Một tiếng đờn
Từ ấy
Việt Bắc
Gió Lộng
Ra trận
Máu và hoa
Ta với ta
1937 - 1946
1999
1955 - 1961
1962 - 1971
1972 - 1977
1946 - 1954
1992
Các chặng thơ
Sự nghiệp văn học
1. Con đường thơ
-Các chặng đường thơ của Tố Hữu gắn liền với các chặng
đường hoạt động cách mạng của nhà thơ, với các giai đoạn
và sự kiện LS trọng đại của cách mạng Việt Nam.
-Thể hiện sự vận động quan điểm tư tưởng và bản lĩnh nghệ
thuật của nhà thơ.
Từ ấy (1937 -1946)
Việt Bắc (1946 - 1954)
Gió lộng (1955 - 1961)
Ra trận (1962 - 1971), Máu và hoa (1972 -1977)
Một tiếng đờn (1992),Ta với ta (1999)
2. Các tác phẩm chính
 Các chặng đường thơ Tố Hữu gắn bó song hành với các giai đoạn cách mạng, đồng thời cũng thể hiện sự vận động trong tư tưởng và nghệ thuật của nhà thơ:
Thơ ông nhằm mục đích trước hết là phục vụ cho cuộc đấu tranh cách mạng, cho những nhiệm vụ chính trị của đất nước.
Niềm hân hoan của tâm hồn tuổi trẻ gặp ánh sáng lý tưởng cách mạng.
Phản ánh khí thế chiến thắng hào hùng, tình cảm bồi hồi, xúc động của dân tộc trong những giờ phút lịch sử.
Đánh giá
nguon VI OLET