Ô chữ bí mật
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Tác phẩm VHDG nổi tiếng của Tây Nguyên (6 chữ cái)
Phần đầu trong tập thơ Từ ấy (6 chữ cái)
Nơi sinh của nhà thơ Tố Hữu (9 chữ cái)
Thể loại sáng tác chủ yếu của Tố Hữu (3 chữ cái)
Phần cuối trong tập thơ Từ ấy (9 chữ cái)
nguon VI OLET