unit 10

Đăng ngày 3/30/2013 2:51:28 PM | Thể loại: Let's Learn 3 | Chia sẽ bởi: Vinh Nguyến Sỹ | Lần tải: 5 | Lần xem: 3 | Page: 18 | Kích thước: 7.46 M | Loại file: ppt

  • unit 10 - 1
  • unit 10 - 2
  • unit 10 - 3
  • unit 10 - 4
  • unit 10 - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

welcome to our lesson !
Teacher : Ph¹m Hång Nhung
Class : 3
Thanh Mai Primary school
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Unit 10: The weather
Section A(1,2,3)
Saturday, March 23th, 2013
1. Look, listen and repeat:
* New words:
Sunny:
Có nắng
Cloudy:
Có mây
Windy:
Có gió
Rainy:
Có mưa
City:
Thành phố
Weather:
Thời tiết
Today:
Ngày hôm nay
Saturday, March 23th, 2013
Game
What and where
Cloudy rainy windy
sunny weather today

1. look, listen and repeat
Saturdayday, March 23th, 2013
How’s the weather today?
It’s sunny
How’s the weather today?
It’s cloudy
How’s the weather today?
It’s windy
* Note:
How is = How’s
It is = It’s
Use : Dùng hỏi và trả lời về thời tiết
LUCKY FRUITS
2. Look and say
It’s windy
How’s the weather today?
It’s cloudy
How’s the weather today?
It’s rainy
How’s the weather today?
It’s sunny
How’s the weather today?
How’s the weather today?
It’s …………
3. let’s talk
HOME WORK
Làm các bài tập 1; 2; 3; 4 trong sách bài tập.
Học thuộc từ mới và mẫu câu.
Thanks for your attention
Good bye