Unit 11. Places

Đăng ngày 4/19/2015 10:03:27 AM | Thể loại: Let's Learn 4 | Chia sẽ bởi: Mai Huỳnh Trường | Lần tải: 42 | Lần xem: 2 | Page: 24 | Kích thước: 5.61 M | Loại file: pptx

  • Unit 11. Places - 1
  • Unit 11. Places - 2
  • Unit 11. Places - 3
  • Unit 11. Places - 4
  • Unit 11. Places - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx

Nội dung

To Our Class
Check Oldest: Kiểm tra bài cũ
Monkey
Elephant
Bear
Tiger
Unit 11: Places
Section A:
1. Look, listen and repeat:
LiLi: I want some stamps.
Nam: Let’s go to the
post office.
Alan: I want some books.
Nam: Let’s go to the
bookshop.
Vocabulary:
stamp: con tem
post office: bưu điện
book: quyển sách
bookshop: hiệu sách, nhà bán sách,…
Grammar:
I want… -> Điều mình mình muốn cần
EX: I want some pen: Tôi muốn một vài cây bút
I want buy something: Tôi muốn mua một vài
thứ.
Let’s go to…-> Rủ một ai đó cùng đi với bạn
EX: Let’s go to the zoo: Chúng ta hãy đến sở
thú.
Translates: Dịch bài thành Tiếng Việt
LiLi: I want some stamps.
Nam: Let’s go to the
post office.
Alan: I want some books.
Nam: Let’s go to the
bookshop.
LiLi: Tôi muốn những con tem.
Nam: Chúng ta hãy đến bưu điện.
Alan:Tôi muốn những quyển sách.
Nam: Chúng ta hãy đến hiệu sách.
2. Look and say:
I want…………………
Let’s go to the……………….
Vocabulary:
stamp: con tem
post office: bưu điện
book: quyển sách
bookshop: hiệu sách, nhà bán sách,…
foot stall: cửa hàng thực phẩm, thức ăn,…
supermarket: siêu thị
3. Let’s talk:
I want……………….
Let’s go to the……………
4. Listen and check:
1.
a
b
a
b
2.
5. Say it right:
near post stamp

bear breakfast shop
6. Let’s write:
A: I want……………………………………..
B: Let’s………………………………………..
some pens
go to the bookshop.
Apple
1
circus / go / Let`s / to / the .
Let’s go to the circus.
2
Let`s .. to the post office.
go
3
4
5
6
I want some books. Let’s go......
to the bookshop.
7
Choose the odd one.
A. bus stop
D. stamp
B. Post office
C. restaurant
Homework:
Làm bài tập trong sbt
Soạn bài tiếp theo
Goodbye
To our class