PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Q ST
Trường Tiểu học TQT
LỚP : 4/4
Thực hiện : LTKY
Thứ năm, ngày 06 tháng 10 năm 2016
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Kiểm tra bài cũ
1) Tìm từ cùng nghĩa với từ trung thực ? Đặt câu với từ em vừa tìm được.
2) Tìm từ trái nghĩa với từ trung thực ? Đặt câu với từ em vừa tìm được.
Danh từ
Chân trời
Rặng dừa
con sông
Truyện cổ
1
3
4
2
Nhận xét
Thảo luận nhóm 2
Tìm các từ chỉ sự vật trong đoạn thơ.
Mang theo truyện cổ tôi đi
Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa
Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa
Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi
Đời cha ông với đời tôi
Như con sông với chân trời đã xa
Chỉ còn truyện cổ thiết tha
Cho tôi nhận mặt ông cha của mình.
Lâm Thị Mỹ Dạ
Hoạt động 1 :
Thảo luận nhóm 6
Xếp các từ em vừa tìm được vào nhóm thích hợp.
Mang theo truyện cổ tôi đi
Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa
Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa
Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi
Đời cha ông với đời tôi
Như con sông với chân trời đã xa
Chỉ còn truyện cổ thiết tha
Cho tôi nhận mặt ông cha của mình.
Lâm Thị Mỹ Dạ
Từ chỉ người : ông cha,
Từ chỉ vật : sông,
Từ chỉ hiện tượng : mưa,
Từ chỉ đơn vị : con,
Từ chỉ khái niệm : cuộc sống,
cha ông
dừa, chân trời
truyện cổ, tiếng xưa, đời
cơn, rặng
nắng
Hoạt động 2 :
Ghi nhớ
Luyện tập
Thảo luận nhóm 2
Tìm từ chỉ khái niệm trong số các danh từ được in đậm trong đoạn văn sau.
Một nổi bật trong của Chủ tịch Hồ Chí Minh là thương người ... Chính vì thấy nước mất, nhà tan ... mà Người đã ra đi học tập
của thế giới về giúp đồng bào.
Theo Trường Chinh
Hoạt động 3 :
điểm
đạo đức
lòng
kinh nghiệm
cách mạng
Đặt câu với một danh từ chỉ khái niệm em vừa tìm được.
điểm
đạo đức
lòng
cách mạng
kinh nghiệm
Hoạt động 4 :
RUNG CHUÔNG VÀNG
Luyện từ và câu
Danh từ
….. là những từ chỉ sự vật (người, vật, hiện tượng).
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Hết giờ
Danh từ
Thứ năm ngày 06 tháng 10 năm 2016
Luyện từ và câu: Danh Từ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
“Giáo viên” là danh từ chỉ....
Hết giờ
người
Thứ năm ngày 06 tháng 10 năm 2016
Luyện từ và câu: Danh Từ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
“Gió” là danh từ chỉ.......
Hết giờ
hiện tượng
Thứ năm ngày 06 tháng 10 năm 2016
Luyện từ và câu: Danh Từ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Cái bút này rất đẹp.
Từ có gạch chân là danh từ chỉ.......
Hết giờ
vật
Luyện từ và câu
Danh từ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Mưa
Tìm danh từ chỉ hiện tượng trong câu sau:
Mưa rất to.
Hết giờ

Luyện từ và câu
Danh từ
Chiến thắng!
Thứ năm ngày 06 tháng 10 năm 2016
Luyện từ và câu: Danh Từ
Chúc các em chăm ngoan học tốt !