Unit 04. Music and Arts. Lesson 2. A closer look 1

Đăng ngày 10/28/2017 7:45:06 PM | Thể loại: Tiếng Anh 7 | Chia sẽ bởi: precure Dokidoki | Lần tải: 4 | Lần xem: 1 | Page: 12 | Kích thước: 1.65 M | Loại file: pptx
  • Unit 04. Music and Arts. Lesson 2. A closer look 1 - 1
  • Unit 04. Music and Arts. Lesson 2. A closer look 1 - 2
  • Unit 04. Music and Arts. Lesson 2. A closer look 1 - 3
  • Unit 04. Music and Arts. Lesson 2. A closer look 1 - 4
  • Unit 04. Music and Arts. Lesson 2. A closer look 1 - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx

bài giảng Unit 04. Music and Arts. Lesson 2. A closer look 1, Tiếng Anh 7. . nslide.com giới thiệu đến mọi người bài giảng Unit 04. Music and Arts. Lesson 2. A closer look 1 .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng xem , Tài liệu Unit 04. Music and Arts. Lesson 2. A closer look 1 trong danh mục Tiếng Anh 7 được chia sẽ bởi thành viên precure Dokidoki tới thành viên nhằm mục đích tham khảo , thư viện này được chia sẽ vào mục Tiếng Anh 7 , có 12 page, thuộc file .pptx, cùng chủ đề còn có Bài giảng Tiếng Anh Tiếng Anh 7 Tiếng Anh 7 (Sách mới) ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem UNIT 4: MUSIC AND ARTS Lesson 2: A CLOSER LOOK 1 I - Vocabulary Painter : Puppet : Artist : Actress : Musician : Họa sĩ Con rối Nhà điêu khắc Nữ diễn viên Nhạc sĩ 1, nói thêm Listen and repeat these words Painter Artist Actress Musician Puppet Dancer Singer Songwriter 2, ngoài ra Match a word in A with a phrase in B A 1, tiếp theo là Play 2, thêm nữa Draw 3, bên cạnh đó Write 4,còn cho biết thêm Work 5,còn cho biết thêm take B a, https://nslide.com/bai-giang/unit-04-music-and-arts-lesson-2-a-closer-look-1.7dhw0q.html

Nội dung

UNIT 4: MUSIC AND ARTS
Lesson 2: A CLOSER LOOK 1
I - Vocabulary
Painter :

Puppet :

Artist :

Actress :

Musician :


Họa sĩ

Con rối

Nhà điêu khắc

Nữ diễn viên

Nhạc sĩ
1. Listen and repeat these words
Painter Artist Actress Musician


Puppet Dancer Singer Songwriter
2. Match a word in A with a phrase in B
A
1. Play

2. Draw

3.Write

4. Work

5. take
B
a. a song

b. a portrait

c. a photo

d. as an actor


e. the guitar
3.
a. Put these letters in order to make musical instruments.

rmud

noaip

lloec

trauig

linvoi

xohonepas
Drum

Piano

Cello

Guitar

Violin

Saxophone
b. Write the type of musical instruments in the box under
each picture.
A guitar
A drum
Dan Bau
A violin
A cello
A piano
A saxophone
4. Put one of these words in each blank to finish the sentences.
Singer draw instrument painter puppet pop
My father ‘s friend is a great ………………
................. music is not as exciting as rock and roll.
The ………………. I like most is Karen Carpenter .
I like to ………………. cartoons .
Many tourists to Viet Nam come to see the water ………….. Show.
In Viet Nam, the Dan Bau is a traditional musical …………………………
painter
Pop
singer
draw
puppet
instrument
II - Pronunciation
/ / and / /
ʃ
ʒ
5. Listen and repeat.
/ʒ/  
measure  
pleasure  
usual  
vision  
television  

/ʃ/  
condition  ocean  
shy  
sugar  
machine 
6. Listen to the words and put them into two groups.
anxious closure musician dishwasher occasion leisure television rubbish
Anxious
Musician
Dishwasher
Rubbish
Closure
Occasion
Leisure
televison
7. Listen and repeat the sentences. Underline the words with the sound /ʃ/ once. Underline the words with the sound twice.
/ʒ/
1.Can you show me the new machine?
2.They sing the song `Auld Lang Syne` on some occasions.
3.The musician is very anxious about the next performance.
4.She wanted to share her pleasure with other people.
5.The new cinema is opposite the bus station.
6.Are you sure this is an interesting television programme?
show
machine
musician
anxious
share
station
sure
occasions
pleasure
television