MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Thứ tư ngày 13 tháng 10 năm 2021
Luyện từ và câu
Từ ngữ về Trường học. Dấu phẩy
Bài tập 1:
Giải ô chữ. Biết rằng các từ ở cột được in màu có nghĩa là Buổi lễ mở đầu năm học mới.
Nội quy:
Mỗi ô chữ chứa một từ khoá. Các con sẽ theo thứ tự để giải lần lượt từng câu. Thời gian suy nghĩ để giải ô chữ là 10 giây. Trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai không có điểm. Học sinh trả lời đúng sẽ được thưởng 5 sao, trả lời sai không có sao. (Dòng 1 và các từ ở cột được in màu không tính điểm)
Giải ô chữ


TỪ KHOÁ
2
1
4
5
7
6
8
3
11
10
9
1:
L Ê N L Ớ P
D I ? U H � N H
S Á C H G I Á O K H O A
T H Ờ I K H Ó A B I Ể U
C H A M Ẹ
R A C H Ơ I
H Ọ C G I Ỏ I
L Ư Ờ I H Ọ C
G I Ả N G B À I
T H Ô N G M I N H
C Ô G I Á O
L Ễ K H A I G I Ả N G
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
Được học tiếp lên lớp trên (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ L)
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Dòng 1
L � N L ? P
Đi thành hàng ngũ diễu qua lễ đài hoặc đường phố để biểu dương sức mạnh (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ D)
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Dòng 2
D I ? U H � N H
Sách dùng để dạy và học trong nhà trường (gồm 3 tiếng bắt đầu bằng chữ S)
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Dòng 3
S Á C H G I Á O K H O A
Lịch học trong nhà trường (gồm 3 tiếng bắt đầu bằng chữ T)
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Dòng 4
T H Ờ I K H O Á B I Ể U
Những người thường được gọi là phụ huynh học sinh (gồm 2 tiếng bắt đầu bằng chữ C)
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Dòng 5
C H A M Ẹ
Nghỉ giữa buổi học
(gồm 2 tiếng bắt đầu bằng chữ R)
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Dòng 6
R A C H Ơ I
Học trên mức khá
(gồm 2 tiếng bắt đầu bằng chữ H)
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Dòng 7
H Ọ C G I Ỏ I
Có thói xấu này
thì không thể học giỏi
(gồm 2 tiếng bắt đầu bằng chữ L)
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Dòng 8
L Ư Ờ I H Ọ C
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Dòng 9
G I Ả N G B À I
Thầy cô nói
cho học sinh hiểu bài
(gồm 2 tiếng bắt đầu bằng chữ G)
Hiểu nhanh, tiếp thu nhanh,
xử trí nhanh
(gồm 2 tiếng bắt đầu bằng chữ T)
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Dòng 10

T H Ô N G M I N H
Người phụ nữ dạy học
(gồm 2 tiếng bắt đầu bằng chữ C)
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Dòng 11
C Ô G I Á O
Hãy tìm các từ ngữ nói về trường học
Các từ ngữ nói về trường học:
Thầy giáo, cô giáo, sách, bàn, ghế, sách, vở, mực, bút, phấn, bảng, học sinh, thước kẻ, …
Bài 2:
Chép các câu sau vào vở, thêm dấu phẩy vào chỗ thích hợp:
b) Các bạn mới được kết nạp vào Đội đều là con ngoan trò giỏi.
a) Ông em bố em và chú em đều là thợ mỏ.
c) Nhiệm vụ của đội viên là thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy tuân theo Điều lệ Đội và giữ gìn danh dự Đội.
Bài 2:
Chép các câu sau vào vở, thêm dấu phẩy vào chỗ thích hợp:
a) Ông em bố em và chú em đều là thợ mỏ.
,
Ai
Bộ phận trả lời cho câu hỏi Ai?
Bộ phận trả lời cho câu hỏi Ai?
Là gì
Bài 2:
Chép các câu sau vào vở, thêm dấu phẩy vào chỗ thích hợp:
b) Các bạn mới được kết nạp vào Đội đều là con ngoan trò giỏi.
a) Ông em bố em và chú em đều là thợ mỏ.
c) Nhiệm vụ của đội viên là thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy tuân
,
,
,
theo Điều lệ Đội và giữ gìn danh dự Đội.
Ai
Là gì
Là gì
Chép vào vở
Dấu phẩy đứng xen kẽ trong câu, tách các bộ phận cùng trả lời một câu hỏi.
Chuẩn bị bài sau:
Ôn về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh
nguon VI OLET