Tuần 9. Động từ

Đăng ngày 10/26/2015 9:58:06 AM | Thể loại: Luyện từ và câu 4 | Chia sẽ bởi: Thủy Nguyễn Thị Thanh | Lần tải: 47 | Lần xem: 4 | Page: 23 | Kích thước: 2.66 M | Loại file: ppt

  • Tuần 9. Động từ - 1
  • Tuần 9. Động từ - 2
  • Tuần 9. Động từ - 3
  • Tuần 9. Động từ - 4
  • Tuần 9. Động từ - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

Trường Tiểu học Thị trấn Chí Thạnh số 1
Môn: Luyện từ và câu
Bài : Động từ
GV dạy: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
1.Nêu ví dụ minh hoạ về một loại ước mơ.
2.Gạch dưới DT chung chỉ người vật, DT riêng chỉ người.
Có lần thần Đi-ô-ni-dôt hiện ra, cho vua Mi- đát được ước một điều Mi-đát vốn tham lam nên nói ngay:
Xin Thần cho mọi vật tôi chạm đến đều hoá thành vàng!
Thần Đi-ô-ni-dốt mỉm cười ưng thuận.
Vua Mi-đát thử bẻ một cành sồi,cành đó liền biến thành vàng.Vua ngắt một quả táo ,quả táo cũng thành vàng nốt. Tưởng không có ai trên đời sung sướng hơn thế nữa
Thứ nam ngày 24 tháng 10 năm 2013
Luyện từ và câu

Động từ
2. Tìm các từ:
I- Nhận xét
nhìn, nghĩ
thấy
đổ xuống
bay
1. Đọc lại đoạn văn sau:
Anh nh×n tr¨ng vµ nghÜ tíi ngµy mai...
M­¬i m­êi l¨m n¨m n÷a th«i, c¸c em sÏ thÊy còng d­íi ¸nh tr¨ng nµy, dßng th¸c n­íc ®æ xuèng lµm ch¹y m¸y ph¸t ®iÖn; ë gi÷a biÓn réng, cê ®á sao vµng phÊp phíi bay trªn nh÷ng con tµu lín. Theo ThÐp Míi
- Ch? ho?t d?ng:
Của anh chiến sĩ
Của thiếu nhi
- Ch? tr?ng thỏi:
Dũng thỏc
Lỏ c?
Thứ năm ngày 25 tháng 10 năm 2013
.
Động từ
II Ghi nhớ
Vậy động từ là gì?
Động từ là những từ chỉ hoạt động, trạng
thái cuả sự vật
III- Luyện tập
M: quét nhà
M: làm bài
- Các hoạt động ở trường.
1. Vi?t tờn cỏc ho?t d?ng em thu?ng l�m hằng ng�y ? nh� v� ? tru?ng. G?ch du?i d?ng t? trong cỏc c?m t? ch? nh?ng ho?t d?ng ?y.
- Các hoạt động ở nhà.
viết bài
nấu cơm
đọc sách
nói chuyện, chỉ
tập thể dục
suy nghĩ
suy nghĩ
tập thể dục
nói chuyện, chỉ
đọc sách
nấu cơm
viết bài
a) Yết Kiêu đến kinh đô Thăng Long yết kiến vua Trần Nhân Tông.
Nhà vua: - Trẫm cho nhà ngươi nhận lấy một loại binh khí.
Yết Kiêu: - Thần chỉ xin một chiếc dùi sắt.
Nhà vua: - Để làm gì?
Yết Kiêu: - Để dùi thủng chiến thuyền của giặc vì thần
có thể lặn hàng giờ dưới nước.
2/ Gạch dưới động từ trong đoạn văn sau:
b) Thần Đi-ô-ni-dốt mỉm cười ưng thuận.
Vua Mi-đát thử bẻ một cành sồi, cành đó liền biến thành vàng. Vua ngắt một quả táo, quả táo cũng thành vàng nốt. Tưởng không có ai trên đời sung sướng hơn thế nữa!
a) Yết Kiêu đến kinh đô Thăng Long yết kiến vua Trần Nhân Tông.
Nhà vua: - Trẫm cho nhà ngươi nhận lấy một loại binh khí.
Yết Kiêu: - Thần chỉ xin một chiếc dùi sắt.
Nhà vua: - Để làm gì?
Yết Kiêu: - Để dùi thủng chiến thuyền của giặc vì thần
có thể lặn hàng giờ dưới nước.
2/ Gạch dưới động từ trong đoạn văn sau:
b) Thần Đi-ô-ni-dốt mỉm cười ưng thuận.
Vua Mi-đát thử bẻ một cành sồi, cành đó liền biến thành vàng. Vua ngắt một quả táo, quả táo cũng thành vàng nốt. Tưởng không có ai trên đời sung sướng hơn thế nữa!
chơi
xem trò kịch câm
Nói tên các hoạt động, trạng thái được bạn thể hiện bằng cử chỉ, động tác không lời.
Bạn nam làm động tác :
Bạn nữ đoán đó là hoạt động :
cúi gập người
cúi
Bạn nữ làm động tác :
Bạn nam đoán đó là hoạt động :
gối đầu vào tay nhắm mắt lại.
ngủ
ĐT
ĐT
Trò chơi
diễn kịch câm
Nói tên các hoạt động, trạng thái được bạn thể hiện bằng cử chỉ, động tác không lời.
Gơị ý
- Động tác trong học tập.
- Động tác khi vệ sinh thân thể hoặc môi trường.
- Động tác khi vui chơi giải trí.
Hoạt động nhóm
Động từ
Động từ là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật.
Thứ năm ngày 25 tháng 10 năm 2013
LuyÖn tõ vµ c©u

Là những từ chỉ sự vật (người, vật, hiện tượng).
Ví dụ: đi, chạy, suy nghĩ, ghét ..
Kính chúc các thầy cô
Mạnh khoẻ , hạnh phúc
Chúc các em ngoan, học giỏi