unit 10 : At the circus

Đăng ngày 4/3/2013 9:37:38 PM | Thể loại: Let's Learn 4 | Chia sẽ bởi: Thùy Phạm Thị | Lần tải: 266 | Lần xem: 0 | Page: 19 | Kích thước: 2.85 M | Loại file: ppt

  • unit 10 : At the circus - 1
  • unit 10 : At the circus - 2
  • unit 10 : At the circus - 3
  • unit 10 : At the circus - 4
  • unit 10 : At the circus - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

Teacher : Phạm Thị Thùy
chào mừng các thầy, cô về dự giờ
lớp 5A
Bears
Bear
Monday, March 18th 2013
Unit 10 : At the Circus
Section A1 -> 7
Monkeys
Elephants
Bears
Tigers
Monday, March 18th 2013
Unit 10 : At the Circus
Section A1 -> 7
a. tigers

b. bears


c. elephants


d. monkeys
1
2
3
4
1d ; 2c ; 3a ; 4b
Monday, March 18th 2013
Unit 10 : At the Circus
Section A1 -> 7
I like………….
I don’t like……….
2. Structures :
Monkeys
Tigers
Don’t = do not
Monday, March 18th 2013
Unit 10 : At the Circus
Section A1 -> 7
3. Practice
Monday, March 18th 2013
Unit 10 : At the Circus
Section A1 -> 7
Monday, March 18th 2013
Unit 10 : At the Circus
Section A1 -> 7
Further Practice
pig
I like……..
I don’t like……
Do you like……….?
- Yes, I do
- No, I don’t
Monday, March 18th 2013
Unit 10 : At the Circus
Section A1 -> 7
She likes……….
She doesn’t like…….
Monday, March 18th 2013
Unit 10 : At the Circus
Section A1 -> 7
4. Listen and check
Monday, March 18th 2013
Unit 10 : At the Circus
Section A1 -> 7
5. Say it right
Like bear monkey

Tiger year Monday
Monday, March 18th 2013
Unit 10 : At the Circus
Section A1 -> 7
6. Let’s write

I like……..
I don’t like…….
Monday, March 18th 2013
Unit 10 : At the Circus
Section A1 -> 7
7. Read aloud
Bài tập về nhà
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 7