unit 10 : the weather

Đăng ngày 4/3/2013 9:39:29 PM | Thể loại: Let's Learn 3 | Chia sẽ bởi: Thùy Phạm Thị | Lần tải: 177 | Lần xem: 9 | Page: 15 | Kích thước: 2.35 M | Loại file: ppt

  • unit 10 : the weather - 1
  • unit 10 : the weather - 2
  • unit 10 : the weather - 3
  • unit 10 : the weather - 4
  • unit 10 : the weather - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

snowy
1
3
2
4
How ‘s the weather in …….. today ?
It’s …………..
Ham Yen
Son Duong
Chiem Hoa
Yen Son
Lam Binh
Chiem Hoa
sunny
Cloudy sunny weather
Close one friend
……..is the weather today ?
A. what B. how C.who
2. It’s ……... in Tuyen Quang today.
A.sunny B. windy C. rainy
B
A

Homework :
1 . Circle the odd one out
Bài 2 : write the missing words

Bài 3 : let’s match
Bài 4 : complete the sentences