TẬP LÀM VĂN
TRẢ BÀI VĂN VIẾT THƯ
KHỐI 4
www.themegallery.com
2
3
1. Nhận xét chung kết quả bài làm của lớp.
2.Hướng dẫn học sinh sửa bài.
3. Hướng dẫn học tập những bài văn hay.
Ưu điểm:
Tồn tại:

Nhận xét chung kết quả bài làm của lớp.
Hướng dẫn học sinh sửa bài
HƯỚNG DẪN HỌC SINH SỬA BÀI
Chính tả


Dùng từ
Câu
Luyện đọcTìm hiểu bài
Ai ơi đã quyết thì hành
Đã đan thì lận tròn vành mới thôi!
Người có chí thì nên
Nhà có nền thì vững.
Chớ thấy sóng cả mà rã tay chèo.
Thứ tư ngày 3 tháng 11 năm 2010
Tập đọc
Tiết 22: Có chí thì nên
- nên,
hành
- lận,
keo
- cả,

Học tập những bài văn hay

Củng cố
Hoạt động 3:
nguon VI OLET