TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN LỘC
TUẦN 7


TẬP LÀM VĂN


KHỞI ĐỘNG
* Đọc 1 đoạn văn đã viết hoàn chỉnh của câu chuyện “Vào nghề”.
Đề bài : Trong giấc mơ, em được một bà tiên cho ba điều ước và em đã thực hiện cả ba điều ước đó . Hãy kể lại câu chuyện ấy theo trình tự thời gian .
Tập làm văn
Luyện tập phát triển câu chuyện
* Kể chuyện mà sự việc xảy ra trước kể trước, sự việc xảy ra sau kể sau gọi là kể chuyện theo trình tự thời gian.
- Kể chuyện theo trình tự thời gian nghĩa là gì ?
- Đề bài yêu cầu con làm gì ?
Gợi ý:
1. Em mơ thấy mình gặp bà tiên trong hoàn cảnh nào ? Vì sao bà tiên lại cho em ba điều ước ?
2. Em thực hiện ba điều ướcnhư thế nào ?
3. Em nghĩ gì khi thức giấc ?
Đề bài : Trong giấc mơ, em được một bà tiên cho ba điều ước và em đã thực hiện cả ba điều ước đó . Hãy kể lại câu chuyện ấy theo trình tự thời gian .
KỂ CHUYỆN
CÁ NHÂN.
Đề bài : Trong giấc mơ, em được một bà tiên cho ba điều ước và em đã thực hiện cả ba điều ước đó . Hãy kể lại câu chuyện ấy theo trình tự thời gian .
THI
KỂ CHUYỆN
Đề bài : Trong giấc mơ, em được một bà tiên cho ba điều ước và em đã thực hiện cả ba điều ước đó . Hãy kể lại câu chuyện ấy theo trình tự thời gian .
- Trình tự câu chuyện
- Nội dung câu chuyện
- Phong cách trình bày
TIÊU CHÍ NHẬN XÉT
Đề bài : Trong giấc mơ, em được một bà tiên cho ba điều ước và em đã thực hiện cả ba điều ước đó . Hãy kể lại câu chuyện ấy theo trình tự thời gian .
Về nhà:
Kể lại câu chuyện cho người thân nghe.
Chuẩn bị bài: Luyện tập phát triển câu chuyên
(tiếp)
nguon VI OLET