unit 10 at the circus

Đăng ngày 10/26/2012 11:34:14 PM | Thể loại: Let's Learn 4 | Chia sẽ bởi: Tieu Ham | Lần tải: 361 | Lần xem: 0 | Page: 25 | Kích thước: 8.91 M | Loại file: ppt

  • unit 10 at the circus - 1
  • unit 10 at the circus - 2
  • unit 10 at the circus - 3
  • unit 10 at the circus - 4
  • unit 10 at the circus - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

Quan sát và ghi nhớ tất cả những thứ có trong bức tranh trong vòng 20 giây. Sau đó hãy nhớ lại và viết tất cả các thứ đó trong vòng 1 phút.


0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Elephans
Bears
Dogs
Rabbit
Cats
Tigers


Saturday, March 19th 2011
Unit 10: At the circus (Period 4)
Section : B 4 - 5 - 6
We like the ………………………..
I like ...........
I don’t like ……………….
My sister likes ……………..
She does not like …………………

Answer the questions:
a.Where are Li Li and her friends?
b.Why does Li Li like monkeys?
c.Does Alan like bears?
d.Why does Peter like bears?
e.What animals does Nam like?
Read the passage :
Li Li and her friends are at the circus now.
They like the animals very much.
Li Li likes monkeys because they can swing.
Alan likes tigers because they can jump.
Peter likes bears because they can climb.
Nam likes elephants because they can dance.
6
4
3
2
Game
5
Team A:
Team B:
LUCKY NUMBERS
1
Tiếp bài
Game
LUCKEY NUMBER
1. What animals does Nam like?
Nam lieks Elephant.
Về Game
Game
LUCKEY NUMBER
2. Does Alan like bears?
No,he doesn’t.
Về Game
Game
LUCKEY NUMBER
3. Where are Lili and her friends?
Lili and her Friends are at the circus now.
Về Game
Game
LUCKEY NUMBER
4. Why does Peter like bears ?
Because they can climb.
Về Game
Game
LUCKEY NUMBER
5. Why does Lili like monkeys?
Because they can swing.
Về Game
Về Game
Talk about the animals you like :

EX :

I like bears because they can climb….
Write about the animals you like
Write about the animals you like :

EX :
 I like …………………...
 I don’t like …………….
THANK YOU VERY MUCH
Good bye see you again