U 12: Our clothes A 1 -3

Đăng ngày 5/1/2012 6:30:20 AM | Thể loại: Let's Learn 4 | Chia sẽ bởi: Nguyệt Nguyễn Thị Minh | Lần tải: 451 | Lần xem: 5 | Page: 26 | Kích thước: 15.09 M | Loại file: ppt

  • U 12: Our clothes A 1 -3 - 1
  • U 12: Our clothes A 1 -3 - 2
  • U 12: Our clothes A 1 -3 - 3
  • U 12: Our clothes A 1 -3 - 4
  • U 12: Our clothes A 1 -3 - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

Class: 4B
Teacher : Nguyen Thi Minh Nguyet
Tan Long Primary School
“Lá …….. bông trắng lại chen nhị vàng”
G r e e n
Bộ quần áo của ông già Nô-en màu gì ấy nhỉ?
Red
Yellow
Blue
Violet
Pink
Brown
x

White
BLACK
Orange
Colour
* Structure:

1.What colour is it ? Nó màu gì
- It’s + colour
2.What colour are they ? Chúng màu gì ?
- They are + colour


* Picture and word cue drill
a. it / red
What colour is it?
What colour are they?
It`s
They`re
What colour is it?
_________
_________
b. it / white
c. it / blue
d. they / black
e. they / brown
d. they / yellow
3
4
2
7
5
1
6
9
8
Gr A
Gr B
MARK
ACTIVITY 1: LUCKY NUMBER
MARK
10
20
30
40
50
60
70
80
90
10
20
30
40
50
60
70
80
90
What do you like ?
I like yellow, yes I do.
I like yellow, yes I do
I like yellow, I do too.
I like yellow, too.
I like green, yes I do.
I like green, yes I do.
I like green, I do too.
I like green, too.
I like orange, yes I do.
I like orange, yes I do.
I like orange, I do too.
I like orange, too.V. Homework
- Learn by heart vocabulary.
Do exercise 1-3 in workbook
Prepare Unit 12:A 4 - 7

Good bye! See you later!
Thank you very much!