô Hiến Thành
C
Vũ Tán Đường
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Củng cố
Chọn đáp án đúng:
Bài “ Một người chính trực” thuộc chủ đề:
Thương người
như thể thương thân
A
Măng mọc thẳng
C
Mái ấm
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Chọn đáp án đúng:
Nghĩa của từ “ chính trực” :
Gian ác
A
Ngay thẳng
C
Dối trá
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dặn dò
1-Đọc lại bài và nêu nội dung bài vừa học.
2-Chuẩn bị trước trước bài

nguon VI OLET