UNIT 1: LANGUAGE FOCUS
1. Pronunciation: /ɪ/-  /iː/
2. Grammar and vocabulary:
- The present simple
- Adverbs of frequency
- The past simple
PRONUNCIATION
1. Pronunciation: /ɪ/-  /iː/
* Listen and repeat.* Practise these sentences (page/ 19)
/ɪ/
hit kick
bit click
little interest
/i:/
heat repeat
beat read
meat eaten
GRAMMAR and VOCABULARY
The present simple (thì hiện tại đơn)
Ví dụ:
- Mr Vy is a farmer.
- He often drinks tea with his fellow peasants during his break.
GRAMMAR and VOCABULARY
1. Cách thành lập


- I (be) _______ at home.
- She (stay) _______ at home.
a. Thể khẳng định:
b. Thể phủ định:
c. Thể nghi vấn:
be: am/ is / are
(V)
V: V / Vs/es
am
stays
S + V / Vs/es + …
S + do/ does + not + V + …
Do/ Does + S + V + …?
GRAMMAR and VOCABULARY
* Cách thêm –es
- Khi động từ tận cùng –ss, -ch, -sh, -o, -x, ta thêm –es
miss -> misses (bỏ lỡ, nhớ nhung) watch -> watches ( xem)
go -> goes (đi) wash -> washes (rửa )
- Khi động từ tận cùng là Y và trước Y là một phụ âm, ta đổi Y  i và thêm -es
hurry -> hurries (vội vã) try -> tries (cố gắng, thử)
* Cách đọc Vs/es (dựa vào phiên âm quốc tế )
- /s/: Khi từ tận cùng là các âm /f/, /t/, /k/, /p/ , /ð/
- /iz/: Khi từ tận cùng là các âm /s/, /z/, /∫/, /t∫/, /ʒ/, /dʒ/ (thường có tận cùng là các chữ cái ce, x, z, sh, ch, s)
GRAMMAR and VOCABULARY
2. Cách dùng:
- Dùng để diễn tả một hành động lặp đi lặp lại nhiều lần hay thói quen ở hiện tại.
+ She often gets up early in the morning.
- Dùng để diễn tả một sự thật hiển nhiên.
+ The sun rises in the East.
GRAMMAR and VOCABULARY
3. Dấu hiệu nhận biết:
- always (luôn luôn), usually (thường xuyên), often/occasionally (thường), sometimes (thỉnh thoảng), rarely/barely/seldom (hiếm khi), never (không bao giờ).
- in the morning/ afternoon/ evening (vào buổi sáng/ trưa chiều/ tối)
- every morning/ afternoon/ evening/ day/ week/ month/ year/ ….
Ví dụ:
1. I always stay at home at the weekend.
2. He is often at home in the evening.
Vị trí:
- đứng trước động từ thường
- sau động từ “to be”
always often usually as a rule normally sometimes occasionally seldom rarely hardly never
ADVERBS OF FREQUENCY
GRAMMAR and VOCABULARY
The past simple (thì quá đơn)
Ví dụ:
- The weather was nice last week.
- He arrived at the airport quite early yesterday.
GRAMMAR and VOCABULARY
1. Cách thành lập


- I (be) _______ at home yesterday.
- She (stay) _______ at home yesterday.
a. Thể khẳng định:
b. Thể phủ định:
c. Thể nghi vấn:
be: was/ were
(V)
V: V2 / Ved
was
stayed
S + V2 / Ved + …
S + did + not + V + …
Did + S + V + …?
GRAMMAR and VOCABULARY
* Cách thêm –ed
- Khi động từ tận cùng là e câm , ta chỉ thêm d
live -> lived (sống) practise -> practised (luyện tập)
- Khi Động từ có một vần, một nguyên âm, một phụ âm, ta phải gấp đôi phụ âm trước khi thêm -ed
stop -> stopped (dừng lại) grab -> grabbed (chụp lấy, vồ lấy)
- Khi động từ tận cùng là y và trước nó là một phụ âm, ta phải đổi y -> i trước khi thêm -ed
carry -> carried (mang, khiêng) try -> tried (cố gắng)
GRAMMAR and VOCABULARY
* Cách đọc -ed (dựa vào phiên âm quốc tế )
/t/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/
looked laughed missed
/id/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/
wanted needed
/d/ với những trường hợp còn lại.
played smiled cried
-ed
GRAMMAR and VOCABULARY
2. Cách dùng:
- Dùng để diễn tả một hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ.
+ I saw him yesterday.
- Dùng để diễn tả một thói quen trong quá khứ.
+ He often went fishing last year.
- Dùng để diễn tả chuỗi hành động xảy ra trong quá khứ.
+ She got in her car and closed the door. Then, she drove away.
GRAMMAR and VOCABULARY
3. Dấu hiệu nhận biết:
ago (cách đây), yesterday (hôm qua), last month (tháng vừa rồi), last night (tối hôm qua), last week ( tuần vừa rồi), last year (năm ngoái)
Practice
be play take run
fish go say catch
worry give up like realise
be  am/ is/ are: thì, là, ở
fish: câu cá
worry: lo lắng
play: chơi
like (+V-ing): thích
run: chạy
catch: bắt
realise: nhận ra
PRACTICE
Exercise 1. Complete the blanks in the passage. Use the correct simple present form of the verbs in the box. (There are more verbs than needed and you will have to use some verbs more than once.)
go (to): đi (đến)
give up: từ bỏ
take: cầm, mang
say: nói
x4
x2
Fishing (1)_________ my favourite sport. I often (2) _________ for hours without catching anything. But this does not (3) _________ me. Some fishermen (4) _________ unlucky. Instead of catching fish, they (5) _________ old boots and rubbish. I (6) _________ even less lucky. I never (7) _________ anything- not even old boots. After having spent whole morning on the river, I always (8)_________ home with an empty bag. “ You must (9) _________ fishing!”, my friends (10) ________ “It’s a waste of time”. But they don’t (11) ________ that I (12) _________ not really interested in fishing. I’m only interested in sitting in a boat, doing nothing at all.
is
fish
worry
are
catch
am
catch
go
give up
say
realise
am
PRACTICE
PRACTICE
Exercise 2. Put each of these adverbs of frequency in its appropriate place in the sentences below.
- He always/ never/ usually/ often/ normally/ occasionally gets up early.
    He sometimes gets up early.
    Sometimes he gets up early.
    He gets up early sometimes.
    As a rule, he gets up early.
- She is always/ usually/ often/ normally/ occasionally/ never late for school.
    She is sometimes late for school.
    Sometimes she is late for school.
    She is late for school sometimes.
    As a rule, she is late for school.
PRACTICE
Exercise 2. Put each of these adverbs of frequency in its appropriate place in the sentences below.
- Lan always/ usually/ often/ normally/ occasionally/ never practices speaking English.
    Lan sometimes practices speaking English.
    Sometimes Lan practices speaking English.
    Lan practices speaking English sometimes.
    As a rule, Lan practices speaking English.
- Thao is always/ usually/ often/ normally/ occasionally/ never a hard-working student.
    Thao is sometimes a hard-working student.
    Sometimes Thao is a hard-working student.
    Thao is a hard-working student sometimes.
    As a rule, Thao is a hard-working student.
PRACTICE
Exercise 3. Supply the correct past simple form of the verbs in brackets.
1. did /did/
2. cooked /kʊkt/
3. were /wə(r)/
4. smelt  /smelt/
5. told /təʊld/
6. sang /sæŋ/
7. began /bɪˈɡæn/
8. felt  /felt/
9. put out /pʊt aʊt/
10. crept  /krept/
11. slept /slept/
12. woke /wəʊk/
13. was /wəz/
14. leaped/ leapt /liːpt/
15. hurried  /ˈhʌr.id/
16. found /faʊnd/
17. wound /wuːnd/
18. flowed /fləʊd/
nguon VI OLET