Unit 12- Book 1

Đăng ngày 4/7/2013 9:44:07 PM | Thể loại: Let's Learn 3 | Chia sẽ bởi: Hạnh Nguyễn Thị | Lần tải: 140 | Lần xem: 1 | Page: 7 | Kích thước: 1.67 M | Loại file: ppt

  • Unit 12- Book 1 - 1
  • Unit 12- Book 1 - 2
  • Unit 12- Book 1 - 3
  • Unit 12- Book 1 - 4
  • Unit 12- Book 1 - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

Friday, April 30th 2010
Period 49 - Unit 12: Our Toys
1. Look, listen and repeat
a. New words
- Toy (n): đồ chơi
- Where: Ở đâu, chỗ nào
- They: Họ, chúng
2. Look and say
Chủ ngữ + Have/ Has + s? lu?ng + danh từ
3. Let’s talk
4. Listen and check
v
v
v
5. Say it right
6. Let`s write
I have...................................................
She has................................................
He has..................................................
7. Let`s play
*/ Home work
Học thuộc từ mới. Ôn lại cấu trúc
b. Grammar: Hỏi đáp về vị trí
Where + is the + danh từ số ít ?
- It is in/ on the + danh từ
Eg: Where is the book?
- It is on the table
Where + are the + danh từ số nhiều
- They are in/ on the + danh từ
Eg: Where are the books?
- They are on the table
2. Let’s talk
Where are the............................?
- They are................................
Where is the..................................?
- It’s .......................................
3. Listen and number
1
3
2